Novi Travnik: Općina raspisala javni poziv obrtima pogođenim COVID-om

0
44

 

U cilju pomoći obrtima  čiji rad je ugrožen pojavom  pandemije corona virusa Općina Novi Travnik raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu  fizičkih  osoba registriranih na području  općine Novi Travnik.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Novi Travnik (”Službeni glasnik Općine Novi Travnik”,broj 3/08, 2/10 i 2/17), Načelnik Općine Novi Travnik raspisuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica registriranih na području općine Novi Travnik u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19)

I – Predmet Javnog poziva

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave samostalnih djelatnosti u vlasništvu fizičkih lica, registriranih na području općine Novi Travnik, za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na ime jednokratne pomoći, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19). Za dodjelu sredstava putem ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstava u iznosu od 30.000,00 KM (tridesettisuća KM), koja su planirana u Proračunu Općine Novi Travnik za 2021. godinu, na poziciji:

614511 — Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima

Planirana sredstva dodjeljuju se u jednakom iznosu svim aplikantima koji budu ispunjavali uvjete javnog poziva što znači da visina financijske pomoći koja se dodjeljuje putem javnog poziva zavisi od broja aplikanata koji ispunjavaju uvjete javnog poziva.

II — Subjekti koji se mogu prijaviti na Javni poziv

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sljedeći subjekti:

 1. fizička lica koja obavljaju samostalne djelatnosti u oblasti trgovie, obrta i usluga,
 2. lica koja su na dan 16.03.2020.godine bile registrirane na području općine Novi Travnik, kod nadležne službe za registraciju djelatnosti Općine Novi Travnik,
 3. lica koja registriranu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje,
 4. i lica kojima je odlukom nadležnog organa bio zabranjen rad u periodu trajanja stanja prirodne nesreće (ožujak-svibanj 2020.godine).

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju i ona fizička lica koja ispunjavaju uvjete iz točke a), b) i c), kojima nije bio zabranjen rad, ali nisu obavljali djelatnost jer je njihovo poslovanje vezano za poslovanje lica kojima je bio zabranjen rad.

III — U ovom Javnom pozivu ne mogu učestvovati

Za dodjelu sredstava na ime financijske pomoći ne mogu se prijaviti subjekti koji imaju status privrednog društva, javne ustanove, javnog preduzeća, ugostiteljski objekti, organizacije civilnog društva i druga pravna lica.

IV — Uvjeti za ostvarivanje bespovratnih finansijskih sredstava na ime jednokratne pomoći Za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć koja je predmet dodjele putem ovog Javnog poziva zainteresirani podnositelji prijave moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

da su na dan 16.03.2020. godine bili registrirani kao fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost na podlilčju općine Novi Travnik,kod nadležnog organa za registraciju djelatnosti Općine Novi Travnik,  da registriranu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje,  da-imjezodlukama i naredbama nadležnih.stožera civilne zaštite.i kriznih stožera, bio zabranjen rad u periodu trajanja prirodne nesreće (ožujak-svibanj 2020.godine),  da su izmirili porezne obveze po osnovu izravnih poreza,

V- Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na ovaj Javni poziv, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na ime jednokratne pomoći, je sljedeća:

 1. prijavni obrazac,
 2. dokaz o registraciji fizičkog lica koje obavlja samostalnu djelatnost ili obrt registriran na području općine Novi Travnik (preslik rješenja nadležnog organa za registraciju djelatnosti u Općini Novi Travnik);
 3. dokaz o otvorenom računu obrta u poslovnoj banci za uplatu odobrenih sredstava (preslik);
 4. uvjerenje nadležne Porezne uprave-Porezna ispostava Novi Travnik o izmirenim obvezama po osnovu izravnih poreza;
  • – Način prijavljivanja

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanom prijavnom obrascu koji se može preuzeti na Info pultu u centru za usluge gradanima (Šalter sala) ili elektronski sa službene stranice Općine Novi Travnik:www.ont.gov.ba

 • — Provodenje Javnog poziva

Radi provođenja javnog poziva, Načelnik Općine Novi Travnik imenovat će povjerenstvo, koje ima predsjednika i 2 člana.

Povjerenstvo je dužno sačiniti prijedlog liste krajnjih korisnika sredstava koju će dostaviti Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvitak.

Na temelju zaprimljenog prijedloga liste krajnjih korisnika sredstava Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvitak, pripremit će i dostaviti Načelniku Općine Novi Travnik prijedlog odluke o odabiru korisnika sredstava,sa pojedinačnim iznosom dodijeljenjih sredstava svakom korisniku.

Načelnik razmatra nacrt i usvaja odluku o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava.

Odluka Načelnika je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba ili neki drugi redovni pravni lijek.

Isplatu odobrenih novčanih sredstava će vršiti Služba za proračun i financije, na temelju odluke o odabiru korisnika sa iznosom dodijeljenih sredstava, iz prethodnog stavka, na račune korisnika sredstava na ime dodijeljene jednokratne pomoći putem ovog Javnog poziva.

VIII — Trajanje Javnog poziva i podnošenje prijava

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala) ili poštom na adresu:

OPĆINA NOVI TRAVNIK

Ul. Kralja Tvrtka bb, 72 290 Novi Travnik, Bosna i Hercegovina sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći samostalnim delatnostima u vlasništvu fizičkih lica registriranih na području općine Novi Travnik u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije postupku učešća u ovom Javno pozivu, mogu se obratiti u Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvitak Općine Novi Travnik, putem telefona:

030/795-600 ,030/795-624 ili 030/795- 626.

 

izvor: centralna.ba