Kampanja STOP NASILJU U PORODICI provedena u Bugojnu

Službenici MUP-a SBK/KSB Travnik u saradnji sa predstavnicima ICITAP-a (Međunarodni program Ministarstva pravde SAD za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga) u Bugojnu su proveli kampanju pod nazivom „Borba protiv nasilja u porodici“.

Policijski službenici građanima su dijelili prigodne letke, te im ukazivali pažnju na prisutnost ove pojave u našem društvu i načinima borbe protiv nje. Ovo je bila prilika da se građani upoznaju i sa najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čijom je dosadašnjom primjenom ostvaren napredak u borbi protiv ove opasne pojave za cijelo naše društvo.

Ova kampanja ranije je provođena i na području Travnika i Viteza, a planirana je provedba i na području Jajca. Podaci dobiveni u ranijim kampanjama koristili su se i u radu koordinacijskog  tima koji je radio na izradi protokola o saradnji i postupanju različitih institucija na području Srednjobosanskog kantona u slučajevima nasilja u porodici. U izradu ovog protokola pored Ministarstva unutrašnjih poslova bili su uključeni su i Centri za socijalni rad, Centri za mentalno zdravlje, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, a sve uz podršku OSCE-a i isti je usvojen od strane Vlade Srednjobosanskog kantona sredinom februara ove godine. Vlada je također usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici na području našeg kantona, a današnja aktivnost je doprinos u realizaciji tog programa, odnosno smanjenja broja ove vrste krivičnih djela.   

Krivično zakonodavstvo u Federaciji prepoznalo je krivično djelo „Nasilje u porodici“ usvajanjem novog Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u augustu 2003.godine. Ova oblast dodatno je razrađena i u Zakonu o zaštiti o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine  u martu 2013.godine.

Postupajući po navedenim Zakonima službenici policije tokom posljednjih nekoliko godina zaprime od 70 – 90 prijava godišnje vezanih za nasilje u porodici. Žrtve nasilja u tim slučajevima najčešće su bile supruge, roditelji, te djeca izvršioca, koji su u najvećem broju slučajeva muškog spola. U analizi uzroka ove pojave došlo se do zaključka da su najčešći razlozi u lošoj ekonomskoj situaciji, te pojedine ovisnosti – o alkoholu, opojnim drogama ili kocki.

Nakon prijave nasilja u porodici službenici policije u najvećem broju slučajeva lišavaju slobode osumnjičenog u trajanju do 24 sata na osnovu Zakona o krivičnom postupku FBiH, a u roku od 12 sati od trenutka prijave, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja Federacije, sudu podnose zahtjev za izricanje zaštitne mjere. To mogu biti mjere udaljenja iz stana i zabrana vračanja u stan, zabrana približavanja žrtvi, obavezan psihosocijalni tretman ili liječenje od ovisnosti. Najkasnije 12 sati od primitka zahtjeva policije sud će donijeti rješenje i odrediti koju mjeru zabrane će izreći i narediti koji organ će biti nadležan za kontrolu poštivanje izrečene mjere.

Mjere za koje je nadležna policija obično su one koje se odnose na zabrani približavanja žrtvi nasilja, te zabrana uznemiravanja i uhođenja žrtve, koje po rješenju suda obično traju 30 ili 60 dana, kada policija sudu dostavlja izvještaj, nakon čega s procjenjuje njihova dalja opravdanost.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print