Poziv za dostavljanje srednjoročnih i godišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

0
54
vlada sbk

Vlada SBK objavila je poziv za dostavljanje srednjoročnih (trogodišnjih) planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2019. – 2021. godine i godišnjih planova potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva za 2019. godinu.

Finaliziranjem zakonskog i podzakonskog okvira za javno-privatno partnerstvo Srednjobosanskog kantona, stekli su se uslovi za identifikaciju potencijalnih projekata JPP i postupak pripreme srednjoročnih (trogodišnjih), i godišnjih planova potencijalnih projekata JPP.

S obzirom da je do 15 aprila 2019. godine planirana priprema i izrada drugog po redu Kataloga potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva u Srednjobosanskom kantonu, pozivamo sva javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona da identifikuju potencijalne projekte iz svoje nadležnosti i izrade svoje srednjoročne i godišnje planove na obrascima propisanim u Aneksu 1, Aneksu 2, i Aneksu 3, koji čine sastavni dio navedene Uredbe.

Obrasci Aneksa popunjavaju se u elektronskoj formi i možete ih preuzeti na web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona – Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona: http://sbk-ksb.gov.ba