Izvještaj sa Vlade SBK

0
70

 

SREDSTVIMA INFORMISANJA SBK[1]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa 123. sjednice Vlade SBK održane 12. 5. 2022. godine u Travniku

 

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 122. sjednice.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu. Cilj ovog dokumenta jeste prikazati neophodne elemente i pokazatelje Bilansa energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilansa energetskih potreba u prethodnoj, 2021. godini. Međutim, treba naglasiti da Bilans predstavlja parcijalnu energetsku analitiku koja ne prati potpune energetske tokove (primarna energija, energetske transformacije i finalna energetska potrošnja), jer se njegova izrada zasniva na bazi postojećih/ raspoloživih podataka koje dostavljaju energetski subjekti za snabdjevanje energije/ energentima.
 • Odluka o raspodjeli sredstava privrednom društvu „Poljorad“ d.o.o. Turbe – Travnik, za sufinansiranje troškova učešća na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM sa pozivije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2022. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

– Odluka o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2022. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i načinu finansiranja mjera iz Budžeta Srednjobosanskog kantona. Sredstva predviđena ovim Pogramom osigurana su u Budžetu SBK, i to:

– na stavci Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) iznos od 10.000,00 KM.

– na stavci Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) iznos od 119.577,00 KM.

– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja u 2022.godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i načinu financiranja mjera. Sredstva predviđena ovim Pogramom osigurana su u Budžetu SBK, i to:

 • na stavci Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) planiran je iznos od 30.000,00 KM,
 • te Odlukom Vlade SBK razgraničeni namjenski prihodi iz prethodne godine u

iznosu od 22.491,48 KM.

 • na stavci Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) planiran je iznos od 30.000,00 KM,
 • te Odlukom Vlade SBK razgraničeni namjenski prihodi iz prethodne godine u iznosu od 80.000,00 KM.

– Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu (primarna poljoprivredna proizvodnja).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade Policijske stanice Donji Vakuf. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 58.109,61 KM, u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade. Iznos od 58.109,61 KM iz ove odluke doznačit će se firmi  “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.

– Odluka o izdvajanju sredstava u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade Policijske stanice Kreševo. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 42.481,53 KM, u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade. Iznos od 42.581,53 KM iz ove odluke doznačit će se firmi  “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK Odluku o raspodjeli sredstva Biciklističkom klubu Travnik za realizaciju projekta „Edukacija djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti prometne kulture i poznavanje prometnih propisa“ u iznosu od 3.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih glazbenih i muzičkih škola u iznosu od 183.332,00 KM, za maj i juni 2022. godine. Sredstva će se raspodijeliti u mjesečnim obrocima kako slijedi:

– Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 18.333,20 KM,

– Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 17.416,54 KM,

– Osnovna muzička škola Novi Travnik   izdvaja se iznos od 13.199,90 KM,

– Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 42.716,36 KM (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara na stambeno-poslovnom objektu u vlasništvu Fatime Meštrovac u iznosu od 2.500,00 KM.

– Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara na stambeno objektu u vlasništvu Pave Jagodina u iznosu od 3.500,00 KM.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj načelnika općine Travnik o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete od požara na stambenim objektima u vlasništvu Melise Imširović, Muje Čelebić i Nermina Maglića.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrnjih poslova za nabavku funkcionalne podrške za aplikaciju Kadrovske evidencije u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnosti Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za pokretanje procedure javne nabavke eko kontejnera za Projekt eko škole, procijenjena vrijednosti nabavke iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je prihvatila Financijski izvještaj Turističke zajednice SBK za 2021. godinu. Revizija bilance stanja TZ SBK na dan 31. 12. 2021. godine i bilance uspjeha za godinu koja se završava na taj dan izvršena je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Saglasnost na Anex 4. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Koričanske stijene“, općina Travnik, zaključen sa poduzećem „PROPIS LIM“ d.o.o. Vrbanja, Bugojno. Navedenim Anexom mijenja se članak 15 Ugovora o koncesiji koji glasi: „ Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Koričanske stijene“ zaključeno sa danom 16. 3. 2024. godine.“
 • Saglasnost na Anex 12. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 4“, općina Fojnica, zaključen sa poduzećem „EURO POWER“ d.o.o. Tešanj. Navedenim Anexom mijenja se članak 16 Ugovora o koncesiji koji glasi: „ Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Željeznica 4“ na rijeci Željeznici, na području općina Fojnica, zaključeno sa danom 27. 2. 2023. godine.“
 • Saglasnost na Anex 2. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Ušće“, općina Vitez, zaključen sa poduzećem „S INVESTING“ d.o.o. Vitez.
  Navedenim Anexom mijenja se članak 15 Ugovora o koncesiji koji glasi: „ Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Ušće“, na području općina Vitez, zaključeno sa danom 4. 4. 2024. godine.“

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:

 • Odluka o davanju saglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Obarnica“ sa dosadašnjeg koncesionara „JESS“ d.o.o. Busovača na novog koncesionara „Hydro – E“ d.o.o. Busovača.
 • Odluka o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u gospodarske svrhe (proizvodnja flaširane vode, sokova i drugih bezalkoholnih pića), te sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta – bunara „Požarna“, u količini do 15 l/s na lokalitetu Tovarište, općina Fojnica. Koncesija s dodjeljuje poduzeću „Sa – SARA“ d.o.o. Fojnica uz naknadu od 2,00 KM/m3 za korištenje vode u gospodarske svrhe odnosno 0,05KM/m3 za eksploataciju i korištenje sanitarne i tehnološke vode.
 • Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vode iz rijeke Vrbas u tehnološke svrhe u procesu proizvodnje Si – metala u količini do 16 l /s na području općine Jajce.
 • Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
 • Udruga poljoprivrednika i stočara „Karaula – Vlašić“ iznos od 10.000,00 KM.
 • Kinološki klub „Biseri Plive“ Jajce iznos od 2.000,00 KM.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim će osigurati sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za sufinansiranje projekta Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila“, za utopljavanje zgrade i uštede energije apliciranog kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

Data je Saglasnost za produženje zdravstvenih usluga i za produžetak roka za kupovinu premija u 2022. godini. Vlada SBK nalaže svim zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK, da osiguranim osobama Zavoda pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li je zdravstvena iskaznica ovjerena i da li je uplaćena premija-sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona. Osiguranim osobama koje nisu izvršile uplatu premije- sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK za 2021. godinu do 31. 3. 2021. godine, utvrđuje se novi rok za uplatu počev od 1. 4. do 30. 6. 2022. godine.