Vlada SBK-a o vansudskoj nagodbi u sporu državni službenici i namještenici protiv Vlade

Dnevnim redom 21. redovnog zasjedanja Vlade SBK-a zakazanog za četvrtak, 18. februara 2016. godine, planirano je 29 tačaka., o kojima će se očitovati ministri u Vladi SBK-a.

Između ostalog, ministri u Vladi SBK-a razmatrati će , na prijedlog Kantonalne uprave za pitanja boraca, program i kriterije utroška sredstava za psiho -socijalno liječenje i program utroška sredstava za troškove zakonske revizije korisnika boračko- invalidske zaštite. Vlada SBK-a očitovati će se i o prijedlogu za vansudsku nagodbu sa advokatima koji su zastupali državne službenike i namještenike u sporu protiv Vlade SBK-a.

D N E V N I   R E D

            1. Zapisnik sa  20. sjednice sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

           2. Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2015.godinu – sekretar Vlade

   3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška  sredstava za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

       4. Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za borce

            5.  Program i kriteriji utroška sredstava za uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za borce

            6. Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za borce

            7. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za psiho socijalno liječenje – Kantonalna uprava za borce

            8. Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za troškove zakonske revizije korisnika boračko- invalidske zaštite – Kantonalna uprava za borce

            9. Prijedlog odluke o izdvajanju srerdstava za općinu Dobretići (za I. kvartal) – Ministarstvo finansija

        10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava  u korist Esada Garače – Ministarstvo finansija

            11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne poltike

            12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Srpsko kulturno-prosvjetno i humanitarno crkveno društvo Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne poltike

    13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za zdravstveno osiguranje    KSB/SBA ( saniranje deficita) – Ministarstvo zdravstva i socijalne poltike

       14. Prijedlog odluke o utrošku dijela sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2016.godini – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta

     15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mijesta – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta 

       16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Kreševa na ime pomoći preduzeću “MIS” Kreševo, za saniranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

     17. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku i postavljanje ograde oko gradilišta kod SŠ “Novi Travnik”-  Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta

   18. Saglasnost za povećanje plaće na osnovi prekovremenog rada za uposlenike materijalno-finansijskog odjela – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta

     19. Saglasnost za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama – Ministarstvo prostornog uređenja,građenja, zaštite okoliša,povratka i stambenih poslova

       a) za ugradnju termo fasada na zgradi OŠ “Voljevac”, općina G. Vakuf-Uskoplje

      b) za toplifikaciju zgrade civilne zaštite i MZ bare, općina Novi Travnik

      c) za izgradnju trim staze Mali Mošunj i čišćenje deponijskog smetljišta ,općina Vitez

    20. Saglasnost na Plan nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016.godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova   

   21. Saglasnost za nabavku računara – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

    22. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o koncesijama (federalni) – Ministarstvo privrede 

      23. Saglasnost za isplatu naknade za privremeno obavljanje poslova višeg referenta za IKT komunikacije u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

     24. Saglasnost za isplatu naknade za privremeno obavljanje poslova višeg referenta blagajnika  u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

    25. Informacija o stanju službene web stranice Vlade Kantona – Kabinet premijera Kantona

       26. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2015.godinu – Agencija za privatizaciju

      27. Izjašnjenje Agencije za privatizaciju po dopisu advokata Petra Zlokovića- Agencija za privatizaciju 

    28. Očitovanje Vlade o prijedlogu za vansudsku nagodbu sa advokatima koji su zastupali državne službenike i namještenike u sporu protiv Vlade Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave

         a) zahtjev  za potpisivanje sporazuma o vansudskoj nagodbi sa djelatnicima Ministarstva privrede

     29. Očitovanje Vlade o primjeni tačke V. Zaključka o isplati potraživanja po vansudskoj nagodbi sa Sindikatom državnih službenika i namještenika – Ministarstvo finansija

                                      

  PREMIJER   Tahir Lendo, dipl. ing.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print