Zakazana sjednica Vlade SBK – četvrtak, 8. 11. 2018. od 9 sati

0
71

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 8.11. 2018. godine, u 9 sati

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

Zapisnik sa 102. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – Stručna služba

 1. Prijedlog odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu – Ministarstvo finansija
 2. a) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova
 3. b) Preraspodjela između Službe za zajedničke poslove i škola
 4. Prijedlog odluke o isplati sredstava za dodatni topli obrok za pripadnike policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 5. Prijedlog odluke o isplati prekovremenog rada za pripadnika policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Prijedlog odluke o rashodovanju motornog vozila- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 7. a) Prijedlog odluke o prodaji motornog vozila
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerveBudžeta Kantona za 2018. godinu za JU „Dom zdravlja Vitez
 9. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona za 2018. godinu – Ured premijera Kantona
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba
 11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog namještaja – Ured za javne nabavke
 12. Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o izmirenju obveza između općine Vitez i Vlade Kantona po Zaključku Vlade broj: 01-05– 290/15-18 od 19.6.2015. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 13. Saglasnost za prijem državnog službenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 14. Saglasnost za nabavku printera i grijalice za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 15. Saglasnost za potpisivanje Ugovora o djelu za usluge tehničke podrške za Registar novčanih kazni – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 16. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 17. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izvođenje radova na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva (II. faza) Kantonalni arhiv
 18. Prijedlog zaključka o visini nagrade za advokatske usluge u sporovima koji se vode u Crnoj Gori u ime Vlade Kantona ( „Pliva“ d.o.o. Jajce i „Rudnici boksita“ d.d. Jajce) – Agencija za privatizaciju
 19. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o provedbi Zaključka Vlade broj: 01-05-534/2018-49 od 19.7.2018.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 20. Izvještaj o naplati koncesionih naknada u periodu 1.1.-30.9.2018. – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 21. Izvještaji Načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 22. a) Načelnik općine Travnik
 23. b) Načelnik općine Vitez ( 3x)
 24. c) Načelnik općine Busovača(2x)
 25. d) Načelnik općine Kiseljak
 26. e) Načelnik općine Fojnica
 27. f) Načelnik općine Donji Vakuf
 28. Izvještaji o realizaciji zaključaka za mjesec novembar 2018 – Stručna služba Vlade

a)Ministarstvo financija

 1. b) Kantonalni arhiv

c)Ministarstvo privrede

 1. Izvještaji o radu inspekcija za mjesec novembar 2018. godine – Stručna služba Vlade
 2. a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

22.Razrješenja i imenovanja

 1. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe STŠ „Bugojno“
 2. b) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku za potrebe MSŠ „Vitez“
 3. c) Rješenje o imenovanju komisije za izbor i imenovanje članova školskog odbora OŠ „Vitez“, Osnovne muzičke škole „Travnik“ i MSŠ „Donji Vakuf

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.