Škrijelj: Umjesto prijetnji, volio bih da je Sebija Izetbegović pokazala diplomu magistra

Sebiji Izetbegović je danas na Senatu UNSA-e sa 30 glasova za, 5 protiv i 6 suzdržanih poništeno zvanje magistra.

Prisutnima se nakon sjednice Senata obratio Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

– Odluka glasi: Članom 61. Zakona o visokom obrazovanju Službene novine kantona Sarajevo 36/22 člana 59 Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat je razmatrajući analizu Komisije, na osnovu prikupljenje dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu, Medicinskom fakultetu, profesor dr. Sebija Izetbegović sa prijedlog za dalje postupanje na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas donio sljedeću odluku: Usvaja se analiza Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere provjere vjerodostojnosti isprava za postdiplomski studij na UNSA profesorica dr. Sebija Izetbegović koja čini sastavni dio ove odluke.

Objaviti odluku u Službenim novinama KS

Stav dva ove odluke je: zadužuje se rektor Univerziteta u Sarajevu da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 do 1998. godine od rednog broja 1 do 442 koji se vodi pod Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija koja je dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu” i time stekla naučni stepen magistra nauka iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naziva magistra nauka.

Avaz

Pod tri, zadužuje se stručna služba Univerziteta u Sarajevu da u skladu sa tačnom dva ove odluke u Službenim novinama KS proglasi ništavnim predmetni upis.

Pod četiri, zadužuje se Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet i druge organizacione jedinice, ovdje će biti ubačeno jer je danas a u prijedlogu nije bilo, da pristupi reviziji i ažuriranju personalnih i studentskih dosijea, matičnih knjiga i evidencija u roku od 90 dana.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ovaj rok će biti znatno duži jer su danas tražili da svi fakulteti pristupe ažuriranju i provjeri podataka od dana donošenja ove odluke na Senatu Univerziteta u Sarajevu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Pouka o pravnom lijeku protiv ove odluke nije dozovljena žalba, ali se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana donošenja. U potpisu odluke bit će rektor za Senat i odluka će biti dostavljena Medicinskom fakultetu, prof. dr. Sebiji Izetbegović, službi za pravne poslove, dokumentaciji Senata i arhivi.

Avaz

Sve organizacione jedinice će pristupiti i da ćemo ovaj rok raditi do kraja ljetnog semestra, tako ćemo staviti da odredimo rok i ovo je što sam ja imao da kažem. Htio sam da kažem na sjednici Senata još je provedena iscrpna rasprava. Bilo je konsultanata koji su imali suprotan stav od ovog. Na kraju, odluka je donesena sa 30 glasova za, 5 protiv i 6 suzdržanih. Od ukupno 48 članova Senata bilo je prisutno 41.

Medijski istupi Sebije Izetbegović

Od petka prof. Izetbegović u medijima javno prijeti i volio bih da je umjesto svih tih prijetnji pokazala diplomu magistra. Na fakultetu može imati posljedice da izgubi posao profesorice UNSA jer je na UNSA sklopila ugovor o radu sa dijelom radnog vremena. Na poziciju u Kliničkom centru ne znam da li može imati neke posljedice. Ne znam njihove unutrašnje dokumente, a što se tiče UNSA, ovo može dovesti u pitanje poziciju prof. Izetbegović na Medicinskom fakultetu.

U nekom svom medijskom istupu u početku ove afere, a kad je tek bio donesen zakon o visokom obrazovanju 2023. godine, tačno je da sam izjavio na FACE TV da nećemo uraditi sa Tužilaštvom paralelno neke postupke. To sam izjavio te da nemamo u statutu razrađenu metodologiju ko će to uraditi.

To sam izjavio te da nemamo u statutu razrađenu metodologiju kako to uraditi. To su tačni navodi i to je rezultat onog što sam ja izjavio, ali isto u toj istoj emisiji sam izjavio da ću se sastati sa timom pravnika i vidjeti šta dalje raditi – rekao je Škrijelj.

– I da decidno kaže da je visokoškolska ustanova obavezna da poništi, dakle ne da može, nego da je obavezna i još sam upozoren da u tom članu nije ostavljena obaveza da se to detaljnije razrađuje statutom. Još sam upozoren da ako budemo čekali da donesemo novi Statut, pa to budemo razrađivali, onda se može dovesti u pitanje kompletna procedura da smo to zbog slučaja donosili. Pominovao sam se mišljenju pravnika i nastavio da vodimo provjeru, ali samo po akademskim pitanjima, što ne isključuje mogućnost da Tužilaštvo utvrđuje krivičnu odgovornost – rekao je Škrijelj.

Upoznati osnivača

Istakao je da on i Senat nisu odgovorni za krivičnu odgovornost.

– Mi ćemo sa ovom analizom upoznati našeg osnivača i odluka će biti upućena ka osnivaču, Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, pa će preko njih Skupštini Kantona, jer naš osnivač mora znati šta se ovdje događa i ovo je jedno vrlo osjetljivo i teško pitanje, ali Univerzitet čuva integritet kroz ova pitanja, bez obzira na posljedice za pojedince. Nekada su odluke teške, ali se moraju donijeti – kazao je.

Pojašnjava da od 2016. do 2022. godine u provjeri je bilo više od 22.000 diploma i da je ovo je bilo jedan diploma za koju se nije moglo utvrditi da li je bilo validne dokumentacije.

– Ovo može dovesti u pitanje redovne profesorice, a i sva ranija zvanja. Zvanje docenta imalo je ograničeno trajanje pet godina, zvanje vanredne profesorice šest godina. Ona je sada u zvanju redovne profesorice i to zvanje traje do odlaska u penziju i ono može biti dovedeno u pitanje – kazao je.

Dodao je da je sporno to što diploma magistra nije dostavljena UNSA i ne postoji.

– Danas je zastupnica Medicinskog fakulteta u Senatu izjavila da Sebija Izetbegović nikad nije ni imala diplomu u svojim rukama, da je nije nikad podigla i obrazlagala je iz kog razloga. Diploma je sporna jer ne postoji. Da bi se prijavili na konkurs za vanrednu i redovnu profesoricu ili docenta morate priložiti diplome. Ne postoji uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba koje bi trebalo pratit zapise u indexu. Mi smo dobili iz Zagreba zvaničan akt da ne mogu potvrditi vjerodostojnost indexa, niti izdati uvjerenje o položenim ispitima u Zagrebu, jer ne postoji dokumentacija koja to prati. U Sarajevu ne postoji odluka o priznavanju ispita iz Zagreba i to bi trebalo bit zapečaćeno u sarajevskom indexu. To su običajene procedure.

izvor: avaz.ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print