Ugrožene vrste divljači u BiH

0
1413

Ris

 

Zakonski status vrste

Međunarodni propisi

Status

Bernska konvencija

Aneks II

Direktiva o zaštiti staništa

Aneks II, Aneks IV

CITES

Aneks II

Domaći propisi

Status

Zakon o lovstvu FBiH

Trajno zaštićena vrsta

Zakon o lovstvu RS

Trajno zaštićena vrsta

 

Biologija

Sistematizacija:

Razred: Sisari (Mammalia)

Red: Zvijeri (Carnivora)

Podred: Mačkolike zvijeri (Feloidea)

Porodica: Mačaka (Felidae)

Potporodica: –

Rod: Mačke (Felis)

Vrsta: Evroazijski ris (Lynx lynx)

Izgled: Ris se karakteriše okruglom glavom sa kratkim ličnim dijelom. Na ušima su prisutne duže dlake crne boje «kićanke», čija dužina varira od 4 do 6 cm. Takođe, sa strane glave, prisutne su duže dlake (zalisci). Na prednjim ekstremitetima ima pet a na zadnjim četiri prsta. Na vrhu prstiju prisutne su kandže koje se uvlače. Osnovna boja je žuto-mrka, po leđima tamnija, dok je na trbuhu i unutrašnjim stranama nogu blijedo-žuta. Krzno risa čini gusta i meka dlaka, koja je nešto rjeđa u pazuhu prednjih i zadnjih ekstremiteta. Dlaka je ljeti kraća, a zimi duža sa gustom podlakom. Po tijelu (leđa, sa lateralnih strana tijela, na prednjoj i spoljašnjoj strani nogu) rasute su okrugle i ovalne pjege – rise, koje su mjestimično raspoređene u nizovima. Na leđima su prisutne veće a na ekstremitetima manje pjege. Boja krzna može biti svjetlija ili tamnija a pjege na krznu od crnih do blijedih (jedva vidljivih) i veličinom od 12x15mm do 18x30mm. Vrh repa je crne boje.

Dimenzije: Visina: 60-75 cm; Dužina 80-130 cm, Dužina repa 15 cm (11-24,5cm); Težina 18-25 (i više) kg. Ženke u prosjeku nešto lakše od mužjaka za 3 kg.

Način života: Ris je teritorijalna životinja. Uglavnom živi samostalno, osim u vrijeme parenja, kao i u vrijeme dok su majke sa mladuncima (porodične grupe). Zauzima teritoriju od 10 km2 do preko 200 km2 i na njoj ne trpi druge jedinke iste vrste. Dnevno prelazi od 5 do 25 kilometara. U potrazi za hranom, prelaze vrlo veliku teritoriju, pri čemu se kreće uglavnom istim prolazima. Najveću aktivnost ispoljavaju u ranim jutarnjim i večernjim satima, dok dan i noć provode u odmoru. Ne seli se ako ima hrane u lovištu ili ako nije iz drugih razloga na to prinuđen. Glavni predatori: vuk.

Razmnožavanje: Polno dozrijevanje ženki je između 20 i 24 mjeseca života, dok kod mužjaka sa 30 mjeseci starosti (poslije treće zime). Parenje: tokom februara i marta mjeseca; Bremenitost: 73 dana (65-74); Broj mladih: 1-5, najčešće 2-3; Vreme rađanja: april-maj; Mladi progledaju između 7 i 17 dana. Sišu: do 5 mjeseci, pri čemu počinju sa konzumiranjem drugih hraniva između 35-40 dana starosti; Smrtnost mladih: do 50 % od broja mladih. Dužina života: 12-15 godina u prirodi a u zatočeništvu i 20 godina.

Ishrana: Osnovni izvor hrane je meso toplokrvnih životinja, u prosjeku im je potrebno oko 3,3 kg dnevno. Ljeti najveći procenat ishrane sačinjavaju glodari a zimi dvopapkari (jeleni, srne, divokoze, mufloni, divlje svinje). Mogu uloviti plijen i četiri puta veći od njih samih. Takođe, u ishrani se nalaze ptice, lisice i neke kategorije domaćih životinja (ovce, koze).

Staništa

Ris je prisutan u brdskim i planinskim staništima prekrivenih šumom (lišćarska, četinarska i mješovita). Najpogodnije uslove za život mu pružaju stare šumske sastojine sa mestimičnim progalama. Prisutan je u klisurama i na slabo pristupačnim pošumljenim i stenovitim staništima. U potrazi za plijenom izlazi i na visokoplaninske pašnjake ali i na prirodne ili vještačke livade u dolinama. U ovim staništima ris zauzima veliku teritoriju, čak i preko 200 km2, koju drži i više godina uz ne velika odstupanja. Teritorija se ne koristi podjednako, tako da se više zadržava na područjima sa više plijena, koja se napušta kada se smanji mogućnost ulova. Ponekad mogu napraviti i veći «izlet» van svoje teritorije. Teritoriju jedinke obilježavaju izlučevinama mirisnih žljezda, urinom i «struganjem», a rijetko dolazi do borbe sa susjednim jedinkama.

Staništa risa nalaze se u planinskim masivima sjeverozapadne, zapadne i centralne BiH. Područja na kojima je do sada primjećen obuhvataju teritorije opština: Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Banja Luka, Šipovo, Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Vranica,Čvrsnica,Livno, Posušje.

Lovno uzgojni objekti (hranilišta) namijenjeni gajenju samo ove vrste divljači uglavnom u lovištima ne postoje (izuzev lovišta «Ribnik»). Međutim, u lovištima su prisutni, objekti namijenjeni lakšem kretanju i osmatranju divljači zatvorene čeke, lovačke kuće i kolibe, uređene lovačke staze i dr., koji mogu poslužiti i za praćenje ove vrste.

Staništa na kojima je prisutan ris, predstavljaju i staništa drugih životinjskih vrsta a to su: divokoza, srna, lisica, kune, divlja mačka, medvjed, vuk, veliki i mali tetrijeb, lještarka orlovi, sove itd.

Ugroženost

Ris je bio autohtona vrsta divljači na određenim prostorima Balkanskog poluostrva. Međutim, na većem delu ovog prostora bio je istrijebljen, gdje je posljednji primjerak u Bosni i Hercegovini odstrijeljen još 1911. godine. Istrebljenje risa sa područja zapadne i srednje Evrope odigralo se prije njegovog istrebljenja na nekim područjima Balkanskog poluostrva. U 16 i 17 vijeku, prvo je istrijebljen u niziskim predjelima zapadne i srednje Evrope a onda i u planinskim područjima.

Ponovno prisustvo risa (Lynx lynx L.) na područjima Bosne i Hercegovine, bilježi se od kraja prošlog vijeka. Dolazi kao posljedica naseljavanja risa u Sloveniji (Kočevski rog) 1973. godine. Naseljavanje je obavljeno sa tri para risa porijeklom sa Karpata (Slovačko Rudogorje). Iz Slovenije se postepeno širio preko Hrvatske i prešao na područje Bosne i Hercegovine. Podesna staništa u Bosni i Hercegovini su im u obraslim planinskim prostorima (i poklapaju se sa staništima medvjeda i vuka) gdje nalazi potrebnu hranu i zaklon.

Ris se svrstava u kategoriju ugroženih vrsta u Bosni i Hercegovini, usljed njihovog globalnog statusa, zbog male brojnosti ali i zbog krivolova. Krivolov utiče na redukciju brojnosti risa, gde je kao rijetka vrsta interesantan za krivolovce, ali i zbog šteta koje pričinjava domaćoj stoci. Ris se usljed opasnosti (lovačkih pasa…) najčešće sklanja na drvo, što se kobno završava ako je krivolovac u blizini. Češće stradaju mladunci koji još nisu zauzeli svoju teritoriju.

Danas se na sajmovima lova u BiH mogu videti preparirani primjerci risa, koji su najčešće nastradali u krivolovu a predstavljeni kao pronađene «uginule» jedinke.

Pored direktno negativnog antropogenog djelovanja na risa, prisutno je i posredno djelovanje u smislu oduzimanja prirodnog staništa, mira i hrane.

Pored čoveka koji je najveći neprijatelj risu, čopor vukova može savladati risa ali i više krupnih ovčarskih pasa.

Ris može oboljeti od bjesnila kao i druge vrste ptica i sisara, mada se smatra da je njegovo dejstvo pozitivno u sprečavanju širenja besnila kod lisica, pasa i mačaka. Može biti nosilac većeg broja endoparazita od kojih najčešće ne pati, obzirom da je dosta otporna vrsta. U područjima gdje se vrši intenzivno prihranjivanje klaničnim konfiskatima nisu rijetke  salmoneloza i trihineloza, koju najčešće indirektno dobijaju preko lisica, vukova ili divljih svinja. U Evropi, najveći problem za risa, predstavlja jedna vrsta šuge, od koje obolijevaju pretežno subadultne jedinke, sa čestim smrtnim ishodom. Infestacija se dešava u predjelu repa, oboljele jedinke se češu, stvaraju se kraste, koje su pogodno tlo za druge vrste infekcija, u poodmaklom stadiju je obično cijeli pojas oko repa i analnog otvora bez dlake, sa nateklom i crvenom kožom.

Uticaj na okolinu

U staništima gdje je prisutan, Ris ima predatorsku ulogu, i može uticati na brojnost i prirast drugih vrsta divljači. Ovo se pre svega odnosi na brojnost prisutnih dvopapkara (srna, divokoza, divlja svinja). Ris može redukovati od 2 do 15% a u dijelovima lovišta i do 40% proljećne brojnosti plijena. Na osnovu količine konzumirane hrane on može da ubije 0,56 srna po 1 km2 godišnje. U Hrvatskoj je utvrđeno da u ishrani risa, srne i jeleni učestvuju sa 80%. Međutim, ne smije se zanemariti i njegov značaj u uklanjanju bolesnih i slabih grla, kao i u pogledu poboljšanja kvaliteta divljači. U lovištima gdje je prisutan evidentirane su veće mase grla kao i bolji kvalitet trofeja. Takođe, utiče na redukciju brojnosti nekih drugih predatorskih vrsta u lovištu, kao što je lisica, psi i mačke lutalice. Zbog prikrivenog načina života, može duže vreme ostati neopažen u lovištu, gde se tek po tragovima na snijegu ili ostacima ubijene divljači može utvrditi njegovo prisustvo. Ris svoj negativni uticaj ispoljava i na domaćim životinjama, gdje prije svega pravi štete na ovcama i kozama, pa se onda sukobljava sa  interesima čovjeka, zbog čega najčešće i nastrada.

Ris                

Ris je tipični stanovnik šuma, najviše mu odgovaraju stare sastojine sa mjestimičnim progalama i čistinama. Danas ga najčešće srećemo po nepristupačnim, strmim i stjenovitim stranama, na visinama od 1000 – 1500 m.n.v., u okviru staništa medvjeda i vuka, s tim što se ris pred pojavom ove dvije vrste neumitno povlači. Prema dostavljenim podacima, može se vidjeti da se Ris u BiH proširio i na nova staništa u odnosu na period do 1992., ali još uvijek njegovo prisustvo nije registrovano na lijevoj obali rijeke Neretve, iako, obzirom na uslove, postoje prostrana potencijalna staništa za ovu vrstu. Danas krajnju granicu areala risa u Bosni i Hercegovini, predstavlja planina Igman, gdje je na osnovu tragova registrovano prisustvo risa u martu ove godine. Ukupna veličina sadašnjih staništa risa obuhvata oko 330.000 hektara, dok potencijalna staništa obuhvataju oko 100.000 hektara.

  

Pregled nekadašnjih, sadašnjih i potencijalnih staništa risa u BiH

Brojnost populacije Risa, takođe se uvećala, te je i trend populacije označen sa «u porastu». Cijeni se da na prostoru BiH živi oko 60 risova.

 

Sadašnja brojnost risa u BiH upoređena sa brojnošću iz 1992.

Prosječan godišnji odstrijel iznosi oko 4 jedinke, a prosječni godišnji gubici 3 jedinke, što iznosi oko 12% od sadašnje brojnosti populacije risa, te prema stručnim kriterijima ne ugrožava opstanak ove vrste. Štete od risa, registrovane su samo sporadično, uglavnom na divljači, a velikim dijelom i zbog nerazjašnjenog zakonskog statusa ove vrste posebno u RS. Ni u Federaciji BiH još uvijek nije donesen pravilnik o nadoknadi šteta iako je ris trajno zaštićen, pa su podaci o štetama izostali.

 odstrijel i gubici u populaciji risa u periodu 2000-2005. godine

 

 

 

Izvor: (Studija Ugrožene vrste divljaći u BiH)