FOTO/Održana sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
948

U zgradi Općine Donji Vakuf danas je održana 12.redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Prije usvajanja ranije predloženog dnevnog reda, Klub vijećnika SDP BiH Donji Vakuf i Klub vijećnika DF Donji Vakuf dostavili su prijedloge za dopunu dnevnog reda koji nije dobio potrebnu većinu.

Nakon što je usvojen dnevni red, za koji su vjećnici glasali sa 13 za, 5 je bilo protiv i 3 suzdržana, općinski vijećnici pristupili su razmatranju prve tačke a to je Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Donji Vakuf.

Na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća, pravilnik je usvojen u formi Nacrta kako bi se do naredne sjednice Općinskog vijeća mogli dostavili amandmani u pisanoj formi, a koje je na današnjoj sjednici predložilo nekoliko vijećnika  u svojim obraćanjima za govornicom. Za ovaj prijedog vijećnici su glasali sa 16 za, dok je 5 vijećnika bilo suzdržano.

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o praznicima i značajnijim datumima koji se obilježavaju u organizaciji Općine Donji Vakuf, Odluka o utvrđivanju naseljenog mjesta Jevadžike, Odluka o zamjeni zemljišta, Odluka o davanju saglasnosti za zakup zemljišta u svrhu postavljanja ormara FTTC Babin potok, Odluka o davanju saglasnosti za zakup zemljišta u svrhu postavljanja ormara FTTC Guvna, Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje poslovnog objekta hladnjače usvojene su jednoglasno.

Rješenje o razrješenju Skupštine JKP Gradina d.o.o. Donji Vakuf dobila je potrebnu većinu (13 za,7 protiv,1 suzdržan) uz prijedlog načelnika općine Donji Vakuf da se uz Rješenje o razrješenju Skupštine Gradine, Nadzorni odbor preduzeća obavezuje da u roku od 3 dana sazove sjednicu o čijem će ishodu informisati Općinsko vijeće. Ukoliko Nadzorni odbor GradinE ne održi sastanak u datom vremenskom periodu, sjednicu će sazvati predsjedavajući Općinskog vijeća i načelnik općine Donji Vakuf.

Rješenje o imenovanju Skupštine JKP Gradina d.o.o. Donji Vakuf bila je deveta tačka dnevnog reda 12.sjednice. Obzirom da je predsjednik Komisije za izbor i priznanja istakao kako predloženi kandidati na sjednici Komisije nisu dobili potrebnu većinu, jer su SDP BiH Donji Vakuf i DF Donji Vakuf bili protiv predloženih kandidata, za iste je glasalo Općinsko vijeće.

Za Skupštinu JKP Gradina Donji Vakuf u sastavu: Šahza Karahodžić, Safet Šutković, Salem Habib, Džemila Hotić i Aida Dugonja, vijećnici su glasali sa 13 za,7 protiv i 1 suzdržan, te je ova tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu.

Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Donji Vakuf u sastavu: Dinka Pavić-Šarić predsjednik, Zijad Mukanović i Adis Hrvačić takođe je dobilo potrebnu većinu vijećnika (12 za,7 protiv,2 suzdržana) uz prijedlog da se na mjesto predsjednika imenuje Zijad Mukanović, predstavnik osnivača.

Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Apoteka Donji Vakuf u sastavu Faruk Hajić-predsjednik i članovi Alma Kišija i Muharem Kišija, dobilo je potrebnu većinu vijećnika.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje čanova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf usvojena je sa 13 za, 7 vijećnika bilo je protiv, dok je jedan bio suzdržan.

Na 12.redovnoj sjednici pred vijećnicima se našla i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Donji Vakuf prema kojoj se utvrđuje raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje članova UO. Javni oglas raspisat  će i sprovesti Komisija za izbor u sastavu Adis Habib,predstavnik osnivača, Nejra Kurić predstavnik predškolske ustanove i Sanel Turbo predstavnik Vijeća roditelja. Nakon glasanja općinskh vijećnika, Odluka je dobila potrebnu većinu (20 za,1 suzdržan).

Za Odluku o produženju mandata predsjedniku i članovima Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad do završetka konkursne procedure po javnom oglasu, a koji će se raspisati istovremeno sa donošenjem odluke, vijećnici Općinskog vijeća Donji Vakuf glasali su sa 20 za, dok je jedan vijećnik bio suzdržan.

Odluka o produženju mandata predsjedniku i članovima Upravnog odbora JU Dječiji vrtić Donji Vakuf do završetka konkursne procedure, takođe je dobila potrebnu većinu.

Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf u sastavu Mirsad Kosovac predsjednik, Edhem Terzić, Sanel Turbo, Salih Bašić,Nermana Mlinarić bila je 16.tačka dnevnog reda za koju su vijećnici glasali sa 13 za, 7 protiv i 1 suzdržan te je ovo Rješenje dobilo potrebnu većinu.

Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za 2017.godinu takođe je dobila potrebnu većinu.

Pretposljednja tačka dnevnog reda sjednica bila je ostavka na poziciju predsjednika i članova Skupštine JKUP Čistoća d.o.o. Donji Vakuf – Elvedine Đulović-Zahirović, Fahrete Kosovac, Hajić Faruka, Merime Jugo i Kulaš Ismira usvojena je sa 12 za,7 protiv dok su 2 vijećnika bila suzdržana.

Akt JKP Gradina Donji Vakuf – Dostava Odluke o imenovanju v.d.direktora preduzeća po kojoj se na pomenutu poziciju imenuje Rijad Gekić bila je posljednja tačka dnevnog reda.

Načelnik općine Donji Vakuf istakao je kako je dostavljena Odluka neprihvatljiva, te je predložio vijećnicima da se na mjesto v.d.direktora imenuje Edina Imširpašić, te da Nadzorni odbor preduzeća u roku od 3 dana dostavi Odluku o imenovanju Edine Imširpašić za v.d.direktora.

Prijedlog je dobio potrebnu većinu sa 13 za, 7 protiv i 1 suzdržan.