U Federaciji proglašeno stanje nesreće zbog koronavirusa

Tokom proširene sjednice Vlade FBiH donesena je odluka da se na teritoriji Federacije BiH proglasi stanje nesreće uzrokovane koronavirusom.

Ova informacija potvrđena je za Avaz iz izvora bliskih Vladi FBiH.

Kako nam je pojašnjeno, praglašenje stanja nesreće je pandan proglašenju vanrednog stanja.

Zadužene su sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni štab u FBiH, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zdravstvene ustanove da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.

Također, Vlada FBiH zadužila je vlade kantona da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna kantonalna ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju te da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo Krivičnim zakonom FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da u što kraćem roku osigura operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantina i drugo. Vlade Federacije BiH obratit će se Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa.

  • Sjednica Vlade FBiH - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

    Sjednica Vlade FBiHFOTO: AVAZ

Federalna vlada tražit će od Vijeća ministara BiH provođenje mjera koje se odnose na primjenu procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze sa područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. U tom smislu, potrebno je naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH bez obzira na to da li su bh. državljani ili strani državljani, propiše samoizolacija na period od 14 dana.

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, putem Ministarstva civilnih poslova BiH, ostvariva ćei kontinuiranu saradnju sa mjerodavnim tijelima bh. entiteta RS i Brčko distrikta BiH radi osiguranja jednakog postupanja o nastaloj situaciji na području cijele BiH.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH. Izvršna vlast u FBiH osigurat će u budžetu sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva radi adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

Izdate su i preporuke poslodavcima i radnicima radi sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom. Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika, preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena ukoliko to proces rada dozvoljava te da rad koji se odvija u jednoj smjeni, rasporede u dvije smjene kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

  • Sa sjednice: Preporučeno da radnicima daju upute o radu od kuće - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

    Sa sjednice: Preporučeno da radnicima daju upute o radu od kućeFOTO: AVAZ

Također, preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi, tako i inozemstvu. U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

Poslodavci su obavezni da, u skladu sa propisima, osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da, u slučaju neophodnih sastanaka, oni budu organizirani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (jedan-dva metra).

Vlada FBiH zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehnička sredstva, i to da, po potrebi, u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Primljena je k znanju Informaciju o stanju robe u Federalnog direkciji robnih rezervi, a u slučaju poremećaja na tržištu, Vlada FBiH donijet će potrebne odluke kojima će se korigirati stanje na tržištu.

IZVOR: AVAZ.BA

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print