Za četvrtak, 19. novembra zakazana sjednica Vlade SBK -a

0
25
 1. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19.11. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 60 sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
 2. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2023. godina – Ministarstvo financija
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
 4. a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu
 5. Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2021. godinu – Služba za zapošljavanje
 6. a) Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2021.godinu
 7. Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
 8. Konsolidovani periodični izvještaj općina Kantona za period 1.1 do 30.9.2020. godine – Ministarstvo financija
 9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija

8.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva  – Ministarstvo financija

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje ugovora o vansudskim nagodbama – Ministarstvo financija
 2. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 20220. godinu ( donacija za OŠ Jajce“ Krušćica – Ministarstvo financija 11. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2020. godine – Ministarstvo financija
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava fizičkim licima registriranim kod nadležnih općinskih organa za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec april 2020. godine – Ministarstvo privrede
 4. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, broj 01-11.7-224/2020 od 16.3.2020. godine ( sa izmjenom od 14.8.2020.) – Ministarstvo privrede
 5. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa I. ciklusa studija Softver inženjering na Fakultetu informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu ( renoviranje škole MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu ( izgradnja društvenog doma Krčevac, općina Busovača) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu ( udruga Leptir i drugi) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu za JKP „Trebišnjica“ Nova Bila– Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 10. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 11. a) Admira Šehović
 12. b) Ekrem Hadžić
 13. c) Izet Ramić
 14. d) Ahmet Kadrić
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava ( microsoft licenca) – Ministarstvo privrede
 17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (konačna situacija) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 18. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2020. godini (za mjesec decembar)  – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga obuke učenika SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 20. a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku usluga obuke učenika
 21. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 22. 26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku uredske opreme i namještaja – Ured za javne nabavke
 23. 27. Saglasnost na anekse ugovora za nabavku ortopedskih pomagala (LOT 3, LOT4) – Kantonalna uprava za branioce
 24. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branioce
 25. a) Za usluge banjsko-klimatskog liječenja
 26. Saglasnost za isplatu naknade po osnovu zaključenog ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer (za mjesec oktobar) – Kantonalna uprava za branioce
 27. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 28. Saglasnost za pokretanje postupaka za nabavku opreme za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 29. Saglasnost za potpisivanje sudske nagodbe sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 30. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvopoljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 31. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu o poslovima nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Centra inspekcija Kiseljak – Ministarstvo privrede
 32. Saglasnost za nabavku ribon traka za igličaste printere – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 33. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje i postavljenje direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava u obliku prava ( microsoft licenca) – Ministarstvo privrede
 35. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za javne nabavke za potrebe Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
 36. a) Za nabavku računara
 37. b) Za nabavku skener aparata
 38. c) Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara sa monitorom
 39. Informacija o stanju prihoda i rashoda u Budžetu Srednjobosanskog kantona za period 1.1.-31.10.2020. godine – Ministarstvo financija
 40. Informacija o novim projektima za digitalizaciju procesa javne uprave – Ured za Evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
 41. Informacija o zaključku Vlade Federacije u vezi sa pogoršanjem epidemiološke situacije na području Federacije BiH – premijer Kantona
 42. Razrješenja i imenovanja
 43. a) Rješenje o imenovanju Irme Hodžić za predstavnika Srednjobosanskog kantona za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

 

PREMIJER KANTONA

TahirLendo, dipl.ing.