Zakazana redovna sjednica Vlade SBK

0
50

 

S A Z I V A M

 1. 39. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26. 3. 2020. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 38. redovne sjednice Vlade Kantona, sa 4., 5., 6., 7., 8. i 9. vanredne sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
 2. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Ministarstvo privrede
 3. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2019.godine – Centralna popisna komisija
 4. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem 31.12.2019.godine
 5. b) Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava
 6. c) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara
 7. d) Prijedlog odluke o rashodovanju zalihe materijala
 8. e) Prijedlog odluke o prijenosu i preknjižavanju stalnog sredstva
 9. f) Prijedlog odluke o isknjižavanju potraživanja
 10. g) Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o popisu sredstava i obveza prema izvoru sredstava sa stanjem na dan 31.12.2019. godine Centralne komisije MUP-a
 11. h) prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava (za pravosudne institucije)
 12. i) prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara (za pravosudne institucije)
 13. j) Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima popisnog povjerenstva
 14. k) Prijedlog zaključka za Ministarstvo obrazovanje, znanosti, mladih, kulture i sporta
 15. Prijedlog odluke o usvajanju Bilanca energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo privrede
 16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „naknada štete koju počini zaštićena divljač“ za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 18. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantonaBosna za 2020. godinu (Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu) – Ministarstvo financija
 19. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona Bosna za 2020. godinu (donirana sredstva općini Novi Travnik) – Ministarstvo financija
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2020. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
 22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za utopljavanje objekta HAK Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za manifestacije, značajne datume i sportske aktivnosti za 2020. godinu– Kantonalna uprava za branioce

13.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženja branioca za 2020.godinu– Kantonalna uprava za branioce

 1. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga banjsko-klimatskog liječenja branioca -Kantonalna uprava za branioce
 2. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala – Ured za javne nabave

16.Saglasnost za isplatu troškova žalbenog postupka po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ured za javne nabave

17.Saglasnost za nabavku informatičke opreme za MSŠ „Gornji Vakuf ( donacija R. Bugarske) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta

18.Saglasnost za nabavku usluga hostiranja na DedicatedSreveru za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta

 1. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku papira i kancelarijskog materijala – Ministarstvo privrede
 2. Suglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za rekonstrukciju grijanja u OŠ“Kaćuni“, Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
 4. Zahtjev za dodatno tumačenje Zaključka Vlade o načinu izmirenja obaveza po izvršnim sudskim odlukama ( broj: 01-05-1085/19-48 od 21.11.2019.g.) – Ministarstvo financija

 

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Dostaviti:

-svim članovima Vlade

-Kantonalna uprava za branioce

-Ued za javne nabavke