Vlada SBK : Saopćenje za javnost za posljednje sjednice

0
143

 

Vlada SBK je na usvojila zapisnike sa 41. redovne, 30., 31. i 32. vanredne sjednice

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Zakona o javnim skijalištima Srednjobosanskog kantona, i uputila u dalju proceduru.  Ovim Zakonom o javnim skijalištima propisuje se način: pružanja usluga na javnim skijalištima, upravljanje skijalištima, uslovi za uređenje, održavanje i opremanje skijališta, obilježavanje i postavljanje signalizacije na skijalištu, korištenje sredstava prijevoza na skijalištu, sigurnost i red na skijalištu, podučavanje na skijalištu, nadzor i druga pitanja koja su od značaja za korištenje skijališta.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Prednacrt izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu Bosne i Hercegovine. Ministarstvo privrede je dalo pozitivno mišljenje na ponuđeni tekst prednacrta zakona, a ministarstvo je mišljenja da je prednacrt ponuđenog prednacrta dobra osnova za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu BiH.

Donesena je i Odluka o visini boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, odlukom se utvrđuje visina boravišne takse, obaveznik uplate boravišne takse i način uplate boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona. Boravišna taksa za 2020. godinu iznosi 2,00 KM, dnevna boravišna taksa za 2020. godinu iznosi 1,00 KM, za fizička lica koja pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu utvrđuje se boravišna taska u godišnje paušalnom iznosu od 50,00 KM, za svaki krevet i smještajnu jedinicu koja se koristi za pružanje usluga smještaja. Za više informacija  o boravišnoj taksi možete se obratiti Ministarstvu privrede ili Turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Tima za spriječavanje korupcije dala saglasnost na Akcioni plan Vlade SBK za prevenciju korupcije u vrijeme pandemije koronavirusa, koji obuhvata nekoliko elemenata kao što su prevencija zloupotrebe finansijskih sredstava i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora, prevencija zloupotrebe u procesu zapošljavanja, itd. Za više informacija o detaljnim aktivnostima Akcionog plana možete se obratiti Timu za spriječavanje korupcije Vlade SBK.

Stručna služba Vlade SBK je pripremila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o radu Vlade SBK za vrijeme pandemije koronavirusa. Sa pojavom prvih registriranih slučajeva zaraze koronavirusom na području Bosne i Hercegovine Vlada SBK je počela sa pripremama za borbu protiv ove pandemije.  Već na 37. redovitoj sjednici održanoj 12.3.2020 godine, znači prije donošenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada SBK  razmatrala je analizu Ministarstva privrede o mogućem utjecaju pandemije na privredu Kantona kao i informaciju Ministarstva zdravstva i socijalne politike  o zdravstvenoj situaciji na području Kantona. Vlada Kantona je od 16. 3. 2020. g. do 10.5.2020. godine održala je ukupno 31 sjednicu , od toga 4 redovitih i 27 vanrednih sjednica. U periodu od 16.3.2020. do 6.4.2020. izvanredne sjednice Vlade održavale su se svakim radnim danom, a u periodu od 6.4.2020 do 10.5. 2020 . sjednice su se održavale po potrebi. Sve vanredne sjednice Vlade bile su posvećene rješavanju zdravstvene i privrede problematike izazvane pojavom pandemije koronavirusa.Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluku o izdvajanju sredstava za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Bugojno, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.884,28 KM sa pozicije Rekonstrukcija i investicijsko održavanje, sredstva će se doznačiti firmi „SIGMA“ d.o.o. Zenica.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju prostorija PI Han Bila, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 11.192,22 KM sa pozicije Rekonstrukcija i investijsko održavanje, sredstva će se doznačiti firmi „INER COM“ d.o.o. Zenica.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju prostorija PI Babanovac, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.786,00 KM sa pizicije Rekonstrukcija i investicijsko održavanje, sredstva će se doznačiti firmi „FARA“ d.o.o. Travnik.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju sale za sastanke i potkrovlja u PS Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 8.547,00 KM sa pozicije Rekonstrukcija i investicijsko održavanje, sredstva će se doznačiti firmi „KULA MONT“ d.o.o. Zenica.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Travnik, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.590,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GRADI-H“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara, u periodu od januara do marta 2020. godine, putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada ukupno je evidentirano 10.208 prekršaja. U izvještajnom periodu evidentno je smanjenje prekršaja u odnosu na raniji tromjesečni period.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“, ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK, za nabavku računarske opreme (42 tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja SBK u iznosu od 6.961,50 KM sa PDV-om.Sredstva iz ove Odluke, nakon provedene procedure javne nabavke i odabranog najpovoljnijeg ponuđača uplatit će se poduzeću S.T.R. „DOPER-TECH“ Kiseljak.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na prijedlog za Izmjenu Zaključka o izmjeni Plana Centralne nabavke za korisnike Budžeta SBK  za Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta  u postupku javne nabavke  – Usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području SBK podijeljenog po općinama.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje pripremljeno od strane Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, kojim se daje pozitivno mišljenje na  zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  u postupku pripreme i utvrđivanja Prijedloga odluke za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju javnog interesa vezano za izgradnju dalekovoda DV 110 kV od Rame – Prozora do Gornjeg Vakufa – Uskoplja koji se vodi na zahtjev „ELEKTROPRIJENOS BiH“ a. d. Banja Luka – Operativno područje Mostar.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK je predložio Vladi SBK Izvještaj za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provedenim javnim nabavkama za vrijeme trajanja stanja nesreće prouzrokovano pojavom corona virusa koje je provela Vlada Srednjobosanskog kantona, na koji je Vlada SBK dala saglasnost.  Više informacija o Izvještaju se može dobiti u Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila,  a Vlada SBK donijela Zaključak o poništenju postupka javne nabavke pumpe za muljevitu i bistru vodu, a za potrebe ove uprave.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zaključivanje okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke „Usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Općine Bugojno“, za LOTOVE 1,2,3,4,5,6 i 7:

 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke- Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-1: Osnovna škola Bristovi, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 330.372,00 KM, najpovoljnija ponuda je „PUTNIK – DO“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 193.563,00 KM.
 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-2: Druga osnovna škola Bugojno, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 98.523,00 KM, najpovoljnija ponuda je „SERVISTRANS“ d.o.o. Donji Vakuf sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 70.000,00 KM.
 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-3: Osnovna škola Drvetine, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 36.045,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „EURO-TURIST“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 35.924,85 KM.
 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-4: Osnovna škola Gračanica, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 51.588,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „ADINO TOURS“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 49.507,28 KM.
 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-5: Prva osnovna škola Bugojno Hendek, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 219.564,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „EME“ d.o.o. Travnik sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 120.760,20 KM.
 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave- Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-6: Prva osnovna škola Bugojno Jaklić, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 260.946,00 KM, najpovoljnji ponuđač je „PUTNIK-DO“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 71.577,00 KM.
 • Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Bugojno, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.050.903,00 KM, LOT-7: Treća osnovna škola Bugojno, procjenjena vrijednost lota bez PDV-a: 53.865,00 KM, najpovoljniji ponuđač je „ADINO TOURS“ d.o.o. Bugojno sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 51.000,00 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Inicijativu o promjeni zakonske regulative oslobađanja od obaveze plaćanja akciza prilikom uvoza denaturisanog alkohola, koja bi bila upućena Upravi za indirektno oporezivanje – Središnji ured Banja Luka. Postojećom zakonskom regulativom je regulisano da se na uvoz denaturisanog etilnog alkohola plaća akciza, ova vrsta prakse ne primjenjuje se niti u jednoj evropskoj državi, samim time što se za industrijsku upotrebu i vrši denaturizacija alkohola koji je denaturantima obezvrijeđen na način da se onemogući njegova upotreba za proizvodnju alkohola, te je isključivo namijenjen za proizvodnju sredstava za čišćenje, kozmetičke industrije, kozmetike, autokozmetike, kao i proizvodnju „zdravih“ dezificijenasa.

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću