Vlada SBK: 409.500 KM za uspostavljanje centralnog laboratorijskog informacijskog sistema (LIS)

0
57

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 25. sjednice.

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.

Usvojen je i Finansijski plan Kantonalne uprave za ceste SBK za 2020. godinu i upućen u dalju proceduru.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Program javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2020.-2022.godina. Program javnih investicija institucija SBK (PJI) se priprema kao podrška Vladi Kantona i institucijama Kantona za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje sredstava budžeta i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dostupna za višegodišnje finansiranje projekata.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava izvršenje doniranih sredstava općine Donji Vakuf, Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf, u iznosu od 9.500,00 KM.
 • Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se odobrava izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, OŠ „Vitez“ Vitez, u iznosu od 3.100,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju i prenosu sredstva na račun općine Novi Travnik, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa  sredstava, sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede,  izdvajaju se i prenose sredstava na račune općine Novi Travnik, za projekat -„Izgradnja primarne kanalizacione mreže “ Međuvode” (fekalne i oborinske kanalizacije u Ul. S. Tomašević)“, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija  utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač izdvaja se iznos od 1.800,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač i isplatit će se Juri (Pile) Jurić iz Hrastova bb, općina Jajce.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu, za realizaciju iz oblasti vodoprivrede: „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke, na području općine Kreševo“, u  iznosu od  753,00 KM (sa PDV-om), sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 12.753,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izrada katastra izvorišta i lokalnih vodovoda koja služe za javno vodosnabdijevanje  na području općine Busovača“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Inpros“ d.o.o. Mostar, u iznosu od 10.296,00 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II kategorije, na  području općine Jajce“, sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču „ES Hydrotechnics“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od…….. 13.525,20 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izgradnja kanalizacije Turbe, općina Travnik“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Merkez Oil d.o.o. Novi Travnik , u iznosu od 19.709,82 KM.
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Izrada katastra izvorišta i lokalnih vodovoda koja služe za javno vodosnabdijevanje na području općine Travnik“, sredstva iz ove odluke doznačit će se izabranom ponuđaču „Inpros“ d.o.o. Mostar, u iznosu od 16.614,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o izdvajanju sredstava za projekt „Izrada glavnog projekta oborinske odvodnje , ulica u Novom naselju, MZ Turbe, općina Travnik” iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.g. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije izdvajaju se sredstva u iznosu 3.498,30 KM za realizaciju projekta  „Izrada glavnog projekta oborinske odvodnje , ulica u Novom naselju, MZ Turbe, općina Travnik”. Sredstva će se doznačiti „ASI INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 351.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu RIS i PACS sistema u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva su namijenjena za nabavku usluge uspostavljanja sistema za arhiviranje i distribuciju slika u radiologiji (PACS) i radiološkog informacionog sistema (RIS) u javnim zdravstvenim ustanovama na području SBK. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “Medit” d.o.o. Sarajevo.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 409.500,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu centralnog laboratorijskog informacijskog sistema (LIS)-Modul za ljekara sa implementiranim smjernicama za optimalno korištenje laboratorije u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz člana 1. ove odluke uplatit će se na žiro račun kompanije “Wizard Health” d.o.o. Mostar.

Kantonalna uprava za pitanje branilaca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 23.750,00 KM planiranihu Budžetu SBKza 2019. godinu za uređenje mezarja i groblja.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu usvojila Izvještaj načelnika općine Bugojno o utrošku doniranih sredstava.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – iterventna sredstva, odlukom se izdvaja iznos od 81.800,00 KM, a po zahtjevu korisnika.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabave putem direktnog postupka nižim potrošačkim  jedinicama:

 • „Osnovna škola“Vitez“ u Vitezu za krečenje učionica u zgradi škole u iznosu 4.000,00 KM. Sredstva su osigurana iz Budžeta/Proračuna škole-izvor 10 na kodu 613700.
 • Osnovna škola“ Nova Bila“u Travniku za nabavku logopedskog seta i sondi u iznosu od 5.056,74 KM. Sredstva su osigurana iz Federalne donacije u iznosu  756,00 KM i 300,74 KM iz vlastitih prihoda škole.
 • “Mješovita srednja škola Travnik“ u Travniku za nabavku školskog namještaja u iznosu od 3.941,90 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:

 • OŠ “13. Rujan“ Jajce, 18.500,00 KM, rekonstrukciju krova matične škole, izgradnja igrališta i unutarnje uređenje u PŠ „Mile“
 • OŠ “Kaćuni“ Kaćuni, 17.000,00 KM, rekonstrukcija grijanja, izmjena stolarije, renoviranje unutarnjih i vanjskih zidova u sportskoj dvorani i školskoj zgradi

 

 

 

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu