Javni oglas za angažovanje volontera sa završenom visokom stručnom spremom

0
54

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (”Službeni glasnik Općine Donji Vakuf”, broj: 1/08 i 2/12) i člana 24. Odluke o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2016. godinu (”Službeni glasnik Općine Donji Vakuf”, broj 8/15) Općinski načelnik raspisuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za angažovanje volontera sa završenom visokom stručnom spremom

 

1.                Raspisuje se Javni oglas za angažovanje volontera – osoba sa završenom visokom stručnom spremom odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg stepena bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ETCS bodova, isključivo bez radnog iskustva, a sa ciljem stručnog osposobljavanja.

2.         Volonteri će se angažovati u javnim preduzećima, javnim  ustanovama te drugim privrednim subjektima koji egzistiraju na području Općine Donji Vakuf koji daju saglasnost za angažovanje istih, a na osnovu Zaključka o angažovanju volontera koji će donijeti Općinski načelnik.

3.         Pravo prijave na Javni oglas imaju lica sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg stepena bolonjskog sistema studiranja koja poslije završene visoke stručne spreme nemaju radno iskustvo i koja su prijavljena kao  nezaposlena lica na evidenciji Biroa za zapošljavanje Donji Vakuf.

4.         Angažovanje volontera se vrši na određeno vrijeme u trajanju od najduže 12 mjeseci, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

5.         Uz popunjenu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

–           dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi, odnosno visokom obrazovanju prvog, drugog ili trećeg stepena bolonjskog sistema studiranja (original ili ovjerena kopija),

–           ovjerenu fotokopiju lične karte,

–           uvjerenje Službe za zapošljavanje SBK – Biro Donji Vakuf. 

6.         Za vrijeme obavljanja volonterskog staža volonterima će se isplaćivati naknada na ime troškova ishrane (1% prosječne plaće u Federaciji BiH dnevno) i troškovi prevoza za one koji do mjesta prebivališta putuju preko 4 km.

7.         Prijavu na Javni oglas – propisan obrazac sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti neposredno na Pisarnicu Općine Donji Vakuf, najkasnije 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Donji Vakuf i Biroa za zapošljavanje.

Prijava za angažovanje u svojstvu volontera može se preuzeti na pisarnici Općine Donji Vakuf ili na službenoj internet stranici Općine:  www.donji-vakuf.ba.

8.            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.