Održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća

Danas je u Velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vakuf.

U rubrici koja je namijenjena za vjećnička pitanja i inicijative vijećnik Fadil Sole podnio je inicijativu da se novoizgrađeni most preko Vrbasa u Donjem Vakufu nazove Most doktora Eniza Rujanca.

“Rahmetli doktor Eniz Rujanac bio je sve ono što se podrazumijeva kada za nekog kažemo da je heroj u bijelom. Pored njegovog profesionalnog rada u mimodopskim uslovima, ova inicijativama se prije svega temelji na angažmanu doktora Rujanca u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992 – 1995”, stoji u obrazloženju Fadila Sole.

Vijećnik Senad Balihodžić uputio je pitanje “Zašto do danas Općinsko vjieće na dnevnom redu nije imalo Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Izvještaj o realizaciji izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu”.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa pristupilo se usvajanju Zapisnika sa prošle redovne sjednice Općinskog vijeća, koji je jednoglasno usvojen.

Prilikom usvajanja Dnevnog reda klub vijećnika SDP uputilo je zahtjev da se tačka koja se odnosi na “Izvještaj o radu i poslovanju Javnog komunalnog preduzeća “Gradina” d.o.o Donji Vakuf skine sa dnevnog reda zbog činjenice da nisu ispoštovane zakonske procedure u samom izvještaju. Amer Čolak vijećnik ispred kluba SDP sugerisao je da Izvještaj nije prošao Skupštinsku proceduru ovog preduzeća.

Nakon glasanja od 7 ZA i 13 SUZDRŽANIH ovaj prijedlog kluba vijećnika SDP nije dobio dovoljnu podršku vijećnika.

Dnevni red je nakon kraće rasprave vijećnika usvojen jednoglasno.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 18 glasova ZA i 2 PROTIV.

Jednoglasnom podrškom vijećnici su usvojili i  drugu tačku dnevnog reda, a to je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Donji Vakuf.

Treća tačka dnevnog reda koja se odnosi na Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01. januar do 31. mart 2024. godine dobio je dovoljnu podršku vijećnika, te je usvojen.

Najviše rasprave bilo je na četvrtoj tački dnevnog reda, a ona je glasila “Izvještaj o radu i poslovanju Javnog komunalnog preduzeća “Gradina” d.o.o Donji Vakuf za 2023. godinu”. Ovo je jedina tačka na današnjoj sjednici Općinskog vijeća koja nije usvojena. Sa 8 glasova ZA, 8 SUZDRŽANIH i dok se 4 vijećnika nisu izjasnila ova tačka nije dobila dovoljnu podršku vijećnika.

Peta tačka dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Donji Vakuf. Općinski vijećnici glasali su 15 ZA i 5 SUZDRŽANIH, te je  Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Donji Vakuf dobio dovoljnu podršku vijećnika.

Ostale tačke na dnevnom redu današnje sjednice usvojene su jednoglasno, a to su: Informacija o stanju sporta i sportske infrastrukture u Donjem Vakufu u 2023. godini, Informacija o stanju putne infrastrukture (izgrađenost, održavanje, bezbjednosni aspekt), Informacija o stanju javne rasvjete na području Općine Donji Vakuf, Konačna rang lista studenata aplikanata za stipendiju akademske 2023/2024 godine.

Važno je naglasiti da su vijećnici usvojili Zaključak da se studentima koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica sa izuzetkom studenata koji su dobili stipendiju sa Kantonalnog nivoa isplati razlika do 1500 KM.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print