Održana osma redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
536

Danas u 16 sati održana je osma redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf u velikoj sali zgrade Općine.

Obzirom da nije bilo vijećničkih incijativa niti vijećničkih pitanja, odmah se pristupilo raspravljanju usvojenog Dnevnog reda koji je  obuhvatao devet tačaka.

Prva tačka odnosila se na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2021 godinu, te je usvojena sa 18 glasova.

Nakon prve tačke dnevnog reda vijećnici su razmatrali Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Donji Vakuf za 2021. godinu koja je dobila potrebnu većinu sa 15 glasova.

Nakon što je spomenuta tačka usvojena na današnjem Dnevnom redu se našla i Odluka i davanju saglasnosti za zakup zemljišta, te je kao takva dobila jednoglasnu podršku.

Četvrta tačka se odnosila na Rješenje o imenovanju stručne komisije za izradu plana korištenja javnih površina, također jednoglasno usvojena od strane vijećnika.

Peta tačka Dnevnog reda bio je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01.01. do 30.09.2021 godine, sa 15 glasova “ZA” dobila je potrebnu većinu.

Informacija o stanju privrede i obrta na području Općine Donji Vakuf za 2020 godinu usvojena je  jednoglasno kao šesta tačka u sklopu današnjeg Dnevnog reda.

Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede za 2020. godinu također je dobila većinu od 17 glasova.

Osma tačka- Informacija o realizaciji Programa rada i zaključaka Općinskog vijeća za period juli-septembar 2021 godine  na današnjoj sjednici usvojena je od strane vijećnika.

Zadnja tačka sa današnje redovne sjednice Općinskog vijeća bio je Zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine- spilita i keratofira kao tehničo-građevinskog kamena na lokalitetu Velika kosa-Općina Donji Vakuf.

Ova tačka je izazvala diskusiji vijećnika, prvi se obratio vjećnik Admir Poturović koji je iznio činjenicu da prema zakonskim normama posebno se dodjeljuje koncesija za istraživanje, a posebno za eksploataciju. Pored toga, obzirom da je nastanjen blizu spornog lokaliteta, koliko će štetan uticaj imati na kvalitet života na tom području ukoliko se dobije tražena saglasnost. Smatra da većina stanovništva tog područja nije saglasna da se dodjeli koncesija, te iz navedenih razloga Klub vijećnika SDP odbio je podržati navedeni prijedlog.

Prisutnima se obratio i Balihodžić Senad koji je podržao kolegu Poturovića, te iznio činjenicu da navedeno društvo koje traži koncesiju nije registrovano za djelatnost istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, samim tim smatra da nema dovoljno kapaciteta za bavljenje navedenim u čemu ga je podržao i Rasim Žuljko.

Prilikom razmatranja spomenute tačke obratio se i Đulović Azrudin koji je također dao podršku Poturoviću.

Nakon diskusije i izlaganja vijećnika, zadnja tačka dnevnog reda nije dobila potrebnu većinu.