OV Donji Vakuf – Usvojen Budžet općine Donji Vakuf za 2018. godinu

0
535

 

Večeras u zgradi Općine Donji Vakuf oko 20 sati i 30 minuta okončan je rad 13. Redovne sjednice Općinkog vijeća općine Donji Vakuf. Prije početka sjednice kada su u pitanju viječnićka pitanja i inicijative, predsjedavajući Općinkog vijeća Donji Vakuf pročitao je pismo Udruženja novinara vezano za neprimjereno izlaganje vijećnice Jasmine Hadžiabdić na javnoj tribini u organizaciji SDP BIH Donji Vakuf, usmjereno prema novinarki JU Centra za kulturu, informisanje i sport Irmi Helja.

Kada su u pitanju viječnićka pitanja i incijative, Amer Čolak vijećnik SDP-a Donji Vakuf, postavio je  pitanje koje se odnosi na utrošena budžetska sredstva iz 2017. godine vezano za poljoprivredu, koliko je planirano i kome su se ista dostavila. Također, vijećnik Čolak uputio je incijativu vezano za problematiku odrona kamenja na dijelu magistralog puta Donji Vakuf – Travnik, u pitanju je ulica Nova Travnička.

Prije usvajanja Dnevnog reda Općinkog vijeća Donji Vakuf, Admir Poturović vijećnik SDP-a Donji Vakuf uputio je inicijativu da se vijećnu dostavi infomacija koliko su vijećnici u protekloj godini bili aktivni, po pitanju izlaska za govornicu, diskusija, postavljanja viječnićkih pitanja i inicijativa.

Zapisnik sa prošle sjednice Općinkog vijeća Donji Vakuf usvojen je sa 19 glasova za i 1 suzdržanim. Predsjendik Kluba vijećnika SDP-a Admir Poturović, zatražio je dopunu Dnevnog reda tačkom da se razmatra zahtijev Udruženja poljoprivrednika „Treća sreća“ Donji Vakuf. Ovaj prijedlog dopune Dnevnog reda nije dobio potrebnu većinu.

Prva tačka dnevnog reda bio je Budžet Općine Donji Vakuf za 2018. god, koji je vijeću na usvajanje ponudio predlagač, načelnik općine Donji Vakuf, Huso Sušić u iznosu od 5 miliona i 900 hiljada KM. Obzirom da su amandmane na Budžet općine Donji Vakuf predložili vijećnici SDP-a i Df-a, vijeće se pojedinčano izjašnjavalo o svakom predloženom amandmanu, kojih je bilo 27 i nijedan nije dobio potrebnu većinu.

Predsjedavajući Naser Rujanac, je nakon pauze u nastavku sjednice  Budžet općine Donji Vakuf dao na usvajanja, sa 13 glasova za, 6 protiv i 2 suzdržana Budžet općine Donji Vakuf dobio je potrebnu većinu.

Odluka o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf usvojena je sa 13 glasova 7 protiv i jednim suzdržanim. Naime, na današnjoj sjednici vijeća usvojena su dva veoma bitna amandmana predložena od strane Predsjedavajućeg OV Nasera Rujanaca, a odnose se na povećanje iznosa jednokratne pomoći porodiljama i volonterima koji konkurišu po Općinskom pozivu za sticanje jedne godine radnog iskustva.

AMANDMAN 1 -PORODILJSKA NAKNADA.

Novim usvojenim prijedlogom za prvo  dijete isplaćivati se jednokratna naknada u iznosu od 200 KM, dok za svako slijedeće 300 KM ( što do sada nije bilo).

AMANDMAN 2 -VOLONTERSKA NAKNADA

Ovim amandmanom osobe angažovane kao volonteri u trajanju od godinu dana imaju pravo na naknadu kako slijedi: -Osobe koje imaju završen VSS/VII stepen spreme ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema imaju pravo na mjesečnu naknadu od 200 KM i topli obrok u skladu s odlukom o platama i naknadama Općine D.Vakuf.Osobe koje imaju završen prvi ciklus Bolonjskog sistema imaju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 100 KM i topli obrok u skladu s odlukom o platama i naknadama Općine D.Vakuf.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Donji Vakuf, usvojen je sa 14 glasova za i sedam suzdržanih.Jednoglasno vijećnici su usvojili Odluku o prosječnoj konačnoj cijeni iz predhodne godine metra kvadratnog korisne stambene površine.

Ponovno Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za odobravanje kreditnog zaduženja općine Donji Vakuf, vezano za izgradnju Reciklažnog centara, lokalnog karaktera, ponovno je izazavao žučnu diskusiju i polemiku. Nakon diskusije i desetominutne pauze Amer Čolak u ime Kluba vijećnika SDP BiH Donji Vakuf i Demokratske fronte predložilo je  dva zaključka. Prvi predloženi zaključak odnosio se na: Da se izjašnjavanje o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju prolongira dok vijećnici ne dobiju na uvid saglasnosti za koje je načelnik u svom izlaganju rekao da ih posjeduje te dok se ne potvrdi trajna lokacija sanitarne deponije, nije dobio potrebnu većinu, dok je drugi zajednički zaključak ( SDP I DF), da Općinko vijeće ne dozvoljava da se formira sada ali i kasnije bilo kakava regionala deponija, usvojen je jednoglasno.

Vijećnici su potom glasali za Odluku o davanju saglasnosti za odobravanje kreditnog zaduženja Općine Donji Vakuf. Za istu je bilo 13 glasova za, 6 protiv i 3 suzdržana.

Na posljednjoj sjednici Općinkog vijeća Općine Donji Vakuf, vijećnici su usvojili i Odluku o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz predhodne godine m2  korisne stambene površine, Odluku u formi nacrta o nazivima i označivanjem ulica,trgova i označivanje objekata brojevima na području Općine Donji Vakuf, te Odluka o utvrđivanju granica naseljanih mjesta na području Općine Donji Vakuf.

Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica Općine Donji Vakuf također je usvojna, kao i Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Donji Vakuf za 2017.godinu.

Vijećnici su sa 13 glasova za, 3 protiv i pet suzdržanih podržali i Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Donji Vakuf za 2017.godinu, kao i Izvještaj o radu i poslovanju za 2017.godinu i Plan i program rada za 2018.godinu Javne ustanove Centar za kulturu,informisanje i sport Donji  Vakuf.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji planiranih radova po Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture u 2017.godini, Informacija o planu sportskih aktivnosti i manifestacijama koje se provode na području Općine u toku 2018.godine.

Informacija o dodjeli stipendija studentima za akademsku 2016/2017 godinu, također je usvojena kao i Informacija o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji Vakuf.

Informaciju o stanju bezbjednosti ljudi i imovine,javnog reda i mira,te bezbjednost saobraćaja 2017.godini, koji se našao na posljednjem zasjedanju Općinkog vijeća koju je prezentirao komandir PS Donji Vakuf, nakon diskusije nije dobio potrebnu vječnićku većinu.

Na samom kraju 13. Redovne sjednice Općinkog vijeća zaključak po prigovoru  Adnane Vajzović iz Donjeg Vakufa na rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora  JU Dom zdavlja Donji Vakuf, nije dobio većinu. Posljednja tačka Dnevnog reda o kojoj se razmatralo odnosila se na Imenovanje Komisije za provodjenje postupaka izbora direktora J.K.P. ”Gradina” d.o.o. Donji  Vakuf. Članovi Komisije su : Mirasad Kosovac – predsjednik, te članovi Nermana Mlinarić, Sanel Turbo,Salih Bašić i Edhem Terzić.

Reemitiranje sjednice Općinkog vijeća Općine Donji Vakuf, možete pratiti putem talasa Radija Donji Vakuf, u ponedjeljak iza repriznog izdanja informativne emisije „Nedjeljni informator“ od 15 sati.