Poznata imena dobitnika ovogodišnji općinskih priznanja

0
587
Stitched Panorama

 

Sedamnaesta sjednica Općisnkog vijeća Donji Vakuf održana je danas, 19. avgusta 2022. godine u prisustvu  18   vijećnika.

Sjednica je  započela  vijećničkim incijativama i pitanjima.

Hamid Magrdžija (Nezavisni blok) pokrenuo je inicijativu za povećanje stipendija studentima sa 100 na 150 KM, vijećnik Amer Čolak (SDP) , na poziv građana,  aktuelizirao je markiranje parking prostora za invalidna lica, obzirom da su postojeća izblijedila, te ukazao na ponovni problem pasa lutalica navodeći primjer napada na djecu koja treniraju na Gradskom stadionu.

Husmir Smajić, (NiP ) pokrenuo je inicijativu za postavljanje horizontalnih usporivača brzine, tkz.”ležećih policajaca” u ulici Zlatnih ljiljana. Vijećnik Azrudin Đulović (SDA) postavio je  vijćničko pitanje koja  se odnosil na postavljanje tezgi na parking prostoru kod Dječijeg vrtića, navodeći primjer ugrožavanja saobraćaja, dok je vijećnica Lejla Hadžiavdić  – Zjajo (SBB) aktuelizirala postojeći problem protoka saobraćaja za pješake kod TC Robot imajući u vidu početak školske godine, te nedostatak ili neadekvatne  postojeće prilaze za invalide na pješačkim stazama.

Nakon usvajanja izvještaja sa protekle redovne sjednice, i vijećničkih pitanja   usvojen je i dnevni red od 8 tačaka. Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Donji Vaku, razmatran kao prva tačka dnevnog reda, jednoglasno je prihvaćen.

Prema  usvojenom  prijedlogu nosioci Programa obilježavanja Dana općine ove godine su : JU Centar za kulturu, inormisanje i sport Donji Vakuf, Sportski savez općine Donji Vakuf, KUD”Nakib Abdagić Kiban”, VIS “Forte”, Mjesna zajednica Torlakovac, Mjesna zajednica Oborci, Crveni križ Donji Vakuf I Auto – moto klub Novi Travnik. Iz Programa izdvajamo koncert popularnog bh. sastava Divanhana.

 

Povodom Dana opićine Donji Vakuf I ove godine bit će dodjeljena i  općinska priznanja. Prema Odluci koju je Vijeće jednoglasno usvojilo na današnjoj sjednici najveće općinsko priznanje, Nagrada14. septembar , bit će dodjeljena Aidi Hadžić i Udruženju građana “Nikad ne stani” Donji Vakuf, poznatijem kao Škola košarke “Never Stop”.

Općinske zahvalnice ove godine dobit će  Vehidin Purivatra, Jusuf Terzić, Bećir Žuljko, Amir Balihodžić, Almir Smajlović i Jusuf Kurić.

Općinska priznanja bit će dodjeljena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf povodom 14. septembra, Dana općine Donji Vakuf.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf.

Naime, zbog isteka mandata članovima Upravnog odbora, Općinsko vijeće Donji Vakuf je na 13. Redovnoj sjednici  donijelo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor I imenovanje predsjednika I članova UO JU Centar za socijalni rad, nakon čega je načelnik općine imenovao Komisiju za izbor članova Upravnog odbora. Na raspisani javni oglas pristiglo je 5 prijava.

 

Komisija je pred Općinsko vijeće izišla sa prijedlogom:

Adisa Đulović Rujanac, predsjednik

Enes Bungurač, predstavnik Osnivača

Behija Husagić, predstavnik Ustanove

Haris Smajić, predstavnik Ustanove i

Mirzet Čepalo, predstavnik Kantonalnog ministarstva

Predloženo Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika I članova UO Centra za socijalni rad usvojeno je sa 17 glasova “ZA” i jednim suzdržanim.

Nakon što je Nadzorni odbor  JKP”Gradina” početkom avgusta objavio konkurs za izbor i imenovanje direktora, od Vijeća je zatraženo imenovanje Komisije za provođenje postupka izbora direktora JKP”Gradina” Donji Vakuf.

Vijećnici su  na današnjoj sjednici razmatrali i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine za prvih 6 mjeseci ove godine I korištenje budžetske reserve za 6 imjeseci 2022. Godine. U izvještajnom periodu prihodi u Budžetu Općine Donji Vakuf iznosili su 2.623.942 KM a rashodi 2.033.374 KM.

 

 

Rashodi na teret budžetske rezerve izvršeni su u iznosu od 15.688 KM ili 31,37 %.

Oba izvještaja su  usvojeni gotovo jednoglasno, uz jednog suzdržanog vijećničkog glasa pri glasanju o Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za prvih 6 mjeseci 2022. Godine.

Kao 7. tačku dnevnog reda općinski vijećnici su razmatrali Informaciju o realizaciji Programa rada i zaključaka Općinskog vijeća Donji Vakuf za period april – juni 2022. Informacija je jednoglasno usvojena kao i posljednja, 8. tačka dnevnog reda koja se odnosila  na predložena Pravila JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf.