Održana redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vakuf

0
91

Jučer je održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća općine Donji Vakuf. Iako je prvobitno bilo planirano da se razmatra samo pet tačaka, isti je dopunjen sa još tri. Naime, dopune Dnevnog reda odnosile su se na Izvještaj rada v.d. Upravnog odbora JU Dom zdravlja Donji Vakuf, Informacija o realizaciji po zaključku Općinskog vijeća vezano za dostavljanje Statuta Javnih ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće, te Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za odobravanje kreditnog zaduženja Općine Donji Vakuf.

Dopunjeni  Dnevni red  usvojen je sa 11 glasova za, 7 protiv i 2 suzdržana. Kada je u pitanju prva tačka, a to je Izvještaj ili informacija v.d. Upravnog odbora JU Dom zdravlja Donji Vakuf, informaciju je prezentirao predsjednik v.d. Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove, Rijad Gekić. Vijeću je prezentirana i informacija vezano za drugu dopunjenu tačku a ista se odnosi na realizaciju po zaključku Općinskog vijeća vezano za dostavljanje Statuta Javnih ustanova čiji je osnivač  Općinsko vijeće.

Općinski vijećnici vodili su  diskusiju po pitanju Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za odobravanje kreditnog zaduženja Općine Donji Vakuf. Naime,  ova Odluka se odnosi na kreditno zaduženje općine Donji Vakuf, vezano za izgradnju Reciklažnog centra. Nakon diskusije ista je prolongirana za jednu od narednih sjednica vijeća uz zaključke;  da se obustavljaju sva kreditna zaduženja Općine Donji Vakuf, po Odluci o davanju saglasnosti za odobravanjem kreditnog zaduženja općine Donji Vakuf, za period do naredne sjednice Općinskog vijeća; načelnik općine Donji Vakuf i nadležne općinke službe  zadužuju se da do naredne sjednice OV dostave pismene garancije Vlade SBK i Vlade Federacije o prihvatanju kreditnog zaduženja općine Donji Vakuf, uz potpisane mjenice, te zaključak da se uz garanciju dostavi potrebna dokumentacija iz pravilnika o pratećoj dokumentaciji za izdavanje predhodne saglasnosti za zaduženje kantona, općine, grada ili JP po osnovu vanjskog duga i pravilnika o pratećoj dokumentaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja odluke o izdavanju garancije u procentu premije i provizije za izdavanje garancije.

 Odluka o gubitku statusa Javnog dobra u općoj upotrebi na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Donji Vakuf, usvojena je jednoglasno.

Pred Općinskim vijećem našao se i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01.01. – 30.09. 2017. godine. Za isti je glasalo 7 vijećnika, 9 je bilo protiv, a 3 vijećnika su bila suzdržana, tako da ovaj izvještaj nije dobio potrebnu viječnićku većinu. Također, ni Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Donji Vakuf za 2017. godinu, nije dobila potrebnu većinu. Za je glasalo 7 vijećnika, 10 je bilo protiv a 2 vijećnika su bila suzdržana.

Nakon duže diskusije Nacrt Budžeta općine Donji Vakuf za 2018. godinu, usvojen je uz zaključke: Da prijedlog Budžeta bude napisan u skladu sa Zakonom o budžetima;  da se grant  Javnih ustanova razdvoji u zasebne stavke i da se definiše, koje se to Javne ustanove finasiraju ili sufinasiraju; da se uposleni JU Centar za socijalni rad izjednače sa usposlenim Općine, te da se ispoštuje Zakon u kojem je Općina obavezna JU Centar za socijalni rad upotpunosti finasirati;  te zaključak da se vidi koliki je unutrašnju i vanjski dug Općine i kome je to Općina jamac za vraćanjem obaveza. Kada je u pitanju Nacrt Budžeta općine Donji Vakuf, za 2018. godinu u visini od 5.900.000 KM, isti je usvojen uz gore navedene zaključke, te da se javna rasprava po istom održi u narednih 15 dana.

Odluka o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2018. godinu, usvojena je sa 11 glasova za, 9 suzdržanih.

Snimak sa redovne sjendice Općinkog vijeća, možete poslušati u programu Radija Donji Vakuf u ponedjeljak, 4. decembra 2017. godine nakon  reprize sedmične informativne emisije „Nedjeljni informator“  koja je u našem programu od 15,00 sati.