Sutra 34.sjednica Vlade SBK

0
40

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

 

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 22. 2. 2024. godine, u 9 sati

 

DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 33. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Izvještaji o radu ministarstava za 2023. godinu
 3. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 4. b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. c) Ministarstvo finansija
 6. d) Ministarstvo privrede
 7. e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 8. f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 10. h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 11. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za 2023. godinu
 12. a) Kantonalna uprava za branioce
 13. b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 14. c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 15. d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
 16. e) Kantonalni arhiv
 17. f) Kantonalna direkcija za puteve
 18. Izvještaji o radu ureda i službi za 2023. godinu
 19. a) Stručna služba Vlade
 20. b) Služba za zajedničke poslove
 21. c) Ured za zakonodavstvo Vlade
 22. d) Kabinet premijera Kantona
 23. e) Ured za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK/KSB
 24. f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
 25. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Vlade Kantona za sprječavanje korupcije i radu Tima Vlade Kantona za sprječavanje korupcije za 2023. godinu – Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
 26. Program rada Agencije za privatizaciju za 2024. godinu – Agencija za privatizaciju
 27. Plan aktivnosti na sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 28. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezima – Ministarstvo finansija
 29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona – Služba za zapošljavanje
 30. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – Služba za zapošljavanje
 31. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – Služba za zapošljavanje
 32. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – REZ-u“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 33. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 34. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju preduzetničkih zona“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 35. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za javno privatno partnerstvo“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 36. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacija“ za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 37. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za tehničke preglede vozila za 2024. godinu – Ministarstvo privrede
 38. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – akademijama“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 39. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi za mlade“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 40. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima za naučne radove“ za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 41. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 42. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 43. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (MSTŠ „Travnik“ Travnik i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 44. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 45. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu – Ministarstvo finansija
 46. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnog uređaja – Skupština Kantona
 47. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku diskova za server sa konfiguracijom – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 48. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ „Drvetine“, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 49. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku slušalica – Ministarstvo privrede
 50. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 51. a) za izradu projekta zgrade PS Fojnica
 52. b) za izradu izvedbenog projekta zgrade PS Fojnica
 53. c) za veterinarske usluge
 54. d) za održavanje vozila van garantnog roka
 55. e) za izmještanje podzemnog električnog kabla
 56. f) za održavanje prijenosa signala za video nadzor grada Viteza
 57. g) za održavanje i popravku računarske opreme
 58. h) za korištenje sportske dvorane
 59. i) za reviziju projekta PS Busovača
 60. j) za nabavku rezervnih dijelova za računarsku opremu
 61. k) za nabavku usnika za alkometre
 62. l) za nabavku potrošnog materijala za foto printer
 63. m) za nabavku materijala
 64. n) za nabavku filtera za gas maske
 65. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 66. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku električne energije za Kantonalni sud u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 67. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku policijskih uniformi – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 68. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 69. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
 70. a) za nabavku licenci za Microsoftove proizvode i usluge
 71. b) za usluge ispisa i upravljanja sistemom ispisa
 72. Saglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 73. Saglasnost za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Busovača– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 74. Saglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 75. Saglasnost za plaćanje računa za štampanje Službenih novina SBK/KSB – Stručna služba Vlade
 76. Saglasnost na Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade Kantona i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik – Kabinet premijera Kantona
 77. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Ministarstvo finansija
 78. Izvještaj Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civile zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu