SBK / JAVNI OGLAS za prijem  namještenika u radni odnos

0
293

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE SBK/KSB

TRAVNIK

 

Datum:  23. 02. 2021 /2021.godine

Broj: 16-30 – 872 /2021- 2

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) raspisuje se

 

JAVNI OGLAS

za prijem  namještenika u radni odnos

                                               

  1. Referent vratar – portir u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB

      na neodređeno radno vrijeme   1  izvršilac         

  1. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove

     Vlade SBK/KSB na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja  1  izvršilac.

                       Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

–  da je državljanin Bosne i Hercegovine

–  da je punoljetan /a

–  da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova  radnog  mjesta

–  da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema   Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,

–  da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa   nije otpuštan iz organa  državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

– da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1,  Ustava Bosne i Hercegovine

 

  1. 1. Posebni uslovi referent vratar – portir

     – SSS, (treći stepen) elektro- mehaničar,  mašinbravar ili srodna zanimanja

– najmanje 6 mjeseci staža nakon sticanja  SSS.

Opis poslova:

  • poslove i zadatke na prijavnici
  • davanje informacija i uputa strankama i slanje stranaka u urede
  • skrbljenje o ulasku stranaka u zgradu u vremenu određenom za prijem stranaka i vođenje evidencije o ulascima,
  • osiguranje reda i mira tokom prijema stranaka
  • vođenje evidencije službenika tijela uprave o ulascima i izlascima za vrijeme radnog vremena.
  • Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-5. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

 

 

  1. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice

– završena  osnovna škola

Opis poslova:

– održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a

–  mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi

–  staranje o inventaru u uredima i objektima

–  obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu

obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

 

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona)  sa naznakom  pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

–  uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )

–  izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)

–  svjedočanstvo o školskoj spremi

–  uvjerenje/ potvrda  o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO  ( za poziciju 1.)

–  ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa   nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

–  ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav  1.

Ustava Bosne i Hercegovine

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Prijave  na javni oglas sa traženom dokumentacijom  predati na protokol Vlade SBK/KSB,  ili poštom preporučeno na adresu :

Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.

Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom  „ Prijava na  oglas za prijem namještenika“  

NE OTVARATI).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.