OV Donji Vakuf: Povećane plaće u organima uprave i budžetskim korisnicima, te vijećnički paušali

0
591

 

Posljednjeg februarskog dana u Velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf, održana je 12 . redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf. Svi općinski vijećnici bili su prisutni na današnjoj sjednici. Nakon, viječnićkih pitanja, te inicijativa, usvojen je Zapisnik sa predhodne sjednice Općinskog vijeća, te usvojen izmjenjen i dopunjen Dnevni red.

Jednoglasno i bez diskusije vijeće je usvojilo Informaciju o stanju i fukncionisanju mjesnih zajednica: Donji Vakuf I, Donji Vakuf II, Donji Vakuf III, Donji Vakuf IV, Prusac, Guvna,Babin Potok, Vrbas, Torlakovac,Šeherdžik,Oborci, Jemanlići,Ćehajići.

Program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu, usvojen je od strane svih vijećnika, kao i Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2023. godinu i finansijskog plana za period 2023. do 2025. godine. Jednoglasno bez diskusije usvojena je i Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz predhodne godine metra kvadratnog korisne stambene površine.

Kada je u pitanju tačka Dnevnog reda Odluka o utvrđivanju javnog interesa, izazvala je najveću diskusiju na današnjem zasjedanju Općinskog vijeća. Naime, kako je objasnio pomoćnik načelnika, Adis Habib, ova Odluka se odnosni na sanaranje nastale štete prilikom odvoza smeća na lokalnu odnosno privremenu gradsku deponiju Ornice. Problem je devastirano privatno zemljište u blizini pomenute deponije.

Na ovu temu diskusiju je započeo vijećnik SDA Donji Vakuf, Azrudin Đulović,  koji je istako da je problem ove deponije mnogo veći , te da se u narednom periodu o problematici lokacije lokalne deponije razgovara na Tematskoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Da u Donjem Vakufu postoji problem oko deponije i da isti treba riješiti, istako je i Amer Čolak (Klub vijećnika SDP-a Donji Vakuf) , akcentirajući na to se pronađe neko riješenje, ali da se ovom Odlukom koja je danas pred općinskim vijećnicima, mora krenuti u rješavanje trenutno nastalih problema.

Pojašnjavajući situaciju vezanu za ovu Odluku, pomoćnik načelnika Adis Habib, je dodao kako bi uklonio sumnje da se ne radi ni o kakvoj Regionalnoj deponiji, nego samo o lokalnoj deponiji u kojoj se trebaju sanirati nastale štete na privatnom posjedu.

Na kraju diskusije, sa 19 glasova za i 2 suzdržana pomenuta Odluka je dobila potrebnu većinu, uz zaključak da se u narednom periodu sazove Tematska sjednica Općinskog vijeća na kojoj bi se govorilo u lokalnoj deponiji Ornice u Donjem Vakufu.

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta usvojena je jednoglasno.

Sa 20 glasova za i jednim suzdržanim Odluka o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama u organima uprave Općine Donji Vakuf, kojom se povećavaju plaće uposlenicima Općine i budžetskim korisnicima za 10 %, je usvojena kao i Odluka o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2022. godinu.

Pomalo neočekivano Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela/komisija  koje obrazuje Općinsko vijeće Donji Vakuf, a koje se tiče povećanja vijećničkih paušala, naišla je na oprečna mišljenja kod nekih vijećnika. Ipak, na kraju sa 15 glasova za i 3 suzdržana pomenuta odluka je dobila potrebnu većinu.

Vijećnici, su danas na sjednici vijeća usvojili Rješenje o imenovanju Skupštine JKP Gradina d.o.o. Donji Vakuf; Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Donji Vakuf; Informaciju o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji Vakuf, kao i Izvještaj o radu Komisija u 2021. godini.

Na kraju, kao dopuna Dnevnog reda vijećnici su usvojili Riješenje o produženju mandata predsjednicima i članovima Upravnih odbora JU Dom zdravlja i JU Apoteka, jer nije završena procedura izbora novih članova ovih upravnih odbora.

Na sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf, koja je održana danas u vremenu od 16,00 do 18,00 sati, 1. mart Dan nezavisnosti BiH, četitali su Amer Čolak u ime Kluba vijećnika SDP BiH Donji Vakuf, te predsjedavajući Općinkog vijeća Donji Vakuf, Muhamed Hodžić.

Snimak sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Donji Vakuf, možete pratiti u programu Radija Donji Vakuf, u ponedjeljak, 6. marta 2022. godine od 15,00 sati.

Foto: DVVijesti