Javni oglas za podnošenje prijava EKO udruženja za projekte namijenjene za zaštitu okoliša na području SBK

S ciljem planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša SBK/KSB u 2016.godini, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavilo je Javni oglas  za podnošenje prijava EKO udruženja za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2016.g. na prostoru SBK/KSB.

Javni oglas:

I. Predmet javnog oglasa

Sredstva sa stavke “Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Ekološkog kalendara i potpora radu ekoloških društava” Zakona o izvršenju proračuna KSB/SBK za 2016. godinu (“Sl. novine KSB/SBK”, broj: 1/16) ukupnog iznosa 25 000,00 KM.

Podnošenje prijava projekata namijenjenih za zaštitu okoliša i to za:

A. SREDSTVA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DANA EKOLOŠKOG KALENDARA

B. POTPORA RADU EKOLOŠKIH UDRUGA NA PODRUČJU KSB/SBK

a. izrade papirnih ili platnenih vrećica, promotivnog materijala (priručnici, publikacije, mape, CD-ovi i sl.),

b. uređenje životnog prostora (obala rijeka, grad, park, botanički vrt, školsko dvorište i sl.),

c. izrada projekata za edukaciju i projekata koji promiču podizanje svijesti za očuvanje životne sredine i zaštitu okoliša i sl.

C. POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO POSTUPANJE S OTPADOM

za potporu projektima odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja materijala za reciklažu, kao i poticaj za korištenje drugih okolišno prihvatljivih načina ambalažiranja proizvoda: poticaj minimiziranju, ponovnom korištenju i recikliranju otpada (papir, staklo, metal, plastika, biootpad, glomazni otpad, opasni otpad).

II. Pravo učešća

Prijavu projekata na Javni oglas mogu podnijeti:

A: ekološke udruge KSB/SBK,

B: ekološke udruge i eko-sekcije pri školama,

C: komunalna poduzeća, registrirana poduzeća za prikupljanje otpada

III. Opći kriteriji

Prijava projekata obvezno treba sadržavati slijedeće dokumente:

– Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u Odjelu zaštite okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ili u nadležnoj općinskoj službi ili web stranici Vlade KSB/SBK.

IV. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali će se na temelju istih dodatno izvršiti vrednovanje:

1. Izjava o spremnosti sufinanciranja pojedinih projekata,

2. Nastavak započetih projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje;

3. Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i stupanj ugroženosti okoliša;

4. Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz).

V. Način izbora korisnika

Odjel zaštite okoliša će razmotriti projekte primljene na bazi Javnog konkursa, cijeniti ispunjenost uvjeta za odobravanje istih, sačiniti zapisnik s obrazloženjem i mišljenjem te isti dostaviti ministru, koji izrađuje listu prihvatljivih projekata za sufinanciranje na bazi Javnog oglasa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu.

Na prijedlog Ministra, Vlada SBK/KSB donosi Odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Dostavljanje prijava za projekte se vrši poštom ili osobno na adresu:

KSB/SBK

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,

povratka i stambenih poslova

Prnjavor 16, 72270 Travnik

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – A,B ili C : ____ NE OTVARAJ“

 

Javni oglas ostaje otvoren 31 dan počevši od 1.03.2016.godine i završava 31.03.2016.g. biti će objavljen na oglasnim pločama općina SBK/KSB i web stranici Vlade.

Važne napomene:

U koverti može biti samo jedan projekt, a na koverti mora biti jasno naznačeno PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – A, B ili C – NE OTVARAJ.

Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir po Javnom oglasu, mora ispuniti pravno formalne uvjete iz ovog Javnog oglasa – odnosno dostaviti kompletnu obveznu dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove aplikanta, nastale sačinjavanjem i predajom aplikacije i aplikant nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom javnom oglasu. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030/ 511-311 .

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print