Rudari dali rok Vladi FBiH: Ispunite ove zahtjeve i vraćamo se u rudnike

0
46

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio akt koji će poslati Parlamentu i Vladi FBiH, a u njemu se nalaze uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi se rudari vratili na posao.

Akt “Zahtjevi Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH čija realizacija proizvodi prekid radničkog neposluha i pokretanje proizvodnog procesa u svim rudnicima uglja u sastavnu koncerna JP “Elektroprivrede BiH” d.d. Sarajevo” je poslat u Predstavnički dom Parlamenta FBiH i klubovima poslanika u ovom domu, Vladi Federacije BiH te Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH.

Na samom početku oni navode da “Upravni odbor Sindikata u svoje ime i uime svih članova Sindikata poziva Parlament FBiH i Vladu FBiH da najkasnije do 1. decembra realizacijom dolje navedenih zahtjeva osiguraju uslove za prekid radničkog neposluha i početka proizvodnje u rudnicima”.

Zahtjevi usvojeni na sjednici Upravnog odbora Sindikata
Zahtjevi usvojeni na sjednici Upravnog odbora Sindikata

Ovo su svi zahtjevi rudara:

 • Smjena generalnog direktora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo (u nastavku teksta Elektroprivreda)
 • Izvršiti smjenu direktora Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli zbog katastrofalnih proizvodnih rezultata, devastiranih međuljudskih odnosa, jednostranog usvajanja odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije istog rudnika
 • Elektroprivreda do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna
Zahtjevi usvojeni na sjednici Upravnog odbora Sindikata
Zahtjevi usvojeni na sjednici Upravnog odbora Sindikata
 • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH
 • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna
 • Elektroprivreda se obavezuje da odustane od primjene postojećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku do usaglašavanja novih
 • Elektroprivreda se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Sindikatom od 19. maja 2021. godine
 • Elektroprivreda i menadžmenti sedam rudnika uglja u FBiH se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere Prekida rada je moguće vršiti u rudnicima uglja uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika
 • Isplatu dnevnica radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna za vrijeme radničkog neposluha i protesta izvršiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu
Zahtjevi usvojeni na sjednici Upravnog odbora Sindikata
Zahtjevi usvojeni na sjednici Upravnog odbora Sindikata
 • Elektroprivreda se obavezuje najkasnije do 3. decembra da će zatražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi
 • Elektroprivreda sae obavezuje nakon date saglasnosti Vlade FBiH da će rudnicima dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu
 • Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli ili će dokraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje
 • Elektroprivreda i rudnik uglja “Gračanica” se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” u rudniku uglja “Gračanica”.

Navode da, ukoliko ne budu prihvaćeni njihovi zahtjevi, bit će utvrđen novi datum protesta rudara ispred Vlade FBiH, gdje će doći sa svojim porodicama i podrškom građana ovog entiteta.