Općina Donji Vakuf stipendira 100 studenata u 2020. godini

0
584

Na sjednici održanoj danas u sali zgrade Općine Donji Vakuf, općinski vijećnici usvojili su Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2019/2020 godinu.

U aktuelnoj akademskoj godini Općina Donji Vakuf dodijelit će ukupno 100 studentskih stipendija, 5 manje stipendija u odnosu na prošlu 2018/2019 godinu.

„U skladu sa planiranim budžetom Općine Donji Vakuf za 2020.godinu, ove akademske godine dodjeljujemo 100 stipendija za naše studente. Naime, ranijih godine Općina je stipendirala 80 studenata, a prošle godine smo napravili presedan i novac od finansiranja političkih stranaka u iznosu od 25.000 KM usmjerili na stipendiranje studenata. U 2020.-oj smo povećali stavku u budžetu sa 80 na 100.000 KM, a ukoliko bude više od 100 studenata, iznaći ćemo novac njih,“ kazao je načelnik Huso Sušić, predlagač Odluke.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf, uz uslove da su u akademskoj 2019/2020. godini prvi put upisali određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu, da nemaju navršenih 26. godina života na dan objave konkursa, da ne primaju kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca, da nemaju status studenta apsolventa i da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata.

Na današnjoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća, prijedlog Programa zajedničke komunalne infrastrukture za 2020 dobio je potrebno većinu sa 14 Za i 5 suzdržanih.

Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020 godinu druga je tačka dnevnog reda o kojoj su vijećnici najviše diskutovali. Klub vijećnika SDP-a dostavio je nekoliko amandmana koji su se odnosili na projekt izgradnje kotlovnice uz zgradu škole u Torlakovcu, sanaciju udarnih rupa, te rekonstrukciju vodovoda u Torlakovcu, a za koje je 11 vijećnika bilo suzdržano dok je 8 bilo za. Isto je bilo i sa zaključkom da se o ovom Programu raspravlja na današnjoj, a izjašnjava na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Nakon izjašnjavanja o dostavljenim amandmanima i Zaključku koji je uputio Klub vijećnika DF-a, vijećnici su sa 11 Za, 1 protiv i 7 suzdržanih glasali za Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine m2 korisne stambene površine kao i Odluka o dodjeli stipendija za 2019/2020 usvojene su jednoglasno.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Donji Vakuf te Informaciju o dodjeli stipendija studentima za akademsku 2018/2019.

Godišnji izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019.

Informaciju o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za 2019.godinu odnosno godišnji izvještaj o realizaciji rada Općinskog vijeća u ovom sazivu, bila je pretposljednja tačka dnevog reda 28.redovne sjednice.

„Budući da danas razmatramo posljednji godišnji izvještaj o realizaciji rada Općinskog vijeća Donji Vakuf u ovom sazivu, iskoristit ću priliku da podijelim, kako s vama vijećnicima, tako i sa građanima, o činjenicama koje su, za mene lično u najmanju ruku žalosne, a iste se odnose na rad i aktivnosti vijećnika u radu vijeća u protekle 3 godine. Naime, uvidom u analizu o diskusiji vijećnika došao sam do porazne činjenice da 6 općinskih vijećnika nije uopšte diskutovalo niti izlazilo za govornicu u protekle 3 godine, a 3 općinska vijećnika su imali samo jednu diskusiju. Ukoliko znamo da smo za to vremena održali 28 redovnih sjednica vijeća  i nekoliko tematskih sa preko 400 tačaka dnevnog reda, ova činjenica o pasivnosti nekolicine vijećnika je frapantna“, kazao je Naser Rujanac, predsjedavajući Općinskog vijeća te dodao,

„Sve ovo govorim iz razloga što je pred nama izborna godina i želim svima skrenuti pažnju da obrate pažnju kome daju povjerenje, kako građanima, tako i političkim subjektima koga predlažu na izborne liste.“

Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za žalbe bila je posljednja tačka današnje sjednice Općinskog vijeća.

Obzirom da Komisija za izbor i priznanja nije imala stav o prijedlogu kandidata jer nije postignut konsenzus na Kolegiju kluba vijećnika, vijećnici su sa 16 za i 3 suzdržana usvojili prijedlog da predsjednik Komisije za žalbe bude Muharem Agić.