OIK Donji Vakuf: Ponovni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska

0
236

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Donji Vakuf raspisuje

P O N O V N I   J A V N I   O G L A S
Za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova
biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju
pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih
osoba za imenovanje članova /ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim
mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih
listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II. Uslovi za imenovanje:
Opći uslovi:
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :

 1. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona
  BiH;
 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije
  (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog
  odbora);
 3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima
  predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim
  izborima 2020. godine); i
 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili
  propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana
  pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme;
 • da ima prijavljeno prebivalište u Općini Donji Vakuf.

III. Potrebna dokumentacija:
1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Donji Vakuf , na internet-stranici Općine Donji Vakuf i RTV Donji Vakuf ).

V. Organ za provođenje postupka
Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Donji
Vakuf.

VI. Ostale informacije
Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije, na internetstranici Općine Donji Vakuf ili Pisarnici Općine .

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:
Općinska izborna komisija Donji Vakuf, ul. 14.septembar 22
„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju
uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
Predsjednik OIK-e

Zijad Mukanović,s.r.
Broj: 01-04-15/22-1
Donji Vakuf, 20.09.2022.godine