Stopa doprinosa se smanjuje sa sadašnjih 41,5 posto na 33 posto

0
34

Vlada FBiH je utvrdila nacrt Zakona o doprinosima, iznimno važan zakon kako za uposlenike tako i kompletnu privredu u Federaciji BiH. Prema predloženim i usvojenim rješenjima u nacrtu Zakona o doprinosima, ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbrojna stopa doprinosa smanjuje se sa sadašnjih 41,5 posto na 33 posto.

 Istovremeno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i naknade za obrok, prijevoz i regres. Ugovori o djelu Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti i drugih aktivnosti (ugovori o djelu, članstvo u povjerenstvima, upravnim i nadzornim odborima i slično) obračunavat će se doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi od 18,5 posto i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13,5 posto ako nositelj primitka nije osiguran po drugoj osnovi. Ako jest, obveznik je doprinosa samo za penziono osiguranje, a uplaćeni doprinosi će mu biti uključeni u penzionu osnovicu sukladno novom Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, piše Večernji list BiH.

Temeljni cilj rješenja u nacrtu Zakona o doprinosima, koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, jest da, uz nižu zbrojnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun doprinosa te povećanje obuhvata obveznika doprinosa, uz zadržavanje neutralnoga utjecaja na prihode izvanbudžetskih fondova, bude smanjena rigidnost sistema doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i Europi. Cilj je, također, i pojednostavljenje obračunavanja i plaćanja doprinosa, kvalitetniji nadzor i jačanje financijske discipline. Istodobno je bilo potrebno njegovo usuglašavanje s novim Zakonom o radu, Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i kolektivnim ugovorima, piše Večernji list BiH.

 Novim zakonom obuhvaćeni su doprinosi za sva obvezna osiguranja, što je posebno značajno kako bi jednim zakonom bila uređena ova oblast i izbjegnuta velika neujednačenost u pogledu stopa, osnovica i obveze doprinosa. Kako je u Poreznoj upravi uspostavljen jedinstveni registar osiguranika, na ovaj način će biti osiguran i kvalitetniji nadzor. Propisivanje obveze poslodavcu podnositi izvješće o iznosu obračunatih doprinosa i u slučaju kada ne isplati plaću, rezultirat će raspolaganjem podataka o tačnim iznosima dugovanja pa će Porezna uprava moći pravodobno poduzimati aktivnosti u cilju naplate. Propisivanjem zastare za doprinose za zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (doprinosi iz čijih se uplata crpe prava u razdobljima kada se i uplaćuju, odnosno ne mogu biti iskorištena retroaktivno po naknadno izvršenoj uplati), koja nastupa za pet godina ne računajući godinu u kojoj je nastala, stvaraju se pravne pretpostavke za realnije i pravednije iskazivanje dugovanja obveznika uplate po toj osnovi.

 Zakon sadrži i određena izuzeća te povlaštene osnovice na koje se vrši obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima ugljena te niskoakumulativnim djelatnostima, kao što su tekstilna, kožarska i industrija obuće te stari zanati. I dalje su ostale niske osnovice i za samostalne poduzetnike u obrtu te srodnim djelatnostima, kao i poljoprivredi i šumarstvu. Također su ostala izuzeća s nižim osnovicama za poduzetnike koji plaćaju dohodak u paušalnom iznosu, i to za osiguranike koji obavljaju niskoakumulacijske djelatnosti starih tradicionalnih zanata utvrđenih posebnim propisom te poljoprivrednu djelatnost i prijevoznike s jednim prijevoznim sredstvom.

                                                                                                                                                                                                 /izvor:vecernji.ba/