Usvojen Nacrt budžeta općine Donji Vakuf za 2021.godinu

Nacrt budžeta Općine Donji Vakuf za 2021.godinu, u iznosu od 6.500.000 KM, usvojen je većinom na drugoj sjednici Općinskog vijeća održanoj večeras u zgradi Općine Donji Vakuf.

Dnevni red dopunjen je prijedlogom načelnika općine Donji Vakuf koji se odnosio na izmjene rješenja o imenovanju Skupštine JKP Gradina Donji Vakuf.

Naime, vijećnici su prethodno razriješili Habiba Salema, predsjednika Skupštine JKP Gradina, a na prijedlog Komisije za izbor i priznanja, imenovali Mehtić Muamera za predsjednika i Burzić Vahidina za člana Skupštine.

Obzirom da je jedan od članova Skupštine nedavno preminuo, Općinsko vijeće je primilo k znanju informaciju i vijest o tome, te su bili u obavezi imenovati novog člana Skupštine JKP Gradina Donji Vakuf.

Prihvatanjem ovog prijedloga ali i usvajanjem svih tačaka današnjeg dnevnog reda, vidno je da novi saziv Općinskog vijeća ima čvrstu većinu koja, sad za sad, radi isključivo u interesu građana Donjeg Vakufa.

Program rada Općinskog vijeća Donji Vakufa za 2021. usvojen je većinskim brojem glasova (19 za, 1 protiv, 1 suzdržan), a slično je bilo i sa usvajanjem Odluke o izvršenju budžeta općine Donji Vakuf, Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Malovina-Kamenjača, Odluke o produženju ugovora kompaniji ESOF, Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, te Odluke o imenovanju članova Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Usvojena je i Odluka o provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije, rješenje o razrješenju člana OIK Donji Vakuf, te rješenje o imenovanju Izborne komisije za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, u sastavu: Amer Čolak, Fahira Elkaz i Amila Idrizović.

Općinski vijećnici primili su k znanju i Izvještaj o radu OIK Donji Vakuf u 2020.godini, Izvještaj o izvršenju budžeta općine Donji Vakuf za period od 01.01.do 30.06.2020. i u periodu od 01.01. do 30.09.2020.godine, te Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period od 01.01. do 30.06.2020.godine

Snimak sa druge redovne sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf biće emitovan u programu Radija Donji Vakuf u ponedjeljak, 08.februara od 15 sati.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print