Održana redovna sjednica Općinskog vijeća

0
519

16. redovna sjednica Općinskog se vijeća Donji Vakuf održana je danas u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf uz prisustvo 20, od ukupno 21 vijećnika. Na samom početku vijećnik SDP – a, Amer Čolak iznio je inicijativu SDP i DF kojom se traži od Vijeća da uputi zaključak prema Vladi SBK-a sa zahtjevom o uspostavi cenzusa svim srednjim školama prilikom upisa u prve razrede. Prema informacijama koje je vijećnik Čolak iznio u prvom upisnom roku u MSŠ Donji Vakuf upisano je svega devet učenika. Amir Orlović, DF uputio je inicijativu za ispitivanje mogućnosti za obezbjeđenje sredstava kojim bi se malinarima pomoglo da ublaže štetu nastalu propadanjem velikih količina maline. Predsjedavajući Vijeća, Naser Rujanac uputio je inicijativu za stvaranjem pretpostavki za održavanjem Dana dijaspore u Donjem Vakufu. Vijećnik Čolak prenio je vijećnicima prigovor Adnane Vajzovic na diskriminaciju njene kćerke, učenice generacije koja nije bila pozvana na prijem kod predsjedavajućeg i načelnika zajedno sa ostalim učenicima generacije. Inicijativa koju je iznio vijećnik Čolaka izazvala je diskusiju nekoliko vijećnika, a načelnik Sušić je istakao da ova situacija u vezi upisa u MSŠ zahtjeva tematsku sjednicu. Vijećnik Azrudin Đulović, SDA je predložio a Vijeće prihvatilo zakazivanje tematske sjednice za srijedu, 27. juna na koju će biti pozvani direktori srednje i osnovnih škola. Nakon usvajanja dopunjenog dnevnog reda, vijećnici su razmatrali prijedlog Odluke o nazivima ulica i označavanjima ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području općine Donji Vakuf. Odluka je usvojena sa 18 za i 2 suzdržana glasa. Vijećnici su sa 11 glasova Za , 5 protiv i 4 suzdržana usvojili Odluku o naknadama vijećnika i članova radnih tijela / komisija koje obrazuje Općinsko vijeće. Klub vijećnika SDP prije glasanja iznio je stav da neće podržati odluku ukoliko povećava troškove. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Kulašin Mehmeda dobilo je jednoglasnu podršku. Prijedlog konačne rang liste studenata aplikanata akademske 2017. / 2018. izazvao je nešto dužu diskusiju koja se ticala kriterija dodjele stipendija. Naime, vijećnik Čolak je istakao da učenicima generacije treba vratiti pravo na stipendiju. Vijećnici su diskutirali o kriterijima, iako je ovo isto Vijeće ranije utvrdilo kriterije po kojima je općinska služba i sačinila konačnu rang listu studenata korisnika stipendije. Navedena odluka usvojena je sa 17 glasova za i 3 suzdržana. Diskutirajući o izvještaju o stanju poljoprivrede vijećnik Admir Poturović, SDP istakao je da se iz ponuđenog izvještaja ne vidi šta je to Općina učinila kako bi podržala poljoprivredne proizvođače, dok je Rasim Žuljko, DF, istakao da bi izvještaj o stanju poljoprivrede trebao sadržavati i ekonomske pokazatelje. Navedeni izvještaj dobio je potrebnu većinu sa 11 glasova za , 2 protiv i 5 suzdržanih. Sa jednim suzdržanim i 17 glasova za Vijeće je prihvatilo Izvještaj o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Donji Vakuf. Pred diskusiju o pretposljednjoj tački Dnevnog reda, Aktu Kantonalnog tužilaštva Travnik uslijedila je pauza tokom koje su se sastali predsjednici klubova vijećnika. Klub vijećnika SDP zauzeo je stav da se ne izjašnjava o navedenom aktu, iako su sami bili akteri i inicijatori brojnih diskusija na redovnim i tematskim sjednicama Vijeća na kojima se razmatrala situacija u JU Dom zdravlja Donji Vakuf. Vijećnik Orlović predložio je da se uz navedeni akt Tužilaštvu dostave zapisnici svih sjednica na kojima se diskutiralo o stanju u Domu zdravlja Donji Vakuf. Akt je usvojen sa 11 glasova za i 2 suzdržana, dok se vijećnici SDP i DF nisu izjašnjavavali. Nakon što je predsjednica Komisije za žalbe podnijela pismenu ostavku, a Vijeće istu prihvatilo, ostavljen je rok od 15 dana strankama da dostave svoje prijedloge za popunu upražnjenog mjesta.