Izvještaj sa sjednice Vlade SBK -a

0
72

Vlada SBK je  prihvatila Mišljenje na Izvještaj o finansijskoj reviziji Hrvatske bolnice „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila za 2019. godinu. Iz finansijskog izvještaja vidljiva je stabilna finansijska situacija, te je bolnica u 2019. bolnici poslovala pozitivnim finansijskim rezultatom.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o osnivanju lovišta na području Srednjobosanskog kantona. Ovom odlukom se osnivaju lovišta na području Srednjobosanskog kantona, utvrđuje se naziv lovišta, opis granica i ukupna površina lovišta, namjena lovišta, osnovne uzgojne vrste divljači, najvažnije ostale vrste divljači, posebno rijetke i ugrožene vrste divljači koje naseljavaju lovišta i drugo.  Poštujući prirodne granice područja u koje spadaju površine zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i lovno privrednu cjelinu u kojoj će postojati uslovi za trajan opstanak, uzgoj i razmnožavanje, zaštitu i upotrebu divljači i poštujući administrativne granice općina u Srednjobosanskom kantonu, ovom odlukom na području Kantona osnivaju se  sportsko-privredna lovišta.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Jajce, za nastavak gradnje sportske dvorane, Osnovnoj školi „13.rujan“ u iznosu od 260.000,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu.
 • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020.godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava općine Novi Travnik, za izradu projekta „Rekonstrukcija vodovodne mreže izvorišta Radojkino vrelo“, Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik u iznosu od 1.935,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020. godinu.
 • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecom, u iznosu od 4.000,00 KM, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu.
 • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecoma u iznosu od 6.000,00 KM i ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 2.687,00 KM, OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf – Uskoplje neplaniranih u Budžetu SBK za 2020.godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekt Izgradnja vodovoda u MZ „Ivančica“-I faza, općina Busovača. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“,izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 20.000,00 KM za projekt: Izgradnja vodovoda u MZ „Ivančica“-I faza, općina Busovača, koji je ugovoren, ali nije realiziran.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovna informatika na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez. Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije imenovanog Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, Vlada SBK prihvatila je Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovna informatika na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez.
 • Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020. godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“, za II polovicu mjeseca marta akademske 2019/20. godine u iznosu od 16.028,50 KM.
 • Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2020.godinu, sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač SBK “, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec septembar i oktobar ( IX i X mjesec) 2020. godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće

odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć u liječenju.

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu iz tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Irfanu Julardžija iz Jajca, na ime podrške za liječenje.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu iz tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Danku Stojak iz Viteza, na ime podrške za liječenje.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:

 • Saglasnost školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/2021. godinu.
 • Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke koja se provodi za OŠ „Berta Kučera“, za asfaltiranje puta do škole u Vlasinju, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 10.000,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o realizaciji zaključaka i Izvještaje o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2020. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Održavanja software-a RIS i PACS za Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.642,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Medit“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 38.642,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Održavanje centralnog laboratorijskog sistema za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 89.744,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Wizard Health“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 89.600,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i implementacija bolničkog informacijskog sistema (BIS) u 5 bolnica na području SBK, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 435.897,44 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Medit“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 435.897,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU Općoj bolnici Bugojno. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU Općoj bolnici Bugojno, na ime sufinaciranja nabavke pokretnog RTG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Opće bolnice Bugojno.
 • Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu JU Općoj bolnici Jajce. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 KM JU Općoj bolnici Jajce, na ime sufinaciranja rekonstrukcije kompresornice te stanice za kisik. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Opće bolnice Jajce.
 • Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu sa pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 25.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabavke antidekubitalnih madraca. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
 • Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2020.godinu JU zdravstvenih ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Iz Budžeta SBK za 2020.godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u SBK izdvajaju se sredstva u iznosu od 160.000,00 KM JU zdravstvenim ustanovama u SBK, na ime nabavke zaštitne opreme, lijekova, dezinfekcionih sredstava i druge opreme (Coronavirus).

Data je i suglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike da potpiše Sporazum oproduženju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnima – doktora

medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona, Sporazum se potpisuje na određeno

vrijeme od tri mjeseca (od 1.10. do 31. 12. 2020.godine).