Okončan rad 7.redovne sjednice Općinkog vijeća Donji Vakuf

0
59

Jučer je nastavljen rad 7.redovne sjednice Općinkog vijeća Donji Vakuf.Podsjećamo sjednica je prekinuta proteklog petka na samom početku tačnije na Odluci o dodjeli priznanja. Vijećnici su sa 17 glasova za,1 protiv i 3 suzdržana, usvojili Odluku o dodjeli priznanjai to prijedloge pristigle  od Kluba vijećnika SBB-a Donji Vakuf. Ovom Odlukom nagrada 14. septembar bit će dodjeljena Federalnoj ministrici okoliša i turizma Editi Đapo, dok će se zahvalnice na Svečanoj sjednici povodom, 14. Septembra –  Dana općine dobiti:  Ibrahim Vinčević,Tarik Abdibegović,Zijada Hadžiselimović i Aladin Kurić.

Jednoglasno vijećnici su usvojili sljedeće: Odluku o stavljanju van snage Zaključka kojim je Kovač Nusret oslobođen plaćanja naknade za zakup zemljišta, Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva, kao i Program obilježavanja 14. Sepetembra – Dana Općine Donji Vakuf, uz zaključak da se dostave finansijski  izvještajo o utrošenim sredstvima. Također, kada je u pitanju Program obilježavanja Dana Općine Donji Vakuf, na prijedlog vijećnice SDP-a Jasmine Hadžiabdić planirana sredstva od 1.500 KM za smotru folklora, KUD „Nakib Abdagić-Kiban“ povećana je na 2.000 KM.

Vijećnici su na jučerašnjem zasjedanju jednoglasno usvojili Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinkog vijeća za period januar-juni, uz zaključak da tačke koje su bile planirane a nisu se našle na vijeću, da se naloži ovlaštenim predlagačima da što prije pripreme materijale i dostave ih općinkom vijeću.

Informacija o stanju korisnika socijalne zaštite sa posebnim osvrtom na stara,bolesna i invalidna lica, također je usvojena jednoglasno, uz zaključak a na prijedlog Jasminka Ratkušića vijećnika SDA da se u cilju boljeg zbrinjavanja starih, bolesnih i invalidnih lica, bolje sarađuje sa JU Dom zdravlja Donji Vakuf, kako bi se imao bolji uvid i evidencija pomenutih lica.

Pred vijećnicima su se našli i Akti Općinskog načelnika o preispitivanju nekih odluka. Naime, u pitanju su zahtijevi za preispitivanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; Zahtjev za preispitivanje odluke o razrješenju Upravnog odbora JU Dom zdravlja i Zahtijev za preispitivanjem Odluke o imenovanju v.d. Upravnog odbora JU Dom zdravlja, nijedan od navedenih zahtjeva nije doobio potrebnu vijećnićku većinu.

Bez diskusije sa 8 glasova za i 13 suzdržanih, vijeće nije prihvatilo ni Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za prva tri mjeseca ove godine, kao ni Izvještaj o korištenju sredstava budžetske tekuće rezerve za 2016 godinu.

 

Na samom kraju vijećnici su jednoglasno  potvrdili imenovanje člana Upravnog odbora JU Doma zdravlja, Hamida Palalića  imenovag od strane resornog kantonalnog ministarstva,a nakon duže diskusije, a na Zahtjev v.d. direktora JKP „ Gradina“ Rijada Gekića vijeće je dalo saglasnost za proširenje djelatnosti ovom preduzeću.