Oživotvorena misao u liku muftije Mustafe Pruščaka

0
53

Prusac, nekada zvani Akhisar, poznat je široj javnosti, već duže vremena, kao nekadašnji kulturni centar. Plejada intelektualnih radnika ovog malog mjesta, poznatih i nepoznatih, dala je svoj doprinos kroz pisanu riječ islamskoj misli i sagledavanju izvjesnih pitanja od društvenog značaja za naše područje.

U grupaciji ličnosti o kojima nije sve dorečeno, a koji ne mogu biti zaobiđeni kada se govori o misaonoj djelatnosti naših predaka u dalekoj i bližoj prošlosti, spada i Mustafa b. Muhamed, Bosanac, Pruščak, Nevabadlija – Novomještanin,prusački kadija i muhadis krajem XVIII i početkom XIX stoljeća.

Dr. S. Bašagić o Mustafi Pruščaku

O ovoj ličnosti i njegovom djelu ima nekoliko do sada objavljenih radova. Osnovne podatke o njegovu životu i radu iznio je pred javnost dr. Safvet . Bašagić u svojoj disertaciji, ističući, između ostalog, da je Mustafa Pruščak bio:

— muftija u Pruscu,

— da je napisao djelo Tabšir al-guzat (blagovijest borcima) i

— da je umro 1169/1755. godine.2)

U ovom svom osvrtu  Bašagić nam je dao i prikaz sadržaja ovog djela i ukazao da se radi o vrsnom piscu i svestranom poznavaocu KURANA i hadisa, da je gradivo lijepo i iscrpno izložio u 22 poglavlja s predgovorom u kome definiše pojam »gihad«, zatim d a je djelo presjek primitivnog ratovanja u vrijeme osvita islama, sa dosta zanimljive lektire izložene kroz tekst KURANA, hadisa, mudrih izreka i istorijskih priča, ali autoru prigovara što u djelu ne navodi ni jedne riječi o događajima u Bosni koji bi mogli biti povod pisanju ovog djela.

Dr. S. Bašagić spominje da mu je poznat i traktat Risala ađ-đakir f i ziyara ahl al-maqabir (Knjiga pobožnoga o posjećivanju grobova)

!) Rukopis broj: 551, fol 113a. Ovako je navedeno ime Mustafe Pruš- čaka u njegovoj idžazet-nami, dok na drugim mjestima ime Muhamed se spominje dva puta, što bi moglo biti da je prepisivač omaškom upisao dva puta isto ime ili da je jedno Muhameda drugo Muhamed ili obratno. Kasniji istraživači su ovo prihvatili i tako upisivali. Dva puta spomenuto ime Muhamed nalazi se i njegovo djelo Ar-rađi li al-murtada komentaru djela Al-hadi li al-muhtadi od Tlimtanija,  koga je autor napisao u Pruscu 1152/1739. godine i da je Mustafa Pruščak umro u Pruscu uživajući veliki ugled u narodu kao učen i pobožan čovjek.

izvor: anali-ghb.com