Podrška na oporavku od ovisnosti , prva anonimna, besplatna telefonska linija

0
22

Udruženje „Proslavi Oporavak“ osnovano 2008. godine u Sarajevu sa ciljem da osobama pruži podršku nakon procesa rehabilitacije, kroz programe resocijalizacije i reintegracije u zajednicu na putu oporavka od ovisnosti o psihoaktivnim supstancama.  Kroz godine Udruženje se razvijalo i danas program rada obuhvata i programe prevencije, motivacije za odlazak na liječenje, te rane intervencije za osobe kod kojih se ovisnost nije u potpunosti razvila.

Vrlo važan aspekt neizostavno predstavlja umrežavanje i saradnja sa drugim nevladinim organizacijama, državnim institucijama i medijima, kako bi zajednički doprinijeli  razvoju društva te pomogli osobama i porodicama koje imaju probleme uzrokovane upotrebom opojnih droga.

 

Od juna 2017. godine uspostavljena je i prva anonimna, besplatna telefonska linija za ovu oblast 0800 28 000, na koju se mogu javiti osobe iz cijele Bosne i Hercegovine kojima treba neki vid podrške vezano za problematiku ovisnosti. Prema podacima, od uspostavljanja telefonske linije ukupno je pruženo oko 700 servisa osobama u problemu ovisnosti i njihovim porodicama. Kroz promociju helpline-a Udruženje je nastojalo staviti ruralne sredine na istu poziciju pri pružanju servisa kao i gradske, te doprinijeti da veći broj osoba kojima servisi nisu dostupni u zajednici mogu nazvati i dobiti podršku.

Statistički podaci pokazuju da 53% osoba koje su se obratile za pomoć spada u dobnu skupinu od 18-29 godina. Veoma zabrinjavajuća činjenica je da se broj maloljetnika koji traže pomoć drastično povećao tokom trajanja projekta.

Također, 55% servisa pruženo je članovima porodica osoba u problemu. Obzirom da je porodica ključni faktor u životu svakog pojedinca, ovi podaci su doprinijeli konkretnim aktivnostima Udruženja usmjerenim na razvoj programa rane intervencije, koji se temelji na multidienzionalnoj porodičnoj terapiji.

Podaci također govore da velika većina osoba koje kontaktiraju Udruženje žele potpuni oporavak i uspješnu integraciju u društvo – žele život bez droge – ne traže smanjenje štete koja je nastala uslijed konzumiranja droge.

Glavni zadatak svih nas bi tebao biti da oporavak postane primarni cilj u tretmanu ovisnosti, zato što svi želimo da vidimo našu zajednicu zdraviju i da smanjimo prevalenciju upotrebe droga. Ako prebacimo fokus sa štete koju ovisnost o drogama izaziva, na dobrobiti koje proces oporavka sa sobom donosi, možemo doprinijeti uspješnoj integraciji oporavljenih ovisnika u zajednicu, te smanjenju stigmatizacije osoba i njihovih porodica.

 

Iako proces oporavka od ovisnosti nije ni jednostavan, ni lak, on je svima dostupan. Odricanjem, vjerom, disciplinom i okretanjem od starog načina života, ka novim vrijednostima – oporavak je moguć. IZLAZ POSTOJI.

(Video – https://www.youtube.com/watch?v=SKF9v6oouY8 )

Besplatni i anonimni telefonski broj za problematiku ovisnosti je 0800 28 000, a također je uspostavljena i web stranica www.biramoporavak.com na kojoj je dostupno više informacija opasnostima i štetnostima koje konzumacija droge donosi.