Zasjedala Vlada SBK

0
53

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 110. sjednice.

Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Program rada Vlade SBK za 2022. godine i uputila u skupštinsku proceduru.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost na Program rada Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.
 • Saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona 2022. godinu.
 • Saglasnost na Program rada Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu.
 • Saglasnost na Finansijski plan Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2022.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o javnim nabavkama za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona. Ovim Pravilnikom o javnim nabavkama za potrebe korisnika Budžeta SBK se uređuju sudionici, odgovornosti, efikasnost i način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa zakonom koji uređuje oblast javnih nabavki; priprema i provedba postupaka javnih nabava; ciljevi postupka javne nabave; način izvršavanja obaveza iz postupka; provođenje i kontrola javnih nabava; te sva druga odnosna pitanja.

Skupština SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na slijedeće programe:

 • Saglasnost na Program raspodjele sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godine parlamentarnim političkim strankama. Sredstva u iznosu od 800.000,00 KM utvrđena u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, raspoređuju se na korisnike tako da 30 % predviđenog iznosa pripada svim parlamentarnim grupama i političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini Srednjobosansko kantona u jednakim iznosima od po 34.285,71 KM, 60 % od ukupnog iznosa raspoređuje se srazmjerno broju zastupničkih mjesta u Skupštini Srednjobosanskog Kantona dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.
 • Saglasnost na Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama od kulturnog, vjerskog i društvenog značaja u iznosu od 117.000,00 KM.
 • Saglasnost na Program utroška sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 39.000,00 KM.
 • Saglasnost na Program utroška sredstava pojedincima. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, na poziciji Transfer sredstava pojedincima u iznosu od 117.000.00 KM, na ime pomoći građanima Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Osnovne škole „Han Bila“ Han Bila. Sredstva u iznosu od 2.050,00 KM sa pozicije “Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama” Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Osnovnoj školi „Han Bila” Han Bila, na poziciju „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju šume iz šumskoprivrednog područja. Ovom odlukom izdvajaju se dijelovi državnog šumskog zemljišta iz šumskoprivrednog područja „Lašvansko“, Gospodarska jedinica: „Jasenica – Bila“, dio odjela 165/1, ukupne površine: 129.480 m2 i prenose na korištenje i raspolaganje općini Travnik u druge svrhe koje daju veću trajnost, radi privođenja zemljišta stvarnoj namjeni i potrebe uređenja zemljišta i gradnje u naseljenom mjestu Ovnak u općini Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka energetske usluge ESCO, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 2.200.000,00 KM. Odlukom se odobrava izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključenje ugovora/okvirnog sporazuma, u skladu sa poretkom na rang listi prihvatljivih ponuda. Najpovoljniji ponuđač je „Bioenergi“ d.o.o. Vitez.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan nabavke Ureda za javne nabavke za potrebe Korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je prihvatila Izvještaj o obavljenim unutrašnjim revizijama za četvrti kvartal 2021. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za četvrti kvartal 2021. godine. U periodu oktobra do decembra 2021. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćno modus rada, ukupno je evidentirano 20898 prekršaja, što je za 10881, odnosno 34% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal. U periodu od 1.1.2021. godine do 3.12.2021. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćno modus rada, ukupno je evidentirano 91662 prekršaja, što je za 31824, odnosno 53% više u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjenje od 1.10.2021. godine do 31.12.2021. godine iznosi ukupno 299.229,25 KM, evidentno je povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom kvartalu. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjenje od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine iznosi ukupno 2.269.997,12 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za obavljene tehničke preglede vozila u 2022. godini za projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture u iznosu od 58.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu izdvaja se iznos od 46.800,00 KM sa uračunatim PDV-om za nabavku Operativnog sistema – COVID potvrde. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „BERG“ d.o.o. Sarajevo.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – usluge laboratorijskog informacionog sistema – LIS. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 510.000,00 KM. Odlukom se odobrava izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključenje ugovora sa „WIZARD HEALTH“ d.o.o. Mostar, sa ponuđenom cijenom od 509.999,76 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2021.godinu u iznosu od 1.400,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu između „Vrhbosanske nadbiskupije“ Sarajevo i JU „Mješovite škole Travnik“, Travnik. Cijena mjesečnog zakupa iznosi 8.926,12 KM i plaća se za svaki tekući mjesec.
 • Odluka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za potrebe OŠ „Berta Kučera, Jajce. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 10.250,00 KM. Odlukom se odobrava iznos najpovoljnijeg ponuđača i zaključenje ugovora sa „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce, ponuđena cijena nakon e-aukcije iznosi 10.211,00 KM.
 • Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK namijenjenih za oblast kulture za 2021. godinu, odlukom se odobrava isplata u iznosu od 2.000,00 KM, u svrhu pomoći realizacije programa/ projekata koje realizuju pojedinci za oblast kulture i nauke.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti na mišljenja:

 • Saglasnost na Mišljenje Ministarstva privrede na Nacrt zakona o turizmu u Federaciji Bosni i Hercegovini, sa predloženim primjedbama i sugestijama koje je potrebno ugraditi u Nacrt Zakona.
 • Saglasnost na Mišljenje Ministarstva privrede na Nacrt zakona o boravišnoj taksi u Federaciji Bosni i Hercegovini, sa predloženim primjedbama i sugestijama koje je potrebno ugraditi u Nacrt Zakona.

 

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu

 

[1] Molimo da kontaktirate resorna ministarstva i institucije u slučaju potrebe za detaljnijim informacijama o realiziranim tačkama Dnevnog reda. Takodjer, molimo za razumijevanje odredjenih definicija jer kod navodjena Odluka, Saglasnosti, Zaključaka ponekad koristimo isključivo jezik koji je u upotrebi u navedenim dokumentima.