Sjednica Vlade SBK zakazana za četvrtak, 20. decembra 2018.

0
148

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

VLADA  SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

 

Travnik, 17. 12. 2018.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M – 107. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 20.12. 2018. godine, u 9 sati

                                  

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 34. vanredne sjednice Vlade Srednjobosasnkog kantona – Stručna služba
 2. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja policijskih službenika Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 3. Program rada Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Služba za zapošljavanje
 4. Program rada Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2019. godinu – Agencija za privatizaciju

5.Prijedlog programa o dopunu Programa o raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama – Skupština Kantona

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za licenciranje mobilne deskop Aksis aplikacije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za izgradnju novih kancelarija za psihologa i inspektore za zaštitu od požara u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova- Ministarstvo unutrašnjih poslova
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za ugradnju stolarije u PS Vitez- Ministarstvo unutrašnjih poslova
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu za nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 5. Prijedlog odluke o isknjižavanju iz knjigovodstvene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova nekretnine na parceli k.č. broj: 300/2 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije ”Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za poticaj šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ”Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ”Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Fojnica” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu potrebnih za nabavu namještaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za sanaciju tvrđave Stari grad Kaštela, općina Kiseljak – Ministarstvo financija
 12. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša – Ministarstvo financija
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za socijalno osiguranje učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za stručno usavršavanje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za pomoć vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 19. Prijedlog odluke o uplati sredstava na račun općina Bugojno i Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture za 2018. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica – Skupština Kantona
 21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu, za nabavku namještaja za potrebe Uprave za borce- Kantonalna uprava za branioce
 22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2019. godinu – Kantonalna uprava za branioce
 23. Stav Vlade u vezi zahtjeva za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta: ”Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini”, za Federaciju Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 24. Prijedlog odluke o izmjeni Plana Centralne javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke
 25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
 26. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle – Ured za javne nabavke
 27. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila (LOT 1 i LOT 2) – Ured za javne nabavke
 28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih – Ured za javne nabavke
 29. a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za kolektivno osiguranje zaposlenih
 30. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara – Ured za javne nabavke
 31. a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku računara
 32. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu – Ured za javne nabavke
 33. Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe srednjih i osnovnih škola Srednjobosanskog kantona (4 + 1 škole) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 34. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ”Mehurići”, Mehurići i Osnovne škole ”Edhem Mulabdić”, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 35. Saglasnost na Odluku Općinskoga vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 36. Saglasnost za pokretanje procedure za nabavku namještaja i kafe aparata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 37. Saglasnost za dogradnju dimnjaka na zgradi Policijske ispostave Dobretići – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 38. Razrješenja i imenovanja
 39. a) Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona
 40. b) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog koordinacijskog tijela Vlade Srednjobosanskog kantona za pračenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Srednjobosanskom kantonu

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

 

Travnik, 17. 12. 2018.

 

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i članka 33. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 1. 107. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 20.12. 2018. godine, u 9 sati

                                  

Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

 1. Zapisnik sa 34. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – Stručna služba
 2. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja policijskih službenika Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo unutarnjih poslova
 3. Program rada Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu – Služba za zapošljavanje
 4. Program rada Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2019. godinu – Agencija za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna

5.Prijedlog programa o dopuni Programa o raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama – Sabor Kantona

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Kantonu Središnja Bosna za 2018. godinu za licenciranje mobilne deskop Aksis aplikacije – Ministarstvo unutarnjih poslova
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosnaza 2018. godinu za izgradnju novih ureda za psihologa i inspektore za zaštitu od požara u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova- Ministarstvo unutarnjih poslova
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu za ugradnju stolarije u PS Vitez- Ministarstvo unutrašnjih poslova
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu za nabavu opreme za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
 5. Prijedlog odluke o isknjižavanju iz knjigovodstvene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova nekretnine na parceli k.č. broj: 300/2 – Ministarstvo unutarnjih poslova
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, sa pozicije ”Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za poticaj šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstavaProračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ”Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Bugojno” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu potrebnih za realizaciju projekata u vodoprivrede: ”Izrada Elaborata o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije, na području općine Fojnica” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu potrebnih za nabavu namještaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za sanaciju tvrđave Stari grad Kaštela, općina Kiseljak – Ministarstvo financija
 12. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna između Službe za zajedničke poslove i Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša – Ministarstvo financija
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za socijalno osiguranje učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za stručno usavršavanje – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za pomoć vjerskim zajednicama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za nabavku uredskih stolica za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 19. Prijedlog odluke o uplati sredstava na račun općina Bugojno i Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture za 2018. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za nabavku kancelarijskih stolica – Sabor Kantona
 21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu, za nabavku namještaja za potrebe Uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
 22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za usluge banjsko-klimatskog liječenja branilaca za 2019. godinu – Kantonalna uprava za branitelje
 23. Stajalište Vlade u svezi zahtjeva za implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru projekta: ”Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini”, za Federaciju Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 24. Prijedlog odluke o izmjeni Plana Centralne javne nabave za korisnike Proračuna Kantona Središnja Bosna – Ured za javne nabave
 25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke za 2018. godinu – Ured za javne nabavke
 26. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za autolimarske i lakirerske usluge za vozila i motocikle – Ured za javne nabave
 27. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila (LOT 1 i LOT 2) – Ured za javne nabave
 28. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za kolektivno osiguranje zaposlenih – Ured za javne nabave
 29. a) Rješenje o imenovanju povjerenstva o provođenju postupka javne nabave za kolektivno osiguranje zaposlenih
 30. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za nabavu i isporuku računara – Ured za javne nabavke
 31. a) Rješenje o imenovanju komisije provođenju postupka javne nabave za nabavu i isporuku računara
 32. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu – Ured za javne nabave
 33. Suglasnost za pokretanje procedure javne nabave za potrebe srednjih i osnovnih škola Kantona Središnja Bosna (4 + 1 škole) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 34. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole ”Mehurići”, Mehurići i Osnovne škole ”Edhem Mulabdić”, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 35. Suglasnost na Odluku Općinskoga vijeća Donji Vakuf za zamjenu zemljišta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
 36. Suglasnost za pokretanje procedure za nabavu namještaja i kafe aparata za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
 37. Suglasnost za dogradnju dimnjaka na zgradi Policijske ispostave Dobretići – Ministarstvo unutarnjih poslova
 38. Razrješenja i imenovanja
 39. a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis sredstava izvora sredstava Vlade Kantona Središnja Bosna
 40. b) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog koordinacijskog tijela Vlade Kantona Središnja Bosna za pračenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Središnja Bosna

 

PREDSJEDNIK VLADE KANTONA

Tahir Lendo, dipl. ing.

 

Dostavljeno:

-svim članovima Vlade Kantona

– uredu za zakonodavstvo

– Sabor Kantona

– Agencija za privatizaciju

– Ured za javne nabave

– Kantonalna uprava za branitelje

– Služba za zapošljavanje

– a.a.