Općinsko vijeće Donji Vakuf: Zakazana javna rasprava o mogućoj izgradnji MHE na rijeci Vrbas

0
789

 

Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf kojoj je prisustvovalo  20 vijećnika započela je postavljanjem vijećničkih pitanja, izjašnjavanjem o zapisniku sa prethodne sjednice, te usvajanjem izmjenjenog dnevnog  reda.

U okviru vijećničkih pitanja Husmir Smajić postavio je pitanje koja se odnosi na naselje Hemići i postojanje divlje deponije animalnog otpada nedaleko od lokalnog potoka, te zatražio angažovanje komunalnog inspektora i poduzimanjem određenih mjera. Vijećnik Smajić pozvao je i ostale vijećnike da se odreknu dnevnice sa tekuće sjednice Vijeća u svrhu pomoći u liječenju Hasana Šego.

Vijećnik Azrudin Đulović postavio je dva pitanja : Da li su odobrena sredstva za sanaciju krova na zgradi Aneksa i kakve su mjere poduzete na utvrđivanju krivaca za devastaciju  stećaka na  Trebanovcu, te podnio inicijativu da se na području općine Donji Vakuf ograde i obilježe sva mezarja, groblja i nekropole stećaka.

Vijećnik Amer Čolak složio se sa vijećnikom Đulovićem, uz prijedlog da ne treba formirati posebnu Komisiju, već da nadležna općinska služba za narednu sjednicu pripremi informaciju o stanju kulturno – historijskog nasljeđa na području općine.

Prijedlog izmjene dnevnog reda od strane vijećnika Rasima Žuljke da se po hitnom postupku razmatra Program zajedničke komunalne potrošnje, a za sljedeću sjednicu Vijeća da se pripremi prijedlog programa izgradnje komunalne infrastrukture  nije dobio potrebnu većinu. Na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća, Muhameda Hodžića pretposljednje i posljednja planirana  tačka, uvrštene su kao prve dvije tačke dnevnog reda.

Kako se i očekivalo tačka dnevnog reda, Zahtjev „BM –hidro“ d.o.o. Travnik za davanje prethodne saglasnosti Općinskog vijeća Donji Vakuf u postupku dodjele koncesije za izgradnju hidroelektrana „Krivače 1“ i „Krivače 2“ na rijeci Vrbas inastalisane snage do 5 MWh pojedinačno , izazvao je veliko  interesovanje vijećnika. Nakon prezentacije projekta  od strane potencijalnog investitora, uslijedila je duža rasprava sa brojnim upitima vijećnika, dilemama , nedoumicama oko planiranog projekta. Izlaganje i diskusija po prvoj tački  dnevnog reda trajali su sat i po, a na koncu Vijeće je usvojilo zaključak da nadležne općinske službe u saradnji sa mjesnom zajednicom pripreme i održe javnu raspravu za sve zainteresirane strane 05.jula 2021. godine , kako bi vijećnici na narednoj sjednici mogli zauzeti konkretan stav. Kako je tekla diskusija na današnjoj sjednici OV-a možete poslušati u ponedjeljak, 28.juna 2021. Godine od 15 sati.

Druga tačka odnosila se na Informaciju o postupanju po zaključku Općinskog vijeća koji se odnosi na JKP“Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf.

Predsjednik Skupštine JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf u pisanoj formi  izvijestio je Općinsko vijeće o postupanju po zaključku OV-a koji se odnosi na preduzeće „Gradina“. Zatraženo je od Vijeća da se očituje o problemu na koji, kako je navedeno u dopisu, nailaze članovi  Skupštine „Gradine“  i odnosa Uprave preduzeća koja ne uvažava odluke Vijeća, kao Osnivača preduzeća. Skupština je pozvala Vijeće da uvaži odluku o smjeni Nadzornog odbora i imenovanju privremenog Nadzornog odbora .

Vijećnici, njih 11 glasalo je za zaključak koji je u pisanoj formi predložio načelnik općine, 5 je bilo protiv,a 4 suzdržana. Zaključak glasi: Općinsko vijeće Donji Vakuf podržava rad Skupštine JKP Gradina i odluke koje, u okviru svojih nadležnosti, donosi Skupština, Odluku o razrješenju sadašnjeg Nadzornog odbora, imenovanje NO na period do provođenja javnog oglasa za izbor Nadzornog odbora. Općinsko vijeće podržava rad novoimenovanog Nadzornog odbora i Odluku o razrješenju direktora JKP „Gradina“, te predlaže Nadzornom odboru da imenuje v.d.direktora kojeg će predložiti općinski načelnik.

 

Treća  tačka dnevnog reda odnosila se na prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta . Odlukom se daje u zakup zemljište površine 27.000 m2 Zemljoradničkoj zadruzi „AT“ Donji Vakuf po cijeni od 50 KM po dunumu godišnje. Ugovor se zaključuje na period od godinu dana. Odluka je sa 16 glasova za, i 4 suzdržana usvojena.

Četvrta  tačka: Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog ghrađevinskog zemljišta radi izgradnje kulturno – edukativnog centra Medžlisa IZ Donji Vakuf  usvojena je jedn oglasno. Vijećnik Fadil Sole, ujedno i predsjednik Udruženja RVI Donji Vakuf, iznio je stav Udruženja da oni ne mogu napustiti prostorije sadašnjeg sjedišta Udruženja, gdje je inače planirana gradnja pomenutog objekta, sve dok se ne riješi pitanje adekvatnog smještaja Udruženja RVI Donji Vakuf.

 

Odluka o gubitku statusa dobra u općoj upotrebi također je usvojena jednoglasno.

Nakon nekoliko pauza u prvom dijelu sjednice uslijedila je još jedna teška tačka dnevnog reda današnje sjednice Općinskog vijeća, imenovanje članova Općinske izborne komisije Donji Vakuf. I na ovu tačku dnevnoghn reda vijećnici su potrošli više pd sat vremena. U konačnici ,  na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf  u Općinsku izbornu komisiju imenovani su: Selma Hadžić, predsjednica , članovi Zijad Mukanović i Ivana Božić.

 

Vijeće je , zbog isteka mandata,  razrješilo dosadašnju  predsjednicu OIK-a Hamidu Ašiš i člana OIK-a, Sadika Hodžića.

Mandat izabranih članova OIK –a traje sedam godina.

U okviru  dnevnog reda vijećnici u Općinskom vijeću Donji Vakuf razmatrali su Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za prva tri mjeseca ove godine.

Vijećnik Đulović je pitao izvjestioca, pomoćnika  općinskog načelnika kako ide punjene  Budžetu i da li je smanjen deficit , kako je istakao u iznosu 230 000 KM .

„Mi smo imali suficit u 2019. godini u iznosu od 300.000  KM i to su bila sredstva od ministarstava koja se koriste za infrastrukturu. Ta sredstva nisu utrošena u 2019. , ali su zato iskorištena u 2020.godini i  samim tim poravnali smo  suficit i ovaj deficit.“ – odgovorio je Muhamed Sijamija, pomoćnik općinskog načelnika.  Izvještaj je usvojen sa 15 glasova  za i 4 suzdržana .

Izvještaj o stanju u oblasti  građenja  na području općine Donji Vakuf za 2020. godinu jednoglasno usvojen.

Diskutujući o Informaciji o stanju sporta i sportske infrastrukture u Donjem Vakufu za 2020. Vijećnik Admir Poturović istakao je sve bolje uspjehe donjovakufskih sportskih klubova, ali postavio i pitanje šta se čini da se sport približi djeci na selima jer nije nekada dovoljno djeci platiti putnu kartu kako bi prisutvovali treningu .

Vijećnica Lejla Hadžiavdić Zjajo istakla je također odlične rezultate u ekipnim sportovima, ali je sitakla neravnopravan položaj djece koja se bave individualnim sportovima. Roditelji te djece ,koja također postižu odlične rezultate, sami finansiraju njihove sportske aktivnosti i učešća na takmičenjima.

Izvještaj je jednoglasno usvojen.

Informacija o realizaciji Programa rada i zaključaka Općinskog vijeća Donji Vakuf za period januar – mart 2021.   također je usvojen većinom glasova vijećnika.

Vijećnici u općinskom parlamentu jednoglasno su  usvojili  i konačnu rang listu aplikanata akademske 2020./ 2021. sa ukupno 100 studenata koji će dobiti stipendiju u mjesečnom iznosu od 100 KM iz Budžeta Općine Donji Vakuf.

Više o toku pete redovne sjednice Općinskog vijeća možete saznati ako budete uz program Radija Donji Vakuf u ponedjeljak, 28. juna od 15 sati kada emitujemo snimak današnje sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf.