Javni poziv za odabir programa/projekata iz oblasti kulture koji će se finansirati u 2014. iz propračuna SBK za 2014. godinu

0
75

Na temelju članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Kantona Središnja Bosna

(Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 15/12 i 17/12 – ispravak teksta) i članka 33. Zakona o kulturi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/06) te na temelju Odluke, Vlade Kantona Središnja Bosna, o prihvaćanju Programa i kriterija raspodjele sredstava za kulturu i znanost za 2014. godinu, broj 01-02-221/14 od 11. 4. 2014. godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa  objavljuje:

 J A V N I   P O Z I V

ZA ODABIR PROGRAMA/PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE

KOJI ĆE SE FINANCIRATI U 2014. GODINI

IZ PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA 2014. GODINU

 

 

            I. PREDMET

            Predmet javnoga poziva je prikupljanje programa/projekata za raspodjelu sredstva sa stavke “Transfer za kulturu i znanost” Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa utvrđenih Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 1/14). Program i kriterije raspodjele sredstava za kulturu i znanost, za 2014. godinu, a koja se odnose na sredstva planirana Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu, prihvatila je Vlada Kantona Središnja Bosna na 73. sjednici, održanoj 10. travnja 2014. godine svojom Odlukom, broj 01-02-221/14 od 11. travnja 2014. godine.

            Nazivi projekata i aktivnosti svrstani su u sljedeće lotove:

            1. Sredstva ustanovama iz kulture

            2. Sredstva udrugama građana iz oblasti kulture

            3. Sredstva pojedincima

            II. PRAVO SUDJELOVANJA

            Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na području Kantona Središnja Bosna sukladno Zakonu o kulturi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/06).

            III. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

            Sve zainteresirani dužni su svoje projekte/programe prijaviti na propisanim aplikacijskim obrascima, uz detaljni opis glavnog projekta/programa.

            Prijava mora sadržavati:

            1. Obrasce aplikacijske dokumentacije (obrasci: 1., 2., 3., 4., 5. i 7.)

            2. Glavni program/projekt

            Program/projekt mora biti sadržajno urađen s naglašenim posebnim kriterijima (vidjeti kriterije u Obrascu broj 2. točki 1.3.)

            3. Obvezne priloge (originale ili ovjerene preslike):

            a) rješenje, mjerodavnoga suda, o registraciji (pravne osobe) i o upisu u Registar udruga Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona Središnja Bosna (udruge građana) / identifikacijski dokument (pojedinac)

            b) potvrdu/uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (pravne osobe)

            c) presliku ugovora s bankom ili potvrdu od banke iz koje se vidi tko je vlasnik navedenog računa (pravne i fizičke osobe)

            d) godišnji program i financijski plan, s odlukom o njegovu prihvaćanju

            e) izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih za prethodnu godinu od Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa (Obrazac broj 6.).

            Napomena:

            Svaki lot neovisan je paket za određivanje vrijednosti. Aplikanti koji podnose prijave za najviše dva projekta/programa dužni su dostaviti samo jednom dokumentaciju traženu iz točke 3. aplikacijske dokumentacije a), b), c), d) i e), dok glavni investicijski projekt s posebnim kriterijima dostavljaju posebno za svaki projekt uz propisanu aplikacijsku dokumentaciju.

 

            Sve preslike moraju biti ovjerene kod mjerodavnoga tijela. U protivnom, cijeli program/projekt bit će odbijen i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

            Program i sva dokumentacija tražena prema javnom pozivu i aplikacijskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redoslijedom prema popisu dostavljenih dokumenata.

            Izbor korisnika obavit će stručno povjerenstvo na temelju propisanih kriterija. Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada Kantona Središnja Bosna i ta odluka bit će objavljena u Službenim novinama Kantona Središnja Bosna i na web-stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa –  www.mozks-ksb.ba.

            IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

            Posebni kriteriji raspodjele sredstava za lot 1., lot 2. i lot 3. su:

            1. ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

            2. masovnost (broj aktivnih/pasivnih članova koji su obuhvaćeni projektom/programom, broj sekcija…)

            3. kvaliteta kandidiranog projekta

            4. stupanj doprinosa afirmiranju kulture i tradicije Kantona Središnja Bosna i šire

            5. uspjesi na državnom i međunarodnom planu (afirmiranje kulturnih vrijednosti Kantona Središnja Bosna te Bosne i Hercegovine)

            6. afirmiranje stvaralaštva mladeži te stručno osposobljavanje i obrazovanje kadrova za pozive u oblasti kulture

            7. afirmiranje i zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa

            8. afirmiranje kulturnog turizma

            9. kulturološka istraživanja

            10. dugogodišnji kontinuirani rad u pojedinoj oblasti

            V. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

            Svi prijavitelji koji udovoljavaju općim i posebnim kriterijima aplikacijsku dokumentaciju mogu dobiti na web-stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa – www.mozks-ksb.ba.

            VI. NAČIN PRIJAVLJIVANJA

            Prijavu programa/projekta, s traženom odgovarajućom dokumentacijom, potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili osobno na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Travnik

Ulica Stanična 43

72270 Travnik

            Potrebno je naznačiti: “NE OTVARATI” – prema Javnom natječaju za dodjelu sredstava za kulturu, broj _____”

            Rok za dostavu prijava je 10. lipnja 2014. godine. Projekti/programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.

            VII. TROŠKOVI PROJEKTA/PROGRAMA

            U postupku javnog natječaja Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna ne snosi nikakve troškove sudionicima javnoga poziva, te zadržava pravo da projekt/program prihvati u cijelosti ili djelomično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve projekte/programe u bilo koje vrijeme.

            Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna neće snositi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnoga poziva niti je obvezno objasniti razloge takve odluke. Prispjelu dokumentaciju prema javnom pozivu neće se vraćati.

                                                                                       MINISTAR

                                                                                      Jozo Jurina, prof.