Vlada SBK/ Općini Donji Vakuf za projekte odobreno 34.630 KM

0
290

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 52. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava u iznosu od 83.000,00 KM između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola Kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava  za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk, isplatit će se na ime Ivan (Vinka) Rajić,  općina Travnik.

Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu za projekt Rekonstrukcija sportskog igrališta- I faza, OŠ Nova Bila, općina Travnik. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 11. Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „DOBOJ PUTEVI“ d.o.o. Doboj Jug u iznosu od 19.385,73 KM za projekt: Rekonstrukcija sportskog igrališta- I faza, OŠ Nova Bila, općina Travnik, koji je ugovoren, ali nije realiziran.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu Općini Dobretići za treći kvartal 2020. godine. Odlukom se izdvaja iznos od 37.500,00 KM kao podrška Općini Dobretić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza (III privremena situacija). Odlukom se izdvaja iznos od 120.677,37 KM za izgradnju zgrade PS Kreševo.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje u iznosu od 1.500,00 KM na ime Josip Šimić iz Viteza.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje u iznosu od 1.500,00 KM na ime Samir Alić iz Bugojna.

Vlada SBK je dala i slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje procedure javne nabavke za nabavku i ugradnju peći na pelet putem direktnog sporazuma u iznosu do 7.020,00 KM sa uračunatim PDV-om.
 • Saglasnost Ministarstvu privrede za pokretanje procedure javne nabavke: nabavka usluge servisiranja i održavanja vozila (izvan garantnog roka proizvođača) putem konkurentskog zahtjeva, procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 11.700,00 KM.
 • Saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za pokretanje procedure javne nabavke računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om iznosi 10.923,70 KM.
 • Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – opremanje kabineta biologije i fizike za Mješovitu srednju školu Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 7.187,00 KM.
 • Saglasnost Ministarstvu privrede za pokretanje procedure javne nabavke stalnih sredstava u obliku prava (Microsoft licenca), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 900,00 KM.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj Odjela unutrašnje revizije o obavljenoj reviziji izdataka za gorivo za 2019. godinu. Revizijom su obuhvaćeni procesi planiranja, odobravanja, korištenja, izvještavanja, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja izdataka za gorivo-podgrupe u periodu I-XII 2019. godine.
 • Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine.
 • Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade SBK za 2020. godinu za I. i II. Kvartal 2020. godine.
 • Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period od aprila do juna 2020. godine. U navedenom periodu ukupno je evidentirano 11.962 prekršaja, što je za 17% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.
 • Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu mjesecu septembru 2020. godine.
 • Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu septembru 2020. godine.

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke tonera za printere i kopir aparate, a za potrebe Ministarstva privrede. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.925,00 KM.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – Nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu (nastavni plan i program na bosanskom jeziku). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 4.065.164,00 KM.
 • Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – Nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 1.108.903,00 KM.
 • Saglasnost za direktore osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona da potpišu Anekse na postojeće ugovore sa najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za period 2020-2022 god., a najkasnije do 31.12.2020. godine.
 • Saglasnost svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda svojih uposlenika.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava u iznosu od 3.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Internacionalnom univerzitetu Travnik.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike primila k znanju Informaciju zdravstvenih ustanova o utrošenim sredstva za kupovinu zaštitne medicinske opreme, potrebama i trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebi upošljavanja novih zdravstvenih radnika.

 

Primljena k znanju i Informacija o propisanim Uputama za početak nastavne školske 2020./2021.g., uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju, Preporuke za škole za sigurno Održavanje nastave u kontekstu COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te preporuke Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o usvajanju Plana javne nabavke sa kriterijima  raspodjele sredstava  po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji   vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Budžetom  Srednjobosanskog kantona  za 2020. godinu u iznosu od  764.450,00  KM.  Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade SBK i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Planom javne nabavke,  a koja će se  realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.

– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije “Poticaji vodoprivredi” za 2020.godinu.  Na osnovu Plana javne nabavke za 2020.godinu i raspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2020.godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH  u iznosu od 764.450,00 KM.

 

– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstva na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava, sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu na bazi Programa raspodjele i prenosa sredstava sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2020. godinu, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede,  izdvajaju se i prenose sredstava na račune općina:

– Donji Vakuf, za projekat „Izvođenje radova na odvodnji površinskih voda-put za Rosulje“, u ukupnom iznosu od  20.000,00 KM,

– Donji Vakuf, za projekat „Izvođenje radova odvodnje površinskih voda-u ulici Lonđa “, u ukupnom iznosu od   14.650,00 KM,

– Dobretići, za projekat „ Izgradnja  vodovoda Melina “, ukupnom iznosu od 24.000,00 KM,

– Fojnica, za projekat „ Uređenje korita rijeke Šćone-nastavak radova, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM,

– G.Vakuf /Uskoplje, za projekat „Rekonstrukcija vodovodne, fekalne i oborinske kanalizacije u užem urbanom području“,u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM,

– Jajce, za projekat „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodozahvata Mlinarica“ Vlasinje, u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM,

– Jajce, za projekat „Izgradnja kanalizacije Carevo polje“, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM,

– Jajce, za projekat „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodozahvataPeratovka„Peratovci, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM,

– Kreševo, za projekte „Izgradnja rezervoara u naseljenom mjestu Pirin“, u ukupnom iznosu od 16.000,00KM,

– Vitez, za projekte „Rekonstrukcija vodovodne mreže na raskrsnici za Vjetrenice“, u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM,

– Vitez, za projekte „Izrada Glavnog projekta  zamjene azbest-cementnih cijevi na gradskom vodovodu“, u ukupnom iznosu od  7.000,00KM,

– Vitez, za projekte „Nabavka opreme za detekciju gubitaka na Gradskom vodovodu“ u ukupnom iznosu  od 26.000,00 KM,

– Fojnica, za projekat „Uređenje korita rijeke Dragače“, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM,

– Kiseljak, za projekat „Izgradnja sekundarne  vodovodne mreže za Lug, Jehovac i Gromiljak i dio Brezove kose“, u  ukupnom iznosu od 25.000,00 KM,

– Kiseljak, za projekat „Izrada istražno-eksploatacione bušotine na lokalitetu Palež“, u  ukupnom iznosu od 50.000,00 KM,

– Novi Travnik, za projekat „Sufinansiranje izgradnje vodovoda Čakići“, u  ukupnom iznosu od 9.000,00 KM,

– Fojnica  za projekat „Sanacija vodozahvata pitke vode za potrebe vodosnabdjevanja na Prokoškom jezeru „ u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM,

– Travnik, za projekat „Nabavka materijala za I vodozaštitnu zonu izvorišta „Trebišnjica „ u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,

– G. Vakuf/ Uskoplje za projekat uređenja i čišćenje korita Bistričke Rike I-faza,

ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,

za koje će se izvršiti prenos sredstava na račune općina: D.Vakuf, Dobretići, Fojnica, G.Vakuf/ Uskoplje, Jajce, Kreševo, Vitez, Kiseljak, Novi Travnik  i Travnik, sa stavke poticaji vodoprivredi.

 • Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi,  utvrđenih budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu. Usvaja se Program raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi sa kriterijima  raspodjele, utvrđenih Budžetom  Srednjobosanskog kantona  za 2020. godinu u iznosu od 475.650,00    Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade SBK/KSB i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Programom,  a koja će se  realizirati u saradnji između Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju  programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020. god.  Ovom Odlukom odobrava se izmjena Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020 godini  na način da Rebalansom Budžeta za 2020 godinu ukupan iznos sredstava za realizaciju programa  iznosi  000,00 KM. Prihvaćeni projekti realizirat će se na temelju Zakona o javnim nabavama.
 • Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama SBK u 2020 godini. Na temelju Programa o utrošku sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2020. godinu, daje se saglasnost za raspodjelu i realizaciju projekata infrastrukture i interventne projekte u ukupnom iznosu od 52.250,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK. Prema Odluci o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava  sa  kriterijima  za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava  Fonda za  zaštitu  okoliša SBK, sredstva iz ove Odluke isplatit će se na teret Fonda za 2020. godinu, sa podračuna otvorenog kod Ministarstva financija po  projektima na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova  u iznosu od 1.181.350,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost na rasporedni nalog medicinske opreme za bolnice:

 • JU Bolnica Travnik: 5 respiratora, 1 pacijent monitor sa EKG-om.
 • Hrvatska bolnica” Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila – 5 respiratora, 1 pacijent monitor sa EKG-om.
 • JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu u Travniku – 1 respiratora, 1 pacijent monitor sa EKG-om.

 

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu