Sutra u Travniku obilježavanje 25. godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine

0
159

Obilježavanje 25-te godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine „Mehurići 1992.- 2017.“, održat će se u Travniku, 7. februar 2017. godine. U veoma složenim okolnostima Patriotska liga Bosne i Hercegovine formirana je 10. juna. 1991. godine, a stala je u odbranu zemlje sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije i djelovala do 9. odnosno 15. aprila 1992. godine, kada ulazi u sastav Armije R BiH.

Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7. i 8. februara 1992. godine u Mehuriću kod Travnika. Ovo Savjetovanje je jezgro softvera koji je razrađivao sistem odbrane naroda, narodnosti i građana Republike Bosne i Hercegovine od nadolazeće agresije. Učesnici Savjetovanja: Članovi Glavnog štaba: Hasan Čengić – Čenga, Meho Karišik – Kemo, Sefer Halilović – Halil, Zićro Suljević – Stari, Rifat Bilajac – Ćiča i Atif Šaronjić – Emir.  Iz regionalnih štabova: Džemal Merdan – Brko, Zihnija Aganović – Aga, Vahid Karavelić – Vaha, Mehdin Hodžić – Senad – Crni Labud, Halid Hafizović – Hafiz, Hajrudin Hubo – Edo,  Omer Jandrić – Omer,  Hajrudin Osmanagić – Mujo.

Na Savjetovanju je donesena Direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno Direktivi i uputama Glavnog štaba PL R BiH u zoni odgovornosti regionalnih štabova intenzivira se rad na formiranju novih jedinica i obuka njihovih pripadnika.  U Direktivi iznesena je procjena djelovanja snaga dezintegracije BiH koje su svojim djelovanjem u velikoj mjeri uspjele stvoriti sistem za potpunu dezintegraciju bosanskohercegovačke vlasti i cijepanje teritorije BiH. Označena su glavna uporišta snaga dezintegracije i glavni nosioci, kao i njihova ukupna snaga i jačina. Osnovni cilj ovih snaga bio je podjela teritorije BiH i priključenje matičnim (nacionalnim) državama.Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kako bi se obezbijedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na teritoriji BiH.   

       -Naredili smo svim regijama da se pripreme za referisanje, koje smo planirali, radi zaštite tajnosti, u više mjesta, i u različite termine. Na kraju, održano je u Mehuriću, opština Travnik, 7 i 8. februara 1992. godine, čijim završetkom se Glavni štab PL povlači i donosi Direktivu za odbranu. Podsjetio bih da su se na Savjetovanju u Mehuriću regionalni komandanti po prvi puta upoznali i na tom sastanku dobili konkretne zadatke za daljnji rad. Pored toga što smo obučavali i pripremali narod, naš prvi zadatak bio je jasno preciziran – obezbijediti provođenje referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine. PL je radila u ilegali, u strogoj konspiraciji… Imali smo po nekoliko dokumenata, konspirativna imena, druga prezimena. Tako, ni danas mnogi ljudi ne znaju ko je PL, šta je uradila. I ovo je dokaz njenog kvalitetnog rada. I ne može se reći da je otpor muslimanskog naroda bio spontan – on je bio organizovan, mada ne u punoj mjeri. PL je dala jezgro današnje Armije BiH, koja je sada uvezala sve patriotske snage, a činjenica da je čak 9 generala Armije BiH iz redova PL, govori sama za sebe“, izvodi iz intervjua sa generalom Mehom Karišik, Travnički ljiljani – Zambak, 10. juni 1994.

       -Direktiva, koju je izradio Glavni štab PL, 25. februara ‘92 godine, i koja je odaslana svim regionalnim komandantima, sadržavala je u sebi sva konkretna zaduženja i zadatke. Zato se može reći da su sve pripreme, u vojnom smislu, bile pravovremeno i kvalitetno urađene”, iz intervjua  sa  generalom Rifatom Bilajac, Travnički ljiljani – Zambak, 8. august 1994. godine.

       -To je prvo Savjetovanje komandanata PL BiH raspoređenih po regijama i tad smo se prvi puta i upoznali i dobili konkretne zadatke. Svi komandanti su podnijeli referate dokle su stigli, šta su napravili od zadataka koje su dobijali, a izvršene su procjene protivnika, procjene vlastitih snaga, te procjene prostora i vremena. Iz toga moglo se zaključiti da ulazimo u fazu kad treba donijeti konačne odluke kako se Republika BiH treba braniti od agresora… Sa savjetovanja smo otišli sa novim saznanjima, uvjereni da je organizovanje PL zaista dostiglo jedan visok stepen… Zanimljivo je reći da smo mi, regionalni komandanti PL, već na Savjetovanju u Mehuriću, imali viziju razvoja naših Oružanih snaga, upravo onakvih kakve su one danas. Do tih vizija došli smo nakon pomnog izučavanja teorije i taktike vođenja oružane borbe JNA, a i armija drugih zemalja svijeta. I, na osnovu tih analiza napravili smo planove razvoja jedinica – odjeljenja pa do korpusa. Stvarnost je dala punu potvrdu naših razmišljanja i stremljenja…“, izvodi iz intervjua sa generalom Džemalom Merdan, objavljen u Travničkom ljiljanu – Zambaku, 10. april 1994. godine. 

      -O značaju PL BiH i njenoj ulozi govori i nekoliko komparativnih primjera. Josip Broz Tito 22./27.septembar,1941., održao je poznato savjetovanje u Stolicama kod Krupnja na kome su bili prisutni mnogi predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH, kao i mnogobrojni lokalni i regionalni komandanti. Na tom savjetovanju je preciziran karakter rata, način borbe, uveden je pojam borca partizana, regulisane oznake petokraka, itd. Na savjetovanju regionalnih komandanata PL BiH u Mehurićima 07./08. februara 1992., gotovo sve isto je uradila i PL BiH. Zbog toga je savjetovanje u Mehurićima ravno savjetovanju u Stolicama. Zbog savjetovanja u Stolicama partizani  i NOV su pobijedili u Drugom svjetskom ratu, isto što je PL BiH kroz TO i Armiju RBiH zbog savjetovanja u Mehurićima pobijedila u ovom našem posljednjem ratu.

Naprimjer, poznato je da su u NOB, partizani, tek krajem  decembra 1941., uspjeli formirati Prvu proletersku udarnu brigadu. Mi smo krajem decembra 1992. imali već šest korpusa. I u prvom i u drugom slučaju rat je počeo u aprilu – 41. odnosno 91. Radi se, dakle, o istom vremenskom periodu – od aprila do decembra. U prvom slučaju je formirana samo jedna brigada, a u drugom šest korpusa! Zašto? Razlog je vrlo jednostavan. Prvo, zato što se u drugom slučaju sa pripremama za odbranu počelo kroz PL BiH mnogo ranije, i drugo, zato što je baza za odbranu u drugom slučaju bila šire postavljena nego u prvom slučaju. Na pitanje zašto, odgovor je postojanje PL BiH i njeno djelo”, rekao je general mr. Vahid Karavelić, na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992.-2016.” u Travniku, 5. februara 2016. godine.

SUB “PATRIOTSKE LIGE OPĆINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA” T R A V N I K