Održana sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Donji Vakuf

Općinski štab Civilne zaštite Donji Vakuf održao je redovnu godišnju sjednicu na kojoj su razmatrani: Informacija o stanju zaštite i spašavanja u 2023. godini, Izvještaj o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za proteklu godinu, te Godišnji plan korištenja sredstava planiranih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u toku 2024. godine. U 2023. godini po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općini Donji Vakuf su dodjeljena finansijska sredstva u iznosu od 98.024 KM. Od navedenog iznosa utrošena su sredstva u iznosu 21.230 KM. Za preventivne mjere osiguranja od požara utrošeno je 1.430 KM, za zimsko održavanje lokalnih puteva, uz mjere djelovanja u toku nesreća, 2.400 KM, te za podršku projektu kupovine kamiona sa hidrauličnom korpom za rad na visini u iznosu od 17.400 KM. Akumulirana sredstva iz 2022. godine u iznosu od 21.175,85 KM dodjeljena su Vatrogasnom društvu Donji Vakuf za kupovinu kamiona sa hidrauličnom korpom za rad na visini. Općinski štab CZ Donji Vakuf usvojio je Godišnji plan korištenja sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2024. Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 166.793,80 KM. Sredstva za zaštitu i spašavanje su namjenska sredstva koja se vode na posebnom računu Općine i kao takva mogu se isključivo koristiti za namjene utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju i godišnjim planom.

 

Kamion sa hidrauličnom korpom za rad na visini

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print