Zakazana 81.sjednica Vlade SBK

0
152

Premijer SBK Tahir Lendo sazvao je  81. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, koja će biti održana u četvrtak, 15. 3. 2018.godine u 9 sati u zgradi Vlade Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa 80. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
 2. Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarsto zdravstva i socijalne politike
 3. Utvrđivanje mišljenja o Inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo finansija
 4. Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2017. godinu – Stručna služba Vlade
 5. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo za 2018.godinu – Zavod za javno zdravstvo
 6. Izvještaj o radu i godišnjem obračunu Zavoda za javno zdravstvo za 2017.godinu – Zavod za javno zdravstvo
 7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2017. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
 8. Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2017. godinu – Ministarstvo finansija
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “ Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pozicije “ Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privrede- LOT 5 – Ministarstvo privrede
 12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 13. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ “Drvetine “ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 15. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za provedbu javnog poziva za prijem volontera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za finansiranje projekta “ Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 17. Izvještaj načelnika općine Donji Vakuf o utrošku sredstava doniranih za realizaciju projekata odvodnje površinskih voda i rekonstrukcije mosta – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za završetak prve faze izgradnje Srednje škole “Novi Travnik” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku opreme za potebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Ured za javne nabavke
 22. a) LOT 1 – za nabavku vatrogasne opreme
 23. b) LOT 2 – za nabavku opreme za Službu za spašavanje s visina
 24. c) LOT 3 – za nabavku opreme za Kantonalni štaba civilne zaštite
 25. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vozila za potrebe Ministarstva privrede – Ured za javne nabavke
 26. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede– Ured za javne nabavke
 27. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ugradnju centralnog grijanja i rekonstrukciju prostorija Centra inspekcija Kiseljak – Ured za javne nabavke
 28. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 29. Saglasnost za prijem u radni odnos državnih službenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 30. Saglasnost za naknadu troškova stručnog usavršavanja IK tehničara u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 31. Saglasnost za retroaktivnu isplatu plaća i naknada za referenta u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 32. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u kantonalnom arhivu – Kantonalni arhiv
 33. Saglasnost na planove nabavki za 2018 godinu – Stručna služba Vlade
 34. a) Plan nabavki Kantonalnog pravobranilaštva za 2018.godinu
 35. b) Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2018.godinu
 36. c) Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona za 2018.g.
 37. Saglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 38. Zahtjev za povećanje naknade članovima Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 39. Informacija o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole – Ministarstvo finansija
 40. Razrješenja i imenovanja
 41. a) Rješenje o imenovanju predstavnika Kantona za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 42. b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku ortopredskih pomagala – Ured za javne nabavke