Zaključak o odobravanju angažovanja lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

0
492

Na osnovu člana 38. i 110. Statuta Općine Donji Vakuf (”Službeni glasnik Općine Donji Vakuf”, broj: 1/08, 2/12 i 3/16), Općinski načelnik, donosi

Z A K LJ U Č A K

o odobravanju angažovanja lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Nakon okončane procedure po Javnom oglasu za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, koji bi prva radna iskustva sticali u javnim preduzećima i javnim ustanovama te drugim pravnim subjektima, u skladu sa iskazanim interesom pravnih subjekata, odobrava se angažovanje lica na teret Budžeta Općine Donji Vakuf, kako slijedi:

 1. a) Javna ustanova Dom zdravlja Donji Vakuf:
 2. Kurić Evel, diplomirani inžinjer medicinske radiologije
 3. Šego Aldin, bachelor radioloških tehnologija
 4. b) Javna ustanova Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf
 5. Kulaš Minela, bachelor poslovne ekonomije
 6. Verem Selma, bachelor općeg prava
 7. c) JU Dječiji vrtić Donji Vakuf
 8. Šeho Merjema, bachelor pedagogije i psihologije
 9. d) Javno komunalno preduzeće ”Gradina” d.o.o. Donji Vakuf
 10. Beganović Suada, bachelor ekonomije
 11. e) Zemljoradnička zadruga ”AT” Donji Vakuf
 12. Durek Sanita, magistar poljoprivrede smjer voćarstvo
 13. f) ”ESOF” d.o.o. Donji Vakuf
 14. Duvnjak Almina, bachelor poslove ekonomije
 15. Hadžić Adna, bachelor inžinjer poljoprivrede voćarsko-vinogradarski smjer
 16. Magrdžija Almedina, bachelor inžinjer poljoprivrede voćarsko-vinogradarski smjer
 17. g) Veterinarska stanica d.o.o. Donji Vakuf
 18. Nezić Orhan, diplomirani veterinar
 19. h) Mješovita srednja škola Donji Vakuf
 20. Zahirović Nermina, profesor biologije – bachelor

 

Pravni subjekti iz tačke I ovog Zaključka će angažovati navedene osobe počev od 01.06.2018. godine.

Pravnim subjektima iz tačke I ovog Zaključka će se, sa budžetske stavke 614533 ”Prijem pripravnika/volontera”, obezbijediti mjesečno po angažovanoj osobi na ime naknade iznos kako slijedi:

– za osobe sa završenom VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja 200,00 KM i topli obrok u iznosu od 8,60 KM x broj radnih dana u mjesecu, sa pripadajućim porezima i doprinosima.

– za osobe sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja 100,00 KM i topli obrok u iznosu od 8,60 KM x broj radnih dana u mjesecu, sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Pravni subjekti obavezni su Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor dostaviti zaključen ugovor o angažovanju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme (do 12 mjeseci), te da redovno mjesečno dostavljaju dokaz o isplaćenoj naknadi i pripadajućim porezima i doprinosima.