Općinski sud Bugojno: U toku uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarske općine Prusac I, Prusac II i Donji Vakuf II

0
403
Opcinski sud u Bugojnu

Opcinski sud u Bugojnu

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Prusac I, Prusac II i Donji Vakuf po novom premjeru, politička općina Donji Vakuf da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 primjerka i da podnesu dokaze: ugovori, rješenja o nasljeđivanju, pravosnažne odluke nadležnih organa, posjedovni listovi kao i sve druge isprave koje mogu poslužiti kao dokaz, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu, navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitiu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoje prava na nekretnine i aktivno učestvujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Bugojnu, svakim radnim danom u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu suda:

Općinski sud u Bugojnu

307.motorizovane brigade br.92 (Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove)

70230 Bugojno