Za zbrinjavanje nezaposlenih osoba 13.000.000 KM

0
52

Vlada Federacije BiH dala je suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu koji, u skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za njegovu realizaciju, predviđa uvećanje ove pozicije za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Na toj poziciji je za 2018. godinu planiran iznos od 13.000.000 KM.

Sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje od 3.792.250 KM namijenjena su profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, što je deset posto ukupnog iznosa koji za ove potrebe izdvaja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U 2018. godini planirana je izrada standarda usluga karijerne orijentacije ili usmjeravanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, čiji je cilj unapređenje i proširenje usluga za profesionalno informiranje učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i proširenje i unificiranje radionica za tražitelje zaposlenja. S ciljem poboljšanja usluga individualnog i grupnog savjetovanja nezaposlenih, planirane aktivnosti se odnose na provođenje ispitivanje zadovoljstva korisnika klubova za traženje posla i centara za informiranje, savjetovanje i obuku, izmjene sadržaja radionica u skladu s iskazanim potrebama korisnika, izradu i pilotiranje dvije nove radionice, održavanje tematskih sastanaka i provođenje obuka zaposlenika koji rade u klubovima za traženje posla i centrima za informisanje, savjetovanje i obuku, te izrada kataloga radionica za nezaposlene osobe. Dodatno će biti unaprijeđena web-stranica www.abecedakarijere.ba, koja može biti jedinstveni izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji.

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2018. godini planirano je 150.000 KM.

Vrijednost Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržavaju Svjetska banka i Međunarodna banka za obnovu i razvoj za Federaciju BiH iznosi 25 milijuna eura, a nositelj projekta je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Cilj ovog projekta je poboljšanje zapošljavanja i jačanje kapaciteta i unapređenje performansi javnih službi za zapošljavanje.

Između ostalog, u četverogodišnjem razdoblju do 2020. godine kroz aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi potrebno je zaposliti 6.000 mladih i 15.000 drugih teže zapošljivih nezaposlenih osoba.

Programi sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad, za koje su partneri u realizaciji kantonalne službe za zapošljavanje, poslodavci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i drugi zainteresirani subjekti, vrijedni su 72.785.645 KM. Njegov cilj je zapošljavanje 14.000 nezeposlenih osoba u Federaciji BiH, s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću.

Planiran je i nastavak pružanja podrške organiziranju sajmova zapošljavanja u suradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, s ciljem jačanja i promoviranja funkcije posredovanja u zapošljavanju i drugih usluga, te olakšavanja komunikacije između ključnih aktera na tržištu rada.

Za troškove učešća u sufinanciranju zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama, a zbog povećanog interesa partnera na tržištu rada. Federalni zavod za zapošljavanje planirao je za 2018. godinu 4.000.000 KM.