Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz proračuna SBK za 2014.godinu

0
126

Na temelju članaka 9., 57. i 58. Zakona o športu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/05 i 3/10), ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za šport

iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu

I.

 Raspisuje  se Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 1/14), a sukladno Odluci, Vlade  Kantona Središnja Bosna, o donošenju Programa i kriterija raspodjele sredstava za šport, za 2014. godinu, broj 01-02-222/14 od 11. travnja 2014. godine, koji se odnosi na sredstva utvrđena za 17. razdjel, ekonomski kod 614100, stavku “Transfer za šport”.

II.

Novčana sredstva dodjeljivat će se za sufinanciranje projekata i aktivnosti s ciljem ostvarivanja javnog interesa na razini Kantona Središnja Bosna, primjereno raspoloživim sredstvima u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu i Zakonu o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu.

III.

Nositelji športskih aktivnosti: športski klubovi, udruge iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba i športaši pojedinci mogu aplicirati na Javni poziv ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– da im je sjedište na području Kantona Središnja Bosna

– da su registrirani sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine. 

IV.

            Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nositelji športskih aktivnosti iz točke III. ovoga Javnoga poziva čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:

            a) sudjelovanje na ligaškim prvenstvenim natjecanjima koje organiziraju mjerodavni športski savezi na području Kantona Središnja Bosna  (kantonalna natjecanja), na području Federacije Bosne i Hercegovine (federalna natjecanja) ili na području Bosne i Hercegovine (državna natjecanja).

            b) aktivnosti i natjecanja športskih klubova koji nemaju ligaška natjecanja (turniri i sezonska natjecanja)

            c) športske klubove koji su organizatori službenih državnih i međunarodnih natjecanja

            d) aktivnosti i natjecanja športskih klubova invalida

            e) športske aktivnosti i natjecanja učenika osnovnih škola i učenika srednjih škola te studenata

            f) pripreme i natjecanja perspektivnih športaša koji su članovi reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine

            g) športske saveze, s projektima: organiziranje ligaških natjecanja, seminara, manifestacija značajnih za Kanton i šire područje te manifestacija koje uključuju masovnije sudjelovanje školske djece i mladeži s ciljem poboljšanja zdravlja (rekreativni šport i šport za svakoga).

V.

         Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava u vezi s aktivnostima iz točke IV. ovoga Javnoga poziva obvezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

            1. Ispravno popunjeni prijavni obrazac (obrazac broj 1 popunjavaju športski klubovi i športski klubovi invalidnih osoba; obrazac broj 2 popunjavaju športski savezi i druge udruge iz oblasti športa).

            Popunjeni prijavni obrasci broj 1 za športske klubove moraju imati ovjeru odgovarajućeg  kantonalnog granskog športskog saveza i biti potpisani (original ili ovjerena preslika).

            Klubovi koji su članovi granskih športskih saveza na federalnoj ili državnoj razini dužni su dostaviti obrasce koje su ovjerili i potpisali navedeni savezi (original ili ovjerenu presliku).

            Obrazac koji nije ovjerio odgovarajući granski savez smatrat će se nevažećim.

            2. broj transakcijskog računa i potvrda od banke da nije blokiran

            3. potvrdu/uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

            4. popunjen obrazac broj 4 – Izvješće o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Kantona Središnja Bosna u 2013. godini.

            Prijavni obrasci broj 1, broj 2 i obrazac broj 4 o namjenskom utrošku sredstava, mogu se preuzeti na web-stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa:

                                                   www.mozks-ksb.ba

            Dostava navedenih dokumenata obvezna je za svakog podnositelja prijave bez obzira je li prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.

VI.

            Prijave za dodjelu sredstava športašima pojedincima iz točke III. ovoga Javnog poziva podnose se isključivo na prijavnom obrascu 3. 

            Prijave športaša pojedinaca u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca, kao i prijave športaša koji su članovi neke od reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine koje nije ovjerio mjerodavni granski savez, neće se razmatrati.

            Ako se podnosi prijava za športaša pojedinca koji je bio uvršten u Program raspodjele sredstava za šport za 2013. godinu, uz prijavni obrazac treba dostaviti i popunjen obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2013. godinu, na obrascu broj 4.

            Prijavni obrazac broj 3 i obrazac broj 4 o namjenskom utrošku sredstava mogu se preuzeti na web-stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa:

                                             www.mozks-ksb.ba

VII.

            Prijave navedenih nositelja športskih aktivnosti iz točke III. ovoga Poziva koji su bili uvršteni u Program raspodjele sredstava za šport za 2013. godinu, a koje ne budu sadržavale popunjeni obrazac izvješća o namjenskom utrošku dobivenih sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2013. godinu, neće se razmatrati za dodjelu sredstava za 2014. godinu.

       Športski klubovi, udruge iz oblasti športa, športski savezi, športske udruge invalidnih osoba i športaši pojedinci koji do predaje prijave na Javni poziv nisu dobili odobrena sredstva iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2013. godinu, također trebaju dostaviti popunjeni obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava, s tim da će u odgovarajuće rubrike napisati da nisu dobili odobrena sredstva.

       Korisnici sredstava dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati financijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su ih obvezni, na zahtjev Ministarstva i drugih mjerodavnih tijela, dostaviti na uvid.

VIII.

Športski klubovi, udruge iz oblasti športa, športski klubovi invalida i športaši pojedinci mogu aplicirati maksimalno s dva projekta tijekom kalendarske godine.

                                                                IX.

            Prijave na Javni poziv, s obveznom dokumentacijom navedenom u točki V. (za klubove i druge športske udruge) ili u točki VI. (za športaše pojedince), dostaviti u zatvorenoj kuverti, s naznakom “za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za šport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu”, i to najkasnije do 10. 6. 2014. godine, na protokol Vlade Kantona Središnja Bosna ili poslati poštom na adresu:

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ulica Stanična 43

72 270 Travnik

            NAPOMENA:

       Svi zahtjevi prispjeli od 1. 1. 2014. godine do dana objavljivanja ovoga Javnoga poziva, a koje su uputili športski klubovi i udruge iz oblasti športa, kao i športaši pojedinci, smatraju se nevažećim i trebaju se ponoviti sukladno Javnom pozivu.   

            Nepotpune, neovjerene i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

                                                                                          M I N I S T A R

 

                                                                                          Jozo  Jurina

 

/verzija.hrv./