Zasjedao Štab CZ općine Donji Vakuf

0
83

Na sjednici Štaba civilne zaštite općine Donji Vakuf usvojena je odluka o korištenju novčanih sredstava planiranih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u toku 2019. Planirani iznos sredstava je 63 000 KM. Za opremanje i obuku Službe za zaštitu od požara planirano je 12.000 KM.  28.000 KM planirano je za finansiranje hitnih mjera koje se moraju provoditi za spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne ili druge nesreće, kao i za pružanje hitne pomoći na saniranju n astalih posljedica koje su neophodne za život ljudi na ugroženom području. Za učešće Općine Donji Vakuf u projektima deminiranja planirano je 10.000 KM, te za pročišćavanje puteva na širem rejonu općine u zimskom periodu 13.000 KM.