Sazvana 78. sjednica Vlade SBK

0
144

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

SAZIVAM

78. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 25.3. 2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 77. redovne i 39. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o nabavci, držanju i nošenu oružja i municije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za perioda 1.1- do 31.12.2020. godine – Ministarstvo financija
4. Konsolidirani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1- do 31.12.2020. godine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH broj AP-1613/19 od 3.2.2021. godine – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donacija školama za projekat „Mirovno obrazovanje“) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donacija Ministarstvu privrede iz Budžeta institucija BiH) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donacija BH telekoma OŠ „Kaćuni“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donacija BH telekoma MSŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ za 2021. godinu – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava neprofitnim organizacijama iz Fonda za zaštitu okoliša za 2020. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za 2020. godinu za općinu Novi Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Srednjobosanskog kantona u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesija za MHE sa „Intrade energija“ d.o.o. Sarajevo na „Petrol power“ d.o.o. Sarajevo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za MHE „Nevra“ sa „Nevra“ d.o.o Kreševo na „Nevia“ d.o.o. Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17 . Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za korištenje pitke vode bunara „Vranica“ sa „Agrocentar“ d.o.o Gornji Vakuf – Uskoplje na „Milagros“ d.o.o Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Saglasnost na Aneks 2 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Ušće“, općina Vitez – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Saglasnost na Aneks 3 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Koričanske stijene“ , općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Saglasnost na Aneks 11 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Željeznica 4“, općina Fojnica – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Saglasnost na Aneks 4 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Velići“, općina Bugojno – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Saglasnost na Aneks 5 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Oštrac“ , općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
23. Saglasnost na Aneks 11 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Poljanice 1“, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Saglasnost na Aneks 11 ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Poljanice 2“, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za izgradnju objekta PS Donji Vakuf III. faza
b) za izgradnju objekta PS Kreševo III faza
c) za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Kreševo III
d) za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Donji Vakuf III
e) za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno
f) za nabavku baterije za dron
27. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta – Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) za nabavku maski i dezinfekcijskih sredstava za potrebe škola
b) za nabavku usluga građevinskog savjetovanja
c) za nabavku usluga na području strojarstva
28. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta
a) JU „Prva osnovna škola“ Donji Vakuf
b) OŠ „Dubravica“ Preočica-Vitez
c) OŠ „Vitovlje“ Vitovlje
d) OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac
29. Razrješenja i imenovanja
a) Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora i vršioca dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Ministarstvo privrede