Sazvana 60. sjednica Vlade SBK

0
72

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
60. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 5.11. 2020. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 59. redovne i 37. vanredne sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Ministarstvo financija
3. Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Ministarstvo financija
4. Mišljenje na Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo privrede
5. Mišljenje na Prednacrt zakona o informacijskoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih informacijskih sistema – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu ( donacija BH Telekoma SMŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu (donacija BH Telekoma OŠ „Kiseljak 2“) – Ministarstvo financija. 8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu (donacija BH Telekoma Prvoj osnovnoj školi Donji Vakuf“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu (donacija BH Telekoma OŠ „Kalibunar“) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava (pištolja) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poslove nadzora na izgradnji zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
12. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za realizaciju projekata izgradnje i jačanja infrastrukture – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači (3x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Fikret Šiljak
b) Vejsil Imbrišević
c) Mihret Selman i Arif Čagalj
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe pravosudnih institucija Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku polica u Općinskom sudu u Travniku
b) za nabavku plakara u Općinskom sudu u Travniku
c) za nabavku otvorenih ormara u Općinskom sudu u Bugojnu
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve sa potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Anela Tomas
b) Lutvija Čurić
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu (5x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora za izvođenje radova – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima interresorne grupe za izradu Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma u KSB/SBK – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za nabavku materijala za testiranje na COVID – 19 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku materijala za testiranje na COVID – 19 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo privrede
24. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za egzistencijalnu novčanu naknadu – Kantonalna uprava za branioce
25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branioce
26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja – Kantonalna uprava za branioce
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za financiisku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec septembar 2020.) – Agencija za privatizaciju
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje projekata Evropskog pokreta za BiH – Kabinet premijera Kantona
29. Prijedlog odluke izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje štete od požara na stambenim objektima _ Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Izvještaj načelnika općine Vitez o utrošku sredstava za sanaciju klizišta na lokalitetu „ Sivrino selo “ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
31. Saglasnost na Aneks 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara – Mračaj“, Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo privrede
32. Saglasnost na Aneks 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Raževci“, Novi Travnik – Ministarstvo privrede
33. Saglasnost na Aneks 2. Ugovora o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Radovan“, Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo privrede
34. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
35. Saglasnost za nabavku računarske opreme – prenosivih printera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
36. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola (4x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
37. Saglasnost za pokretanje postupka za izgradnju druge faze zgrade arhivskog depoa – Kantonalni arhiv
a) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke
38. Saglasnost za čišćenje peći i cisterne za centralno grijanju u PS Kiseljak – Ministarstvo unutrašnjih poslova
39. Saglasnost za nabavku zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava – Ministarstvo unutrašnjih poslova
40. Saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku udžbenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
41. Zaključak o implementaciji projekta informatizacije zdravstvenih ustanova – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
42. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka broj:01-05-435/15 od 18.9.2015. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Informacija o uspostavljanju saradnje sa Razvojnom agencijom za mala i srednja poduzeća Vlade Republike Turske (KOSGEB) – Ministarstvo privrede
44. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2020 .godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
45. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2020 .godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) MUP – inspekcija za zaštitu od požara
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta