Vlada SBK izdvojila 10.000 KM na ime JKP Gradina Donji Vakuf za uređenje deponije

0
237

 

Na jučerašnjoj sjednici Vlade SBK, između ostalog usvojena je Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Subvencije javnim preduzećima – za saniranje ekoloških incidenata“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000 KM Javnom komunalnom preduzeću „Gradina“ Donji Vakuf za uređenje deponije.

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 102. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se vrši preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 20.000,00 KM za nabavku opreme i rekonstrukciju i investicijsko održavanje.

–              Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2018. godinu, odlukom se vrši preraspodjela sredstava u iznosu od 14.000,00 KM, između Službe za zajedničke poslove i nižih potrošačkih jedinica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava uz Budžeta SBK za 2018. godinu JU Domu zdravlja Vitez na ime sufinansiranja nabavke sanitetskog vozila, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM. Sredstva iz odluke doznačit će se na račun JU Doma zdravlja Vitez.

Donesena ja i Odluka o raspodjeli i izvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu, sa pozicije Tekuće rezerve Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM za realizaciju projekta „Dvadeset osam priča nominiranih nekropola“, sredstva će se doznačiti Udruženju za afirmaciju kulturnog naslijeđa kroz dramsko i filmsko stvaralaštvo U.K.N. ART-SEF Visoko.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog postupka za niže potrošačke jedinice:

 • „Prva osnovna škola“ Bugojno-Jaklić “u Bugojnu za nabavku logopedske opreme. Sredstva su obezbijeđena iz donacije(Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke).
 • Osnovna škola“ Musa Ćazim Ćatić “u Novom Travniku za nabavku školskog namještaja. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Općine Novi Travnik.

 

Na prijedlog Kantonalnog arhiva, Vlada SBK je dala Suglasnost za pokretanje postupka za izbor najboljeg ponuđača za izvođenje radova na projektu rojektu Renoviranje i dogradnja zgrade Depoa Kantonalnog arhiva Travnik Druga faza – zanatski radovi u iznosu do 250.000,00 KM (sa PDV-om).

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila slijedeće izvještaje:

–              Izvještaj  načelnika općine Travnik o utrošku sredstava.

–              Izvještaj  načelnika općine Vitez o utrošku sredstava.

–              Izvještaj  načelnika općine Busovača o utrošku sredstava.

–              Izvještaj  načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava.

–              Izvještaj  načelnika općine Fojnica o utrošku sredstava.

–              Izvještaj  načelnika općine Donji Vakuf o utrošku sredstava.

 

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka i Izvještaji o radu inspekcija za mjesec oktobar 2018. godine.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci – zamjena stolarije na JU „Dom kulture Jajce“, općina Jajce, konkurentskim postupkom ugovor se dodjeljuje poduzeću „Tehnometal“ d.o.o. Zenica sa cijenom ponude od 29.835,00 KM.

–              Odluka o raspodjeli sredstava za realizaciju projekata iz Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2018. godinu, za realizaciju izdvojenih projekata u 2015., 2016. i 2017. godini sukladno odobrenim programima, koji nisu dovršeni u periodu naznačenih godina. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na teret Fonda za zaštitu okoliša za 2018. godinu, sa podračuna  otvorenog kod Ministarstva financija (Sredstva za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu  okoliša  FBiH )  po  projektima.

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2018. godine, odlukom se izdvaja iznos od 2.700,00 KM „Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi“ Travnik, za plaćanje troškova prijevoza donacije humanitarne organizacije „Most“ na relaciji Danska – „ MSTŠ Travnik “.

–              Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za niže potrošačke jedinice:

 • OŠ „Kalibunar“ Travnik – adaptacija sanitarnih čvorova škole. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda škole i nalaze se na ek.kodu 8216-Rekonstrukcija i investicijsko održavanje.
 • OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik – nabava školskog namještaja. Sredstva su osigurana iz donacije Općine Novi Travnik i nalaze se na ekonomskom kodu 8213- Nabava opreme.

–              Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta u osnovnim i srednjim školama za nastavno i nenastavno osoblje.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova:

–              Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa stavke „Tekuća zaliha Vlade Kantona Središnja Bosna“, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i raspoređuju se kako slijedi:

 • MZ Bešpelj, općina Jajce u iznosu 10.000,00 KM za asfaltiranje puta u MZ Bešpelj
 • MZ Travnik u iznosu 10.000,00 KM za obnovu Kahvica džamije u Travniku

–              Odluka o prebacivanju sredstava iz Budžeta SBK za 2018.g. za „Poticaj izrade dokumenata prostornog uređenja na području SBK », odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 40.000,00 KM, kako slijedi:

 • Općina Bugojno 20.000,00 KM za izradu Prostornog plana općine
 • Općina Travnik 20.000,00 KM za izradu Urbanističkog plana središta Kantona

–              Odluka o izdvajanju i isplati sredstava iz ostvarenih ušteda za realizaciju projekata za implementaciju Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom iz Fonda za zaštitu okoliša  SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 38.000,00 KM, sredstva se izdvajaju kako slijedi:

 • „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje, Financijska pomoć u postupku likvidacije – 11.400,00 KM
 • JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez, Nabavka potrebne opreme za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada – 20.000,00 KM
 • Nastavak izgradnje vodovoda Vrila u MZ Kraljevice, općina Travnik – 6.600,00 KM

–              Odluka o izdvajanju dijela sredstava za realizaciju projekata za implementaciju Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom iz Fonda za zaštitu okoliša  SBK za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 37.000,00 KM, kako slijedi:

 • Općina Jajce, saniranje deponije – 30.000,00 KM
 • Općina Travnik, za JKP „Trebišnjica“ N.Bila, saniranje deponije – 7.000,00 KM

–              Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata pomoći u sanaciji obiteljskih objekata iz sredstava poticaju povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2018 godinu-ušteda, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:

 • Pomoć u sanaciji kuće  Đenanović Virnesa i Aldine, Očice,općina Vitez                 – 2500,00 KM.
 • Pomoć u sanacije kuće Ilija (Ante)Čolić, Buselji, općina Busovaća – 2600,00 KM
 • Pomoć u sanaciji kuće Nusret Matić,Bojna 19, općina Travnik – 3000,00 KM

–              Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Subvencije javnim preduzećima – za saniranje ekoloških incidenata“, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:

 • JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača, Saniranje divlje deponije – 10.000,00 KM
 • JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf, Uređenje gradske deponije – 10.000,00 KM

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu